2019. 9. 12-i verzió

HOGO csoport –

A munkaerő-kölcsönzés általános feltételei

 

1.    ÉRVÉNYESSÉG
1.1    A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban rövidítve: „ÁSZF”) a munkaerő-kölcsönzés, személyzeti tanácsadás, tanácsadási szolgáltatások (és kapcsolódó tevékenységek) területén egyrészről a HOGO Csoport egy társasága, másrészről az adott ügyfél (pl. munkáltató) között létrejövő valamennyi jogviszonyra vonatkoznak; függetlenül attól, hogy az ügyfél természetes vagy jogi személy.
1.2    A könnyebb olvashatóság érdekében a jelen ÁSZF nem tesz különbséget a női és a férfi írásmód között. A férfi írásmód használata mindkét nemre vonatkozik.
1.3    Ebben az összefüggésben a HOGO Csoport társaságainak a HG Consulting GmbH (FN 371426 s, a továbbiakban röviden: „HGC”), a HOGO Holding GmbH (FN 519053p) (a továbbiakban röviden: „HH”), a HOGO GmbH (FN 262358 x, a továbbiakban röviden: „HOG”) és a HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, a továbbiakban röviden: „HBG”), valamint a Lokdrive GmbH (FN 493814 y, a továbbiakban röviden: „Lokdrive”) és a HOGO Rail Service GmbH (FN 506719 a, a továbbiakban röviden: „Rail Service”) minősülnek, (a HGC, a HH, a HOG, a HOGO, a HBG, valamint a Lokdrive és a Rail Service a továbbiakban röviden: a „HOGO Csoport” vagy a „HOGO társaságok” vagy egyszerűen „mi”). A jelen ÁSZF a fent említett valamennyi társaságra és azok üzleti tevékenységére vonatkozik. A szerződéseket azonban egyszerre csak egy-egy társaság köti meg; a jelen ÁSZF-ben semmi sem alapozza meg
a HOGO Csoport más társaságainak (egyetemleges) felelősségét.
1.4    Az ÁSZF a szerződés megkötésekor, legkésőbb a szolgáltatás igénybevételével elfogadottnak tekintendő, és a közöttünk és az adott ügyfél között létrejött szerződés elválaszthatatlan részévé válik.
1.5    Az osztrák kereskedelmi törvénykönyv értelmében vállalkozónak minősülő ügyfelekkel (a továbbiakban röviden: „vállalkozó ügyfelek”), a jelen ÁSZF minden jövőbeli ügyletre is vonatkozik, még akkor is, ha egyes esetekben, különösen a jövőbeli kiegészítő vagy utólagos megrendelések esetében, nem utalunk arra kifejezett.
1.6    A vállalkozó ügyfelekre az ÁSZF-nek a HOGO társaságok honlapján (www.hogo.cc) a szerződéskötés időpontjában elérhető változata vonatkozik.
1.7    A szállításokat és egyéb szolgáltatásokat kizárólag az ÁSZF alapján nyújtjuk. Az ügyfél általános üzleti feltételei vagy vásárlási feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat kifejezetten írásban megerősítettük. Az ügyfél általános szerződési feltételeire vagy a megrendelő csatolt, illetve egy adott helyen elérhető vagy lekérhető vásárlási feltételeire való hivatkozás nem minősül kifejezett írásbeli megerősítésnek. Az ügyfél általános szerződési vagy vásárlási feltételei lemondottnak tekintendők, és a jelen ÁSZF-re való hivatkozással ezeknek kifejezetten ellentmondunk. Ez az 1.7 pont csak a vállalkozó ügyfelekre vonatkozik.


2.    SZERZŐDÉS
2.1    Hacsak kifejezetten másként nincs meghatározva, az építőipari kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó minden ajánlatot úgy kell tekinteni, hogy azt kizárólag a HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG) tette, minden más ajánlatot pedig úgy kell tekinteni, hogy azt kizárólag a HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG) tette.
2.2    Kifejezett eltérő megállapodás hiányában az építőipari kollektív szerződés hatálya alá tartozó valamennyi munkaerő-kölcsönzési szerