Версия към 12.9.2019 г

HOGO концерн -

Общи условия за предоставяне на работна ръка

&nbsp

1.    ПРИЛОЖЕНИЕ
1.1    Настоящите Общи условия (наричани по-нататък: "Общи условия") се прилагат за всички правоотношения в областта на предоставяне на работна ръка, консултирането на персонала, консултантските услуги (и свързаните с тях дейности) между дружество от HOGO концерна, от една страна, и съответните му клиенти (напр. Работодател), от друга страна; независимо дали Клиентът е физическо или юридическо лице.
1.2    За улеснение на четенето в тези Общи условия не се прави разлика между изписването на женския и мъжкия род. Употребата на формата за мъжки род се отнася и за двата пола.
1.3    В този контекст като Дружества на HOGO концерн се считат HG Consulting GmbH (FN 371426 s, наричана по-долу за краткост: "HGC"), HOGO Holding GmbH (FN 519053p) (наричана по-долу за краткост: "HH"), HOGO GmbH (FN 262358 x, наричана по-долу за краткост: "HOG") и HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, наричана по-долу за краткост: "HBG") и Lokdrive GmbH (FN 493814 y, наричана по-долу за краткост: "Lokdrive") и HOGO Rail Service GmbH (FN 506719 a, наричана по-долу за краткост: "Rail Service“) (HGC, HH, HOG, HBG, както и Lokdrive и Rail Service, наричани по-долу за краткост „HOGO концерн" или "Дружествата HOGO", или просто "ние"). Тези Общи условия се прилагат за всички горепосочени дружества и техните бизнес дейности. Въпреки това договорите се сключват само от едно дружество; нищо в тези Общи условия не установява
(солидарна) отговорност на съответните други дружества от HOGO концерн.
1.4    Общите условия се считат за приети при сключването на договора, най-късно при използването на услугата, и стават неразделна част от договора, сключен между нас и съответния клиент.
1.5    Спрямо клиенти, които са предприемачи по смисъла на Австрийския търговски кодекс (наричани по-долу за краткост: "Клиенти-предприемачи"), настоящите Общи условия се прилагат и за всички бъдещи сделки, дори ако в отделните случаи не е направено изрично позоваване на тях, по-специално в случай на бъдещи допълнителни или последващи поръчки.
1.6    За бизнес клиентите се прилага версията на Общите условия, която е налична на уебсайта на дружествата HOGO (www.hogo.cc) към момента на съответното сключване на договора.
1.7    Ние предоставяме доставки и други услуги изключително въз основа на Общите условия. Общите условия на клиента или условията за покупка на клиента се прилагат само ако те са били изрично потвърдени от нас в писмена форма. Позоваването на Общите условия на клиента или на условията за покупка на клиента, които са приложени или могат да бъдат извикани или получени на определено място, не се счита за изрично писмено потвърждение. Общите условия на клиента или условията за покупка на клиента се считат за отменени и изрично противоречат на настоящите Общи условия при позоваване. Тази точка 1.7 се отнася само за Клиенти-предприемачи.


2.    СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
2.1     Освен ако изрично не е посочено друго, всички оферти за предоставяне на работна сила в обхвата на колективния трудов договор за строителството и строителната индустрия се считат за направени изключително от HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), а всички други оферти се считат за направени изключително от HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.2     Освен ако изрично не е уговорено друго, всички договори за предоставяне на работна сила в обхвата на колективния трудов договор за строителството и строителната индустрия се сключват с HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), а всички други договори за предоставяне на работна сила се сключват с HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.3    Всички наши оферти подлежат на промяна.
2.4    Договорът се сключва или с подписването на офертата от двете договарящи се страни, или с издаването от наша страна на писмено потвърждение на поръчката; във всички случаи обаче с фактическото започване на работа на работниците, предоставени или осигурени от нас.
2.5     При липса на споразумение за възнаграждение, работодателят ни дължи подходящо възнаграждение, което в случай на съмнение се основава на последното ни предложение, като се вземат предвид всички увеличения на разходите, които са настъпили оттогава (по-специално увеличенията на разходите за заплати). Във всеки случай нашите оферти се основават изключително на информацията, която ни е известна към момента на изготвяне на офертата. Информацията, която впоследствие се появи или ни стане известна (напр. поява на обстоятелства, които биха оправдали по-висока класификация), ни дава право (независимо от вината на една от страните по договора) да коригираме цената за Клиенти-предприемачи (също и със задна дата).
2.6    Обещания, уверения и гаранции от страна на дружество от HOGO концерн или споразумения, отклоняващи се от настоящите Общи условия във връзка със сключването на договора, стават задължителни спрямо Клиентите-предприемачи само в случай на писмено потвърждение.
2.7    Имаме право едностранно да коригираме възнаграждението за Клиенти-предприемачи по време на срока на договора, ако и доколкото разходните фактори, на които се основава нашето изчисление (напр. разходите за заплати), се увеличат по време на срока на договорните отношения. Позволено ни е да увеличим маржа на печалбата си в съответствие с развитието на индекса на потребителските цени за 2015 г.


3.    НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1    Ние предоставяме нашите услуги в съответствие с приложимите законови разпоредби, по-специално Закона за временната заетост (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, AÜG) и приложимия колективен трудов договор, т.е. за сферата на временната заетост това е колективният трудов договор за занаятите Колективния трудов договор за индустрията на временната заетост (AKÜ-KV), в действащата към момента версия.
3.2    Предмет на предоставянето на работна сила е предоставянето на работна сила, а не предоставянето на определени услуги. Предоставените служители работят под ръководството, инструкциите и отговорността на работодателя. Ние не дължим никакъв успех в работата.
3.3    Работодателят е длъжен да наблюдава, инструктира и контролира наетия работник. Ние сме длъжни само да задължим по договор наетия служител да спазва указанията на работодателя.
3.4    Работодателят е длъжен да провери пригодността и квалификацията на наетите работници веднага след започване на работа, но във всички случаи през първите шест часа работа, и да уведоми писмено за евентуални недостатъци. Рекламациите (съобщенията за дефекти) трябва да ни бъдат съобщени най-късно в рамките на горепосочения шестчасов срок (задължение за съобщаване на дефекти), в противен случай всички претенции на работодателя за замяна, както и други възможни гаранционни претенции и претенции за обезщетение и претенции, произтичащи от грешка относно липсата на дефекти, се изключват (давност). В случай на дефекти, които се проявяват едва по-късно и които не биха могли да бъдат разпознати при внимателна проверка в началото на работата (и които в действителност не са били разпознати), се прилага срок от шест работни часа от момента, в който дефектът се прояви, за уведомяване за дефекти, в противен случай всички претенции на работодателя за замяна, както и други възможни гаранционни претенции и претенции за обезщетение и претенции, произтичащи от грешка относно липсата на дефекти, се изключват (давност).
3.5    Работодателят няма право на претенции към конкретен работник (това важи изрично и ако името и самоличността на предоставения работник са посочени в офертата и/или потвърждението на поръчката). Имаме право да заменим предоставени работници с други, също толкова подходящи работници по всяко време. В случай на основателно оплакване ние ще извършим замяна с подходящ работник в рамките на три дни. Всякакви други претенции (напр. претенции за обезщетение) не съществуват и се изключват по взаимно съгласие.
3.6    Доколкото от наетия служител се изисква да даде показания като свидетел в съдебно производство, Работодателят му предоставя отпуск, без да губи правото си на възнаграждение, като това не засяга нашето право на възнаграждение.


4.    ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
4.1    Клиентът е длъжен да спазва всички задължения на работодателя, произтичащи от разпоредбите на Общите условия и други норми на трудовото право, а доколкото става въпрос за разпоредби за защита на служителите, разпоредби за равно третиране и други подобни - и задълженията на агенцията работодател. Следователно той е длъжен да спазва по-специално разпоредбите на Закона за защита на работниците, Закона за наемане на чужденци и Закона за работното време. В случай на неизпълнение на тези задължения клиентът трябва да ни обезщети изцяло и да ни предпази от вреди.
4.2    Трябва да бъдем уведомени незабавно, ако предоставен работник наруши задълженията си. В случай на отпуск по болест, наетият служител трябва да бъде информиран, че трябва и на нас да съобщи за отпуск по болест.


5.    ЗАПИСИ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ЧАСОВЕТЕ
5.1    Правото ни на възнаграждение се изчислява въз основа на отработените часове в съответствие с условията, договорени индивидуално за всеки отделен случай, и настоящите Общи условия; това се отнася до уговорката, че под отработени часове се разбират всички часове, през които съответният нает служител е бил действително на разположение на Работодателя (следователно независимо от това дали Работодателят е използвал служителя или не).
5.2    За първия ден от назначението, независимо от действително извършената работа, винаги се начислява целият работен ден (в съответствие с модела на работното време в предприятието-работодател).
5.3    Документирането на отработените часове може (но не е задължително) да се извършва чрез писмени записи на отработените часове. Освен ако не сме дали други указания, за тази цел винаги трябва да се използва издаденият от нас формуляр. Формулярът трябва да бъде подписан от ръководителя в предприятието-работодател (бригадир, началник на участък, ръководител на отдел, ...) (наричан по-долу "ръководител"). Подписът на ръководителя представлява потвърждение от страна на работодателя на точността на часовете, посочени във формуляра. Работодателят изрично заявява и гарантира, че подписващите ръководители имат достатъчно правомощия да направят такова потвърждение и ние можем да разчитаме на неговата валидност.
5.4     В случай че ръководителят откаже да подпише почасовите отчети, Работодателят е длъжен да ни обясни писмено в срок от два работни дни от представянето на почасовите отчети от нас или от наетия служител защо е отказал подписването на формуляра и да посочи точно по какъв начин почасовите отчети са (според него) некоректни (задължение за уведомяване за недостатъци). В случай че Възложителят не изпълни това задължение за уведомяване за дефекти, почасовите записи се считат за одобрени и признати дори без насрещно представяне от страна на Възложителя и всякакви възражения срещу верността им са изключени.
5.5    За избягване на съмнения, подписването на почасовите отчети от нашите служители не представлява потвърждение на тяхната точност. По-специално, в случай че на по-късна дата се окаже, че естеството и обхватът на заетостта на наетия работник са били неправилно записани в почасовите отчети в наш ущърб, независимо от причината, ние имаме право да извършим последващо уреждане на базата на действително извършената работа. Имаме право да предявим претенции за такова последващо уреждане до шест месеца след узнаване на обстоятелствата, на които то се основава, и до три години след датата на първоначалното уреждане.
5.6    Уточнява се също така, че не сме длъжни да водим почасови отчети, а ги водим изключително в свой интерес. Съгласно член 26 от AZG задължението за водене на отчетност на работното време е изключително задължение на работодателя.


6.    ФАКТУРИРАНЕ, ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЕ И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
6.1    Обикновено фактурираме на месечна база; имаме право обаче да фактурираме и на по-кратки интервали. Фактурирането се извършва изключително по електронен път. Клиентът се задължава да разкрие своя имейл адрес, който да бъде използван за тази цел. Достатъчно е фактурата да бъде изпратена по имейл; всеки служител или друг представител на Клиента-предприемач, който е водил кореспонденцията с нас по повод на поръчката, също е пасивно легитимиран да получи фактурата.
6.2     Освен ако не е уговорено друго, срокът на плащане е 8 дни (с един банков работен ден respiro).
6.3    Клиентите-предприемачи са длъжни да проверяват точността на представените от нас фактури в седемдневен срок от получаването им и да ни уведомяват писмено за всички (предполагаеми) неточности. В случай че не получим никакво уведомление/възражение в рамките на горепосочения срок, всички възражения срещу верността на фактурата и съдържащите се в нея позиции се изключват и не могат повече да бъдат повдигани.
6.4    Плащанията се извършват единствено по посочените от нас банкови сметки. Плащанията в брой са недопустими и не водят до погасяване на задължения. В никакъв случай предоставените от нас служители не са упълномощени да събират дългове и плащанията, които им се извършват, не погасяват задължения.
6.5    Възложителят ще информира Прехвърлителя за своя ДДС номер в началото на възлагането. Предоставените услуги се фактурират с 20 % ДДС. Ако данъчното задължение е прехвърлено на Възложителя съгласно § 19, ал. 1а UStG 1994 (строителни услуги), Възложителят трябва да ни информира за обратното начисление на ДДС, в резултат на което разплащането ще се извърши без ДДС.
6.6     Доколкото събираме вземания, дължими от Клиенти-предприемачи, Клиентът-предприемач ни обезщетява и освобождава от всякакви разходи, разноски и други разходи във връзка със събирането на нашите вземания.
6.7    За извънсъдебно събиране на вземания встъпилите от наше име адвокати имат право на възстановяване на разходите в съответствие с разпоредбите на Закона за адвокатските възнаграждения (RATG) и Автономните критерии за възнаграждения (AHK), като в отклонение от горепосочените правни източници е договорено, че обикновените писма за извънсъдебно събиране на вземания се възстановяват в съответствие с тарифна позиция 2, а подробните писма за извънсъдебно събиране на вземания - в съответствие с тарифна позиция 3А (във всеки случай без стандартна ставка) и Клиентът-предприемач е длъжен да възстанови тази сума.
6.8    За Клиенти-предприемачи лихвите за просрочие се начисляват по законния лихвен процент.
6.9    Съветваме да не се отпускат аванси за заплати или други заеми на работниците, които осигуряваме. Въпреки това, ако клиентът реши да предостави аванс от заплатата или заем, това трябва да ни бъде съобщено незабавно, от една страна, за да можем да го вземем предвид, ако е необходимо, от съображения за добра воля при изчисляването на заплатите. При никакви обстоятелства обаче не сме длъжни да отчитаме или възстановяваме аванси за заплати или други кредити, предоставени на наети работници без наше съгласие, нито пък носим каквато и да е отговорност за такива аванси или кредити. Предоставените работници нямат представителна власт, която да ни обвързва юридически.


7.    ПОЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ
7.1    Ако предоставеният работник е приет от Клиента-предприемач като работник или квазиработник в договорни отношения за определен минимален период на заетост, на Клиента-предприемач се начислява подходящо възстановяване на направените разходи в зависимост от продължителността на лизинга, квалификацията на работника и разходите за наемане на работа.
7.2    Минималният период на заетост за неквалифицирани или полуквалифицирани работници е 6 пълни календарни месеца. Минималният период на заетост за квалифицираните работници е 9 пълни календарни месеца, а за търговските и техническите работници - 12 пълни календарни месеца. За пояснение: Минималният срок служи единствено за дефиниция на разпоредбите на тази клауза 7, но не и като минимален срок на договорните отношения между клиента и нас.
7.3    В случай че предоставеният служител бъде поет преди изтичането на посочените във всеки отделен случай срокове, на възложителя се начислява разумна компенсация за направените разходи за наемане на работа в размер на 25% от брутната годишна заплата на наетия служител.
7.4    Поемането на предоставените ни работници като работници или квазиработници по смисъла на настоящата точка 7., заетостта на предоставените работници в предприятието-работодател чрез компания, която е активна в същия бизнес отрасъл като нас (предоставяне на персонал/временни работници) трябва да се счита за равностойна
7.5    В случай че възложителят сключи трудов договор (на свободна практика) с посочен от нас кандидат в сроковете, посочени в точка 7.2, след като името е било обявено за първи път, възложителят ще заплати и възстановяване на разходите в размер на 25% от брутната годишна заплата на привлечения служител.
7.6    Изчисляването на възстановяването на разходите се основава на брутната месечна заплата за работа на пълно работно време (в случай на работа на непълно работно време брутната месечна заплата се екстраполира към пълно работно време) на привлечения работник, закръглена нагоре до най-близката сума от 250 EUR. Брутната месечна заплата се състои от брутната месечна заплата (фиксирана заплата), обещана от или договорена с HOGO GmbH за наетото лице, плюс фиксирани плащания за извънреден труд и пропорционални специални плащания, както и очакваните увеличения през първата година на работа и средната стойност на всички комисиони, премии и надбавки през първата година на работа. Минималната такса е 2 000 евро.


8.    ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
8.1     Освен ако в конкретния случай не е договорено предоставяне за конкретен период от време, предоставянето на работна сила се извършва за неопределен период от време и може да бъде прекратено от всяка от страните при спазване на договорения срок на предизвестие на договорената крайна дата на прекратяване. Освен ако не е уговорено друго, се счита, че е уговорен период от две седмици за работниците и четири седмици за служителите; и всеки последен ден от месеца се счита за уговорен като крайна дата на прекратяване.
8.2    Освен това ние имаме право на обикновено прекратяване, което може да бъде упражнено по всяко време без предизвестие, по отношение на клиентите-предприемачи. Ако това право на прекратяване бъде упражнено (и само в този случай), ние сме длъжни да не отчитаме последните три работни дни преди прекратяването на договора.
8.3    Въпреки това при всички случаи имаме право да прекратим договора предсрочно, без да спазваме крайни срокове или дати, ако има основателна причина за това. В този контекст се счита, че е налице основателна причина, по-специално ако: а) Клиентът е в забава с повече от 14 дни по отношение на плащане, въпреки напомнянето; б) Клиентът постоянно нарушава законови или договорни разпоредби, официални разпоредби или изисквания, по-специално разпоредби за защита на служителите; в) Клиентът не спазва своите задължения за управление, надзор или грижа за наетите работници; г) срещу активите на Клиента е образувано производство по несъстоятелност или образуването на такова производство е отхвърлено поради липса на покритие на разходите; или д) в предприятието на Клиента се провежда стачка или локаут и не може да бъде намерено приятелско решение с Клиента. Ако договорът бъде прекратен по вина на клиента, срещу нас не могат да се предявяват никакви претенции.
8.4    Освен това Работодателят се задължава да поеме всички разходи във връзка с така наречените "масови уволнения", при които се задейства системата за ранно предупреждение съгласно член 45а AMFG в AMS. Това означава, че работодателят трябва да изплати на прехвърлителя договореното за прехвърлянето възнаграждение както за срока на блокиране съгласно член 45а, ал. 2 от AMFG, така и за срока на предизвестие, който трябва да се спазва след това в съответствие със закона или колективния трудов договор.


9.    ГАРАНЦИЯ
9.1    Наетите работници са внимателно подбрани от нас. Гарантираме основната способност и желание за работа, както и общата пригодност на предоставения служител за договорената дейност, но не и за конкретна квалификация на наетия служител или конкретно качество на извършената работа или конкретен успех в работата. Поради това ние дължим специална квалификация на наетия работник само ако такава квалификация е изрично договорена в договора. При липса на друго споразумение ние носим отговорност само за средната професионална и техническа пригодност на наетия служител. Доколкото нямаме изрична уговорка относно езиковите познания, дължим само минималните езикови познания, които са абсолютно необходими за съответното използване на предоставения служител (напр. "немски език на строителната площадка" за използване в строителния бранш).
9.2    Нашите клиенти са длъжни да проверят пригодността на наетия служител, както и квалификацията и езиковите му умения веднага след началото на първоначалното предоставяне. Всякакви дефекти трябва да ни бъдат съобщени в рамките на шест часа от първоначалното предоставяне на работника, в противен случай претенциите за гаранция и обезщетения са изключени. Скрити и укрити дефекти или дефекти, възникнали след началото на наема, трябва да ни бъдат съобщени в срок от три работни дни след узнаването им (дефекти, дължащи се на отсъствие от работното място, обаче, вече в срок от шест часа), в противен случай претенции за гаранция и обезщетения се изключват.
9.3     По принцип за гарантирани качества по смисъла на член 922, параграф 1 от Австрийския граждански кодекс (ABGB) по отношение на Клиенти-предприемачи се считат само тези качества, които са били изрично договорени в писмена форма. Съответствието с други имоти е изключено, доколкото това е възможно от правна гледна точка. Освен това се изключва всякаква гаранция за обикновено предполагаеми свойства по смисъла на Германския граждански кодекс по отношение на клиентите-предприемачи
§ 922, ал. 1 ABGB е изключен, доколкото е възможно от правна гледна точка.
9.4    Презумпцията за дефектност съгласно § 924 ABGB (Австрийски граждански кодекс) отпада за Клиенти-предприемачи; клиентът винаги трябва да докаже дефектите.


10.    ОТГОВОРНОСТ
10.1    По принцип ние не носим отговорност за вреди (имуществени вреди, кражба, телесни повреди, финансови загуби), причинени на клиента от наети лица в хода на работата им за клиента или по повод на такава работа (това изрично важи и ако клиентът използва наети служители - със или без наше знание - във връзка с въпроси, свързани с управлението на пари или ценни книжа, или с боравенето с чувствителни стоки или опасни инструменти), освен ако ние нямаме вина за техния избор, което във всеки случай трябва да се твърди и докаже от клиента. Разпоредбата на § 1298 ABGB (Австрийски граждански кодекс) отпада по отношение на Клиенти-предприемачи.
10.2    Доколкото наетите служители извършват служебни пътувания за Възложителя, използвайки собствените леки автомобили на служителя, възложителят поема отговорност за всички случайни щети на тези леки автомобили, на другата страна, участваща в произшествието, и/или на трети лица и изрично ни освобождава от всякаква отговорност. Ако наетият служител използва инструменти, машини, превозни средства и т.н. на клиента, за да изпълнява работата си, ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени върху тях или в резултат на това. Преди да предаде превозните средства или машините на предоставения работник, работодателят проверява на своя отговорност дали предоставеният работник има необходимото разрешение за управление или работа с тези превозни средства или машини към момента на пускането им в експлоатация.
10.3    Не носим отговорност и за щети, причинени от неявяването на наетите работници (поради болест, злополука или други причини), освен ако нямаме вина, която във всички случаи трябва да бъде предявена и доказана от клиента. Това важи и за случаите, когато предоставените работници не се явят на първия ден. Разпоредбата на § 1298 ABGB (Австрийски граждански кодекс) отпада по отношение на Клиенти-предприемачи. Всяко приписване на вина на наетите работници на нас също е изключено в съответствие с разпоредбите на § 1313a ABGB (Общ граждански кодекс).
10.4    Поради неизпълнение на договорни или преддоговорни задължения, по-специално поради невъзможност, забавяне и т.н., ние носим отговорност за финансови загуби само в случаите на умисъл или груба небрежност. Настоящата клауза 10.4 е по-специфичен стандарт в сравнение с всички останали разпоредби за отговорността в настоящите Общи условия и има предимство пред тях в случай на противоречия.
10.5    По отношение на Клиентите-предприемачи давностните срокове по § 1489 ABGB (Австрийски граждански кодекс) са съкратени в смисъл, че исковете за обезщетение срещу дружество от групата HOGO трябва да бъдат предявени в съда след шест месеца от узнаването на вредата и от увреждащата страна, най-дълго обаче след пет години от сключването на договора с друг давностен срок, като извънсъдебното повдигане на възражение срещу иск за плащане изрично не се счита за предявяване.
10.6    По отношение на Клиенти-предприемачи отговорността, независимо от правното основание на отговорността (договор, престъпление, обективна отговорност или друго правно основание), се ограничава, доколкото това е допустимо от закона, до по-ниската от следните три суми: (а) действителната сума на покритието на всяка сключена от нас застраховка за отговорност или (б) договорната стойност на договора, чиито задължения е нарушило съответното дружество от HOGO концерн, или (в) сумата от 5 000 EUR (пет хиляди евро). Това ограничение се прилага и по отношение на повреда на артикул, който сме приели за обработка.
10.7     Освен ако не е посочено нещо различно в настоящите Общи условия, се изключва всякаква отговорност към клиента за спиране на производството, загуба на печалба, неудовлетворени разходи, загуба на употреба, загуба на договор или други последващи вреди, както и за договорни наказателни задължения, понесени от клиента.
10.8    Изключването на отговорността включва и искове срещу нашите служители, както и срещу нашите представители и пълномощници, поради вреди, причинени от тях на клиента, без да се позовават на договор от тяхна страна с клиента.
10.9    Преди пускането в експлоатация на превозни средства и/или машини клиентът е длъжен да провери разрешението за управление или експлоатация на тези превозни средства/машини към момента на пускането им в експлоатация; това е независимо от дадените от нас гаранции.
10.10    В случай, че нает служител извършва служебни пътувания за клиента със собствения си лек автомобил, клиентът ни освобождава от всякаква отговорност в тази връзка.
10.11    Ако и доколкото клиентът може да претендира за застрахователни обезщетения за щети, за които ние носим отговорност, чрез собствена или сключена в негова полза застрахователна полица за щети (например: застраховка "Гражданска отговорност", "Каско", "Транспорт", "Пожар", "Прекъсване на дейността" и други), клиентът се задължава да претендира за застрахователните обезщетения, а нашата отговорност се ограничава до размера на понесените от клиента неблагоприятни последици в резултат на претендирането на тази застраховка (например: по-високи застрахователни премии).
10.12    Ако ни бъдат наложени санкции поради невярна или непълна информация, предоставена от работодателя въз основа на Закона за работната заплата и социалния дъмпинг, бъдат наложени допълнителни такси и/или бъдат поискани осигурителни плащания от органите, предприемачът-клиент носи отговорност за тези санкции, допълнителни такси и за всички произтичащи от това неблагоприятни последици за нас в пълен размер.


11.    ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1    Договарящите се страни ще третират като поверителни за неограничен период от време всички търговски и бизнес тайни, които станат известни в хода на сътрудничеството.
11.2    Доколкото наетите служители получат достъп до фирмени и/или търговски тайни или поверителна информация на Възложителя, Възложителят незабавно информира съответното дружество от групата HOGO за това обстоятелство и след това ние задължаваме по договор нашите служители да опазват фирмените и търговските тайни на Възложителя (Клиента) (в противен случай за нас не възниква задължение в това отношение). Във всеки случай не поемаме отговорност за спазването на споразуменията за поверителност от страна на нашите служители и изключваме всякакви претенции за обезщетение в тази връзка. Клиентът е свободен да сключва свои собствени споразумения за поверителност с предоставения служител.
11.3    Доколкото предаваме лични данни на нашите клиенти, по-специално специални категории лични данни или данни, които са от значение съгласно наказателното право, на кандидати или наети служители или обработваме такива данни на наети служители, съответният клиент трябва да спазва законовите разпоредби. Това включва, наред с другото, задължението да не се предават документите за кандидатстване и данните на кандидатите на трети страни, да се коригират, ако е необходимо, и да се изтриват/блокират, след като целта е отпаднала. При предаването на лични данни на Клиента, Клиентът става администратор на данни по отношение на тези лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (ОРЗД). Използването на такива лични данни, предоставени от нас на клиента, за цели, различни от (i) оценка и подбор на предложените кандидати, (ii) прехвърляне и внедряване на наетите служители в собствения бизнес на клиента или (iii) изпълнение на правните задължения на клиента, не е разрешено и с настоящото се забранява изрично.


12.    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
12.1    Ако предприятие на клиента е засегнато от стачка или локаут, трябва да бъдем информирани за това незабавно и в този случай има незабавна забрана за наемане на наетите работници в съответствие с § 9 AÜG.
12.2    Прихващане на наши вземания е допустимо само доколкото насрещните вземания на клиента са били изрично признати от нас или са били законно установени от съда. Тази разпоредба се прилага само за Клиенти предприемачи.
12.3     Ако отделни части от настоящите ОУ са невалидни, това не засяга валидността на останалите части. Дружествата от групата HOGO и предприемачът-клиент още сега се задължават съвместно - въз основа на хоризонта на честните договарящи се страни - да се споразумеят за заместваща разпоредба, която да се доближава максимално до икономическия резултат на неефективното условие.
12.4     Австрийското право се прилага, като се изключват препращащите и стълкновителните норми на международното частно право и Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.
12.5    Изключителната компетентност за всички спорове, произтичащи от (или във връзка с) договорните отношения или бъдещи договори между дружество от групата HOGO и предприемач-клиент, е на съда с предметна компетентност във Велс.