Verzia k 12.9.2019

Skupina HOGO -

Všeobecné podmienky pre prenájom pracovných síl

 

1.    PLATNOSŤ
1.1    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“): "VOP") sa vzťahujú na všetky právne vzťahy v oblasti personálneho lízingu, personálneho poradenstva, poradenských služieb (a súvisiacich činností) medzi spoločnosťou skupiny HOGO na jednej strane a jej príslušnými klientmi (napr. zamestnávateľom) na strane druhej; bez ohľadu na to, či je klient fyzická alebo právnická osoba.
1.2    Kvôli jednoduchšiemu čítaniu sa v týchto VOP nerozlišuje medzi pravopisom ženského a mužského rodu. Použitie mužského rodu sa vzťahuje na oba rody.
1.3    V tejto súvislosti sa spoločnosť HG Consulting GmbH (FN 371426 s, ďalej stručne HG Consulting GmbH: „HGC“), HOGO Holding GmbH (FN 519053p) (ďalej stručne: „HH“), HOGO GmbH (FN 262358 x, ďalej len stručne: „HOG“) a HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, ďalej stručne: „HBG“) a Lokdrive GmbH (FN 493814 y, ďalej stručne: „Lokdrive“) a HOGO Rail Service GmbH (FN 506719 a, ďalej stručne: „Rail Service“) (HGC, HH, HOG, HBG, ako aj Lokdrive a Rail Service ďalej stručne: „skupina HOGO“ alebo „spoločnosti HOGO“ alebo jednoducho „my“). Tieto VOP sa vzťahujú na všetky vyššie uvedené spoločnosti a ich obchodné činnosti. Zmluvy však uzatvára vždy len jedna spoločnosť; nič v týchto VOP nezakladá
(spoločnú) zodpovednosť príslušných ostatných spoločností skupiny HOGO.
1.4    VOP sa považujú za akceptované uzavretím zmluvy, najneskôr pri využití služby, a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi nami a príslušným klientom.
1.5    V prípade klientov, ktorí sa kvalifikujú ako podnikatelia v zmysle rakúskeho obchodného zákonníka (ďalej stručne: „Klienti - podnikatelia“), sa tieto VOP vzťahujú aj na všetky budúce transakcie, aj keď sa na ne v jednotlivých prípadoch výslovne neodkazuje, najmä v prípade budúcich dodatočných alebo následných objednávok.
1.6    Pre klientov - podnikateľov platí verzia VOP, ktorá je v čase uzavretia príslušnej zmluvy dostupná na webovej stránke spoločností HOGO (www.hogo.cc).
1.7    Dodávky a iné služby poskytujeme výlučne na základe VOP. Všeobecné obchodné podmienky klienta alebo nákupné podmienky klienta platia len vtedy, ak sme ich výslovne písomne potvrdili. Za výslovné písomné potvrdenie sa nepovažuje odkaz na všeobecné obchodné podmienky klienta alebo na nákupné podmienky klienta, ktoré sú priložené alebo sa dajú vyžiadať alebo získať na konkrétnom mieste. Všeobecné obchodné podmienky alebo nákupné podmienky klienta sa považujú za zrušené a sú výslovne popreté odkazom na tieto VOP. Tento bod 1.7 sa vzťahuje len na klientov - podnikateľov.


2.    UZAVRETIE ZMLUVY
2.1    Ak nie je výslovne uvedené inak, všetky ponuky na prenájom pracovnej sily v rozsahu pôsobnosti kolektívnej zmluvy pre stavebníctvo a stavebný priemysel sa považujú za ponuky predložené výlučne spoločnosťou HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG) a všetky ostatné ponuky sa považujú za ponuky predložené výlučne spoločnosťou HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.2    Ak nie je výslovne dohodnuté inak, všetky zmluvy o prenájme pracovných síl v rámci kolektívnej zmluvy pre stavebníctvo sa uzatvárajú s HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), všetky ostatné zmluvy o poskytovaní pracovných síl s HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.3    Všetky naše ponuky sú nezáväzné.
2.4    Zmluva sa uzatvára buď podpisom ponuky oboma zmluvnými stranami, alebo vydaním písomného potvrdenia objednávky; v každom prípade však skutočným nástupom nami poskytnutých alebo sprostredkovaných pracovníkov do zamestnania.
2.5    V prípade, že nedôjde k dohode o odmeňovaní, zamestnávateľ nám dlhuje primeranú odmenu, ktorá v prípade pochybností vychádza z našej poslednej ponuky, pričom zohľadňuje všetky zvýšenia nákladov, ku ktorým odvtedy došlo (najmä zvýšenie mzdových nákladov). V každom prípade sú naše ponuky založené výlučne na informáciách, ktoré sú nám známe v čase, keď bola ponuka predložená. Informácie, ktoré sa objavia alebo sa o nich dozvieme neskôr (napr. vznik okolností, ktoré by odôvodňovali vyššie zaradenie), nás oprávňujú (bez ohľadu na zavinenie jednej zo zmluvných strán) upraviť cenu pre klientov - podnikateľov (aj spätne).
2.6    Prísľuby, ubezpečenia a záruky zo strany spoločnosti skupiny HOGO alebo dohody odchyľujúce sa od týchto VOP v súvislosti s uzatvorením zmluvy sa stávajú záväznými voči Klientom - podnikateľom len v prípade písomného potvrdenia.
2.7    Sme oprávnení jednostranne upraviť odmenu pre Klientov - podnikateľov počas trvania zmluvy, ak a v rozsahu, v akom sa počas trvania zmluvného vzťahu zvýšia nákladové faktory, z ktorých vychádza náš výpočet (napr. mzdové náklady). V roku 2015 môžeme zvýšiť našu prirážku podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien.


3.    NAŠE POVINNOSTI PLNENIA
3.1    Naše služby poskytujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s rakúskym zákonom o prenájme personálu (AÜG), ako aj s platnou kolektívnou zmluvou, tzn. kolektívnou zmluvou pre odvetvie dočasného zamestnávania (AKÜ-KV) v znení neskorších zmien a doplnení.
3.2    Predmetom prenájmu pracovných síl je poskytovanie práce, nie poskytovanie konkrétnych služieb. Prenajatí zamestnanci pracujú pod vedením, pokynmi a na zodpovednosť zamestnávateľa. Neručíme za žiaden pracovný úspech.
3.3    Zamestnávateľ je povinný dohliadať na prenajatého pracovníka, poučovať ho a kontrolovať. My sme povinní len zmluvne zaviazať prenajatého zamestnanca na dodržiavanie pokynov zamestnávateľa.
3.4    Zamestnávateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a kvalifikáciu prenajatých pracovníkov bezprostredne po nástupe do zamestnania, najneskôr však v priebehu prvých šiestich pracovných hodín, a prípadné nedostatky písomne oznámiť. Reklamácie (oznámenia o nedostatkoch) nám musia byť oznámené najneskôr do vyššie uvedenej šesťhodinovej lehoty (povinnosť oznámiť nedostatky), inak sú všetky nároky objednávateľa na výmenu, ako aj iné prípadné záručné nároky a nároky na náhradu škody a nároky vyplývajúce z omylu o neexistencii nedostatkov vylúčené (prekročenie lehoty). V prípade nedostatkov, ktoré sa prejavia až neskôr a ktoré by pri dôkladnej prehliadke na začiatku prác neboli rozpoznateľné (a ktoré v skutočnosti neboli rozpoznané), sa na oznámenie nedostatkov vzťahuje lehota šiestich pracovných hodín od okamihu, keď sa nedostatok prejaví, inak sú všetky nároky objednávateľa na výmenu, ako aj iné prípadné záručné nároky a nároky na náhradu škody a nároky vyplývajúce z omylu o neexistencii nedostatkov vylúčené (prekročenie lehoty).
3.5    Objednávateľ nemá nárok na konkrétneho pracovníka (to platí aj výslovne, ak je v ponuke a/alebo v potvrdení objednávky uvedené meno a identita poskytnutého pracovníka). Sme oprávnení kedykoľvek nahradiť najatých pracovníkov inými rovnako vhodnými pracovníkmi. V prípade oprávnenej reklamácie vykonáme do troch dní výmenu za vhodného pracovníka. Akékoľvek ďalšie nároky (napr. nároky na náhradu škody) neexistujú a sú po vzájomnej dohode vylúčené.
3.6    Ak je prenajatý zamestnanec povinný vypovedať ako svedok v súdnom konaní, zamestnávateľ mu poskytne pracovné voľno bez straty nároku na odmenu, čím nie je dotknutý náš nárok na odmenu.


4.    POVINNOSTI KLIENTA
4.1    Objednávateľ zodpovedá za všetky povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z ustanovení zákona o prenechávaní zamestnancov a iných pracovnoprávnych noriem, a pokiaľ ide o ustanovenia o ochrane zamestnancov, ustanovenia o rovnakom zaobchádzaní a podobne, aj za povinnosti zamestnávateľa. Je preto povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona o ochrane zamestnancov, zákona o zamestnávaní cudzincov a zákona o pracovnom čase. V prípade porušenia týchto povinností nás klient v plnej miere odškodní a zbaví zodpovednosti.
4.2    Ak prenajatý zamestnanec poruší svoje povinnosti, musíme byť o tom okamžite informovaní. V prípade práceneschopnosti musí byť prenajatý zamestnanec informovaný o tom, že nám musí nahlásiť aj práceneschopnosť.


5.    ZÁZNAMY O PRACOVNOM ČASE A HODINÁCH
5.1    Náš nárok na odmenu sa vypočíta na základe odpracovaných hodín v súlade s podmienkami dohodnutými v jednotlivých zmluvách pre každý jednotlivý prípad a týmito VOP; pritom platí, že odpracovanými hodinami sa rozumejú všetky hodiny, počas ktorých bol príslušný prenajatý zamestnanec skutočne k dispozícii zamestnávateľovi (teda bez ohľadu na to, či zamestnávateľ zamestnanca využil alebo nie).
5.2    Za prvý deň vyslania sa bez ohľadu na skutočne vykonanú prácu účtuje vždy celý pracovný deň (podľa modelu pracovného času v zamestnávajúcej spoločnosti).
5.3    Dokumentácia odpracovaných hodín sa môže (ale nemusí) vykonávať prostredníctvom písomnej hodinovej evidencie. Ak vám nedáme iný pokyn, na tento účel sa musí vždy použiť nami vydaný formulár. Formulár musí byť podpísaný nadriadeným v zamestnávajúcej spoločnosti (majstrom, vedúcim partie, vedúcim oddelenia,...) (ďalej len stručne „nadriadený“). Podpis nadriadeného predstavuje potvrdenie zamestnávateľa o správnosti hodín uvedených vo formulári. Zamestnávateľ výslovne vyhlasuje a zaručuje, že spolupodpisujúci nadriadení majú dostatočné oprávnenie vykonať takéto potvrdenie a my sa môžeme spoľahnúť na jeho účinnosť.
5.4    V prípade, že nadriadený odmietne podpísať hodinovú evidenciu, je zamestnávateľ povinný nám do dvoch pracovných dní od predloženia hodinovej evidencie nami alebo prenajatým zamestnancom písomne vysvetliť, prečo odmietol podpísať formulár a presne uviesť, v čom je hodinová evidencia (podľa jeho názoru) nesprávna (povinnosť upozorniť na nedostatky). V prípade, že objednávateľ nesplní túto povinnosť upozorniť na nedostatky, hodinové záznamy sa považujú za schválené a uznané aj bez predloženia protinávrhu zo strany objednávateľa a akékoľvek námietky proti ich správnosti sú vylúčené.
5.5    Aby sa predišlo pochybnostiam, podpísanie hodinových záznamov našimi zamestnancami neznamená potvrdenie ich správnosti. Najmä v prípade, ak by sa neskôr ukázalo, že druh a rozsah zamestnania prenajatého pracovníka bol z akéhokoľvek dôvodu nesprávne zaznamenaný v hodinovej evidencii v náš neprospech, sme oprávnení vykonať následné vyrovnanie na základe skutočne vykonanej práce. Takéto následné vyrovnanie sme oprávnení požadovať do šiestich mesiacov po tom, ako sme sa dozvedeli o základných okolnostiach, a do troch rokov od dátumu pôvodného vyrovnania.
5.6    Zároveň konštatujeme, že nie sme povinní viesť hodinovú evidenciu, ale že ju vedieme výlučne vo vlastnom záujme. Podľa § 26 zákona o pracovnej dobe je povinnosť viesť evidenciu pracovného času výlučnou povinnosťou zamestnávateľa.


6.    VYROVNANIE, ÚROKY Z OMEŠKANIA A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
6.1    Spravidla fakturujeme mesačne, sme však oprávnení fakturovať aj v kratších intervaloch. Fakturácia sa uskutočňuje výlučne elektronickými prostriedkami. Klient sa zaväzuje poskytnúť svoju e-mailovú adresu na tento účel. Postačuje doručenie faktúry e-mailom; pasívne legitimovaný na doručenie faktúry je aj každý zamestnanec alebo iný zástupca klienta - podnikateľa, ktorý s nami vybavoval objednávkovú korešpondenciu.
6.2    Ak nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti je 8 dní (s jedným bankovým pracovným dňom).
6.3    Zákazníci - podnikatelia sú povinní skontrolovať správnosť nami predložených faktúr do siedmich dní od ich doručenia a písomne nás informovať o prípadných (údajných) nepresnostiach. V prípade, že v uvedenej lehote nedostaneme žiadne oznámenie/náhradu, všetky námietky voči správnosti faktúry a v nej uvedených položiek sú vylúčené a nie je možné ich ďalej vznášať.
6.4    Platby sa uskutočňujú výlučne na nami oznámené bankové účty. Platby v hotovosti sú neprípustné a nevedú k oddlženiu. Nami poverení zamestnanci nie sú v žiadnom prípade oprávnení vymáhať dlhy a platby, ktoré im boli poskytnuté, nie sú plnením dlhu.
6.5    Objednávateľ poskytne lízingovej spoločnosti na začiatku zákazky svoje IČO. Poskytnuté služby sa fakturujú s 20 % DPH. Ak sa daňová povinnosť prenáša na objednávateľa podľa § 19 ods. 1a zákona o dani z obratu 1994 (stavebné služby), objednávateľ nás bude informovať o prenose daňovej povinnosti, v dôsledku čoho sa zúčtovanie vykoná bez DPH.
6.6    Pokiaľ vymáhame splatné pohľadávky voči klientom - podnikateľom, klient - podnikateľ nás odškodní a zbaví zodpovednosti za akékoľvek náklady, výdavky a iné výdavky v súvislosti s vymáhaním našich pohľadávok.
6.7    V prípade mimosúdneho vymáhania pohľadávok majú advokáti, ktorí konajú v našom mene, nárok na náhradu nákladov v súlade s ustanoveniami zákona o odmenách advokátov (RATG) a Autonómnymi kritériami odmien (AHK), pričom odchylne od uvedených právnych prameňov sa dohodlo, že jednoduché mimosúdne výzvy sa uhrádzajú podľa položky 2 sadzobníka a podrobné mimosúdne výzvy sa uhrádzajú podľa položky 3A sadzobníka (v každom prípade bez štandardnej sadzby) a klient - podnikateľ je povinný túto sumu uhradiť.
6.8    Úroky z omeškania vo výške zákonnej sadzby úrokov z omeškania sa uplatňujú voči klientom - podnikateľom.
6.9    Neodporúčame poskytovať zálohy na mzdy alebo iné pôžičky pracovníkom, ktorým poskytujeme služby. Ak sa však klient rozhodne poskytnúť zálohu na mzdu alebo pôžičku, musí nám to na jednej strane bezodkladne oznámiť, aby sme to v prípade potreby mohli zohľadniť z dôvodov kulantnosti pri výpočte mzdy. V žiadnom prípade však nie sme povinní zohľadniť alebo uhradiť zálohy na mzdy alebo iné úvery poskytnuté prenajatým pracovníkom bez nášho súhlasu a za takéto zálohy alebo úvery nenesieme žiadnu zodpovednosť. Prenajatí pracovníci nemajú žiadne zastupiteľské právomoci, ktoré by nás právne zaväzovali.


7.    PREVZATIE PRACOVNÝCH SÍL
7.1    Ak klient - podnikateľ klient prijme dočasné prideleného zamestnanca do pracovného pomeru ako zamestnanca alebo ako osobu obdobnú zamestnancovi v zmluvnom vzťahu na určitú minimálnu dobu zamestnania, klientovi - podnikateľovi sa účtuje primeraná odmena za vynaložené náklady v závislosti od dĺžky trvania dočasného zamestnania, kvalifikácie pracovníka a nákladov na nábor.
7.2    Minimálna doba zamestnania pre nekvalifikovaných alebo čiastočne kvalifikovaných pracovníkov je 6 celých kalendárnych mesiacov. Minimálna doba zamestnania pre kvalifikovaných pracovníkov je 9 celých kalendárnych mesiacov, pre obchodných a technických pracovníkov je to 12 celých kalendárnych mesiacov. Na vysvetlenie: Minimálna lehota slúži výlučne ako definícia ustanovení tohto článku 7, nie však ako minimálna zmluvná lehota zmluvného vzťahu medzi klientom a nami.
7.3    Ak dôjde k prevzatiu dočasne prideleného zamestnanca pred uplynutím príslušných lehôt, klientovi bude účtovaná primeraná náhrada vynaložených nákladov na nábor vo výške 25 % ročnej hrubej mzdy prijatého zamestnanca.
7.4    Zamestnanie pracovníkov, ktorí nám boli poskytnutí ako zamestnanci alebo osoby podobné zamestnancom v zmysle tohto bodu 7., sa považuje za rovnocenné so zamestnaním pracovníkov, ktorí nám boli poskytnutí v rámci podnikania zamestnávateľa prostredníctvom spoločnosti, ktorá pôsobí v rovnakej oblasti podnikania ako my (poskytnutie personálu/pridelenie pracovníkov).
7.5    V prípade, že klient uzavrie (nezáväznú) pracovnú zmluvu s nejakým nami uvedeným uchádzačom v lehotách uvedených v bode 7.2 po prvom zverejnení mena, klient uhradí aj náhradu výdavkov vo výške 25 % hrubej ročnej mzdy lákaného zamestnanca.
7.6    Pri výpočte náhrady výdavkov sa vychádza z hrubej mesačnej mzdy pri plnom pracovnom úväzku (v prípade čiastočného pracovného úväzku sa hrubá mesačná mzda vypočítava z plného pracovného úväzku) prijatého pracovníka, ktorá sa zaokrúhľuje na 250 EUR nahor. Hrubá mesačná mzda pozostáva z hrubej mesačnej mzdy/platu (fixný plat), ktorú spoločnosť HOGO GmbH prisľúbila alebo dohodla s prijatým zamestnancom, plus paušálne príplatky za nadčasy a pomerné osobitné príplatky, ako aj predpokladané zvýšenie v prvom roku zamestnania a priemer všetkých provízií, odmien a príplatkov v prvom roku zamestnania. Minimálna odmena je 2 000 €.


8.    TRVANIE
8.1    Ak nie je v jednotlivých prípadoch dohodnuté pridelenie na určitý čas, pridelenie zamestnanca sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť vypovedané ktoroukoľvek zo zmluvných strán po uplynutí dohodnutej výpovednej lehoty, pričom sa dodrží dohodnutá výpovedná lehota. Ak nie je dohodnuté inak, za dohodnuté obdobie sa považuje obdobie dvoch týždňov pre robotníkov a štyroch týždňov pre zamestnancov a každý posledný deň v mesiaci sa považuje za dohodnutý dátum ukončenia pracovného pomeru.
8.2    Okrem toho máme právo na bežné ukončenie zmluvy bez výpovednej lehoty, ktoré môžeme kedykoľvek uplatniť voči klientom - podnikateľom. V prípade uplatnenia tohto práva na ukončenie zmluvy (a len v tomto prípade) sme povinní nevyúčtovať posledné tri pracovné dni pred ukončením zmluvy.
8.3    V každom prípade sme však oprávnení zmluvu predčasne ukončiť bez dodržania termínov alebo dátumov, ak na to existuje vážny dôvod. V tejto súvislosti sa za závažný dôvod považuje najmä, ak a) klient je napriek upomienke v omeškaní s platbou o viac ako 14 dní, b) klient sústavne porušuje zákonné alebo zmluvné ustanovenia, úradné predpisy alebo požiadavky, najmä ustanovenia o ochrane zamestnancov, c) klient nedodržiava svoje povinnosti súvisiace s riadením, kontrolou a starostlivosťou voči prenajatým pracovníkom, d) bolo na majetok klienta začaté konkurzné konanie alebo bolo začatie takéhoto konania zamietnuté pre nedostatok majetku, alebo e) v podniku klienta sa uskutoční štrajk alebo výluka a s klientom sa nepodarí nájsť zmierlivé riešenie. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy z viny klienta, nie je možné voči nám uplatniť žiadne nároky.
8.4    Zamestnávateľ sa okrem toho zaväzuje znášať všetky náklady v súvislosti s tzv. hromadným prepúšťaním, ktoré v AMS spúšťa systém včasného varovania podľa § 45a zákona o podpore zamestnanosti (AMFG). To znamená, že zamestnávateľ vypláca lízingovej agentúre odmenu dohodnutú za prenájom, a to tak počas trvania blokovacej lehoty podľa § 45a ods. 2 AMFG, ako aj počas výpovednej lehoty, ktorá sa má dodržať po jej uplynutí v súlade so zákonom alebo kolektívnou zmluvou.


9.    ZÁRUKA
9.1    Prenajímaných pracovníkov starostlivo vyberáme. Ručíme za základnú schopnosť a ochotu pracovať, ako aj za všeobecnú vhodnosť prenajatého zamestnanca na dohodnutú činnosť, nie však za konkrétnu kvalifikáciu prenajatého zamestnanca alebo konkrétnu kvalitu vykonávanej práce či konkrétny pracovný úspech. Za špeciálnu kvalifikáciu prenajatého pracovníka sme preto zodpovední len vtedy, ak bola takáto kvalifikácia výslovne dohodnutá v zmluve. V prípade neexistencie inej dohody nesieme zodpovednosť len za priemernú odbornú a technickú spôsobilosť prenajatého zamestnanca. Pokiaľ sa výslovne nedohodneme na jazykových znalostiach, nesieme zodpovednosť len za minimálne jazykové znalosti, ktoré sú bezpodmienečne potrebné pre príslušné využitie prenajatého zamestnanca (napr. „stavebná nemčina“ pre využitie v stavebníctve).
9.2    Naši klienti sú povinní preveriť vhodnosť prenajatého zamestnanca, ako aj jeho kvalifikáciu a jazykové znalosti ihneď po začatí prvého lízingu. Akékoľvek nedostatky nám musia byť oznámené do šiestich hodín od prvého pridelenia pracovníka, inak sú nároky na záruku a náhradu škody vylúčené. Skryté nedostatky alebo nedostatky vzniknuté po začatí prenájmu nám musia byť oznámené do troch pracovných dní po tom, ako sa zistili (nedostatky spôsobené nedostavením sa na miesto výkonu práce však už do šiestich hodín), inak sú nároky na záruku a náhradu škody vylúčené.
9.3    Vo všeobecnosti sa za zaručené vlastnosti v zmysle § 922 ods. 1 rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB) voči klientom - podnikateľom považujú len tie vlastnosti, ktoré boli výslovne písomne dohodnuté. Súlad s inými vlastnosťami je vylúčený, pokiaľ je to právne možné. Okrem toho je voči klientom - podnikateľom vylúčená akákoľvek záruka za zvyčajne predpokladané vlastnosti v zmysle rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB)
§ 922 ods. 1, pokiaľ je to z právneho hľadiska možné.
9.4    Domnienka o nedostatkoch podľa § 924 rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB) sa vo vzťahu ku klientom - podnikateľom neuplatňuje; klient musí vždy preukázať nedostatky.


10.    ZODPOVEDNOSŤ
10.1    V zásade nezodpovedáme za škody (škody na majetku, krádeže, ublíženie na zdraví, finančné straty) spôsobené klientovi brigádnikmi pri výkone ich práce pre klienta alebo v rámci tejto práce (to výslovne platí aj v prípade, ak klient využíva brigádnikov - s naším vedomím alebo bez neho - v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa manipulácie s peniazmi alebo cennými papiermi alebo manipulácie s citlivým tovarom alebo nebezpečnými nástrojmi), pokiaľ sme za výber takýchto pracovníkov neboli zodpovední my, čo musí klient v každom prípade preukázať. Ustanovenie § 1298 rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB) sa vo vzťahu ku klientom - podnikateľom neuplatňuje.
10.2    Pokiaľ prenajatí zamestnanci vykonávajú služobné cesty pre zamestnávateľa vlastnými osobnými vozidlami zamestnancov, klient preberá zodpovednosť za prípadné náhodné poškodenie týchto osobných vozidiel, druhého účastníka nehody a/alebo tretích osôb a výslovne nás zbavuje akejkoľvek zodpovednosti. Ak prenajatý zamestnanec používa na výkon svojej práce nástroje, stroje, vozidlá atď. klienta, nezodpovedáme za škody, ktoré vzniknú na nich alebo v ich dôsledku. Pred odovzdaním vozidiel alebo strojov prenajatému pracovníkovi zamestnávateľ na vlastnú zodpovednosť skontroluje, či má prenajatý pracovník v čase uvedenia do prevádzky potrebné oprávnenie na vedenie alebo obsluhu takýchto vozidiel alebo strojov.
10.3    Nezodpovedáme ani za škody spôsobené nedostavením sa prenajatých pracovníkov (či už z dôvodu choroby, úrazu alebo z iných dôvodov), pokiaľ nie sme na vine, čo musí klient v každom prípade preukázať. To platí aj v prípade, ak sa prenajatí pracovníci nedostavia v prvý deň. Ustanovenie § 1298 rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB) sa vo vzťahu ku klientom - podnikateľom neuplatňuje. V súlade s ustanoveniami § 1313a rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB) je vylúčené aj akékoľvek pripisovanie zavinenia prenajatých pracovníkov nám.
10.4    Z dôvodu porušenia zmluvných alebo predzmluvných povinností, najmä z dôvodu nemožnosti, omeškania atď., sme zodpovední za finančné straty len v prípadoch úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Tento článok 10.4 je špecifickejšou normou v porovnaní so všetkými ostatnými ustanoveniami týchto VOP o zodpovednosti a v prípade rozporu má pred nimi prednosť.
10.5    Premlčacie lehoty podľa § 1489 rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB) sa vo vzťahu ku klientom - podnikateľom skracujú tak, že nároky na náhradu škody voči spoločnosti skupiny HOGO sa musia uplatniť na súde po šiestich mesiacoch od zistenia škody a poškodeného, najdlhšie však po piatich rokoch od uzavretia zmluvy v prípade iných premlčacích lehôt, pričom mimosúdne vznesenie námietky proti nároku na zaplatenie sa výslovne nepovažuje za uplatnenie.
10.6    Vo vzťahu ku klientom - podnikateľom je zodpovednosť bez ohľadu na právny základ zodpovednosti (zmluva, delikt, objektívna zodpovednosť alebo iný právny základ) obmedzená v zákonom prípustnom rozsahu na nižšiu z nasledujúcich troch súm: (a) skutočná výška krytia nami uzatvoreného poistenia zodpovednosti alebo (b) zmluvná hodnota zmluvy, ktorej záväzky príslušná spoločnosť skupiny HOGO porušila, alebo (c) suma 5 000 EUR (päťtisíc eur). Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na poškodenie v prípade veci, ktorú sme prípadne prijali na spracovanie.
10.7    S výhradou opačných ustanovení týchto VOP je vylúčená akákoľvek zodpovednosť voči klientovi za zastavenie výroby, ušlý zisk, zmarené výdavky, stratu použitia, zmluvné pokuty alebo akékoľvek iné následné škody, ako aj za povinnosti zmluvnej pokuty, ktoré vznikli klientovi.
10.8    Vylúčenie zodpovednosti zahŕňa aj nároky voči našim zamestnancom, ako aj našim zástupcom a sprostredkovateľom z dôvodu škody, ktorú spôsobili klientovi bez toho, aby to súviselo s ich zmluvou s klientom.
10.9    Pred uvedením vozidiel a/alebo strojov do prevádzky je klient povinný skontrolovať oprávnenie na vedenie alebo prevádzku týchto vozidiel/strojov v čase uvedenia do prevádzky; toto je nezávislé od akéhokoľvek uistenia z našej strany.
10.10    V prípade, že prenajatý zamestnanec vykonáva služobné cesty pre klienta vlastným osobným vozidlom, klient nás v tejto súvislosti oslobodí od akejkoľvek zodpovednosti.
10.11    Ak a v rozsahu, v akom si klient môže uplatniť nárok na poistné plnenie za škody, za ktoré zodpovedáme, prostredníctvom vlastnej alebo v jeho prospech uzatvorenej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu (napr. poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kasko, poistenie prepravy, poistenie proti požiaru, poistenie prerušenia prevádzky a iné), klient sa zaväzuje uplatniť nárok na poistné plnenie a naša zodpovednosť sa obmedzuje na nevýhody, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku uplatnenia tohto poistenia (napr.: vyššie poistné).
10.12    V prípade, že nám budú uložené sankcie z dôvodu nesprávnych alebo neúplných údajov poskytnutých objednávateľom na základe zákona o mzdách a sociálnom dumpingu, vznesené dodatočné nároky na úhradu a/alebo budú zo strany úradov požadované zábezpeky, klient - podnikateľ zodpovedá za tieto sankcie, dodatočné nároky a za všetky nevýhody, ktoré nám z toho vyplynú, v plnom rozsahu.


11.    OCHRANA ÚDAJOV A POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI
11.1    Zmluvné strany budú po neobmedzenú dobu považovať za dôverné všetky obchodné a podnikateľské tajomstvá, ktoré sa dozvedia v priebehu spolupráce.
11.2    Pokiaľ sa prenajatí zamestnanci dostanú k podnikovému a/alebo obchodnému tajomstvu alebo dôverným informáciám objednávateľa, objednávateľ bude o tejto okolnosti bezodkladne informovať príslušnú spoločnosť skupiny HOGO a my potom zmluvne zaviažeme našich zamestnancov, aby chránili podnikové a obchodné tajomstvo zamestnávateľa (objednávateľa) (inak z našej strany v tomto smere nevzniká žiadna povinnosť). V žiadnom prípade nenesieme žiadnu zodpovednosť za dodržiavanie dohôd o mlčanlivosti zo strany našich zamestnancovi a vylučujeme všetky nároky na náhradu škody v tejto súvislosti. Klient má možnosť uzavrieť s prenajatým zamestnancom vlastné dohody o mlčanlivosti.
11.3    Pokiaľ prenášame osobné údaje, najmä osobitné kategórie osobných údajov alebo údaje relevantné z hľadiska trestného práva uchádzačov, kandidátov alebo prenajatých pracovníkov našim klientom alebo spracúvame takéto údaje prenajatých pracovníkov, príslušný klient musí dodržiavať zákonné ustanovenia. To okrem iného zahŕňa povinnosť neposkytovať podklady žiadostí a údaje o uchádzačoch tretím stranám, v prípade potreby ich opraviť a po zániku účelu ich vymazať/blokovať. Po odovzdaní osobných údajov klientovi sa klient stáva prevádzkovateľom týchto osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (GDPR). Použitie takýchto osobných údajov, ktoré sme poskytli klientovi, na iné účely ako (i) hodnotenie a výber navrhovaných kandidátov, (ii) presun a nasadenie prenajatých zamestnancov vo vlastnom podniku klienta alebo (iii) plnenie zákonných povinností klienta nie je povolené a týmto sa výslovne zakazuje.


12.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1    Ak je podnik klienta postihnutý štrajkom alebo výlukou, musíme byť o tom bezodkladne informovaní a v takom prípade platí okamžitý zákaz zamestnávania prenajatých pracovníkov v súlade s § 9 zákona o prenechávaní zamestnancov (AÜG).
12.2    Započítanie proti našim pohľadávkam je prípustné len vtedy, ak sme protipohľadávky klienta výslovne uznali alebo boli právoplatne stanovené súdom. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na klientov - podnikateľov.
12.3    Ak sú jednotlivé časti týchto VOP neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných častí. Spoločnosti skupiny HOGO a klient - podnikateľ sa už teraz spoločne zaväzujú - na základe horizontu poctivých zmluvných strán - prijať náhradné ustanovenie, ktoré sa čo najviac približuje hospodárskemu výsledku neúčinného ustanovenia.
12.4    Rakúske právo sa uplatňuje s vylúčením odkazujúcich a kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
12.5    Výlučnou súdnou právomocou pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu alebo budúcich zmlúv medzi spoločnosťou skupiny HOGO a klientom - podnikateľom (alebo v súvislosti s nimi) je vecne príslušný súd vo Welse.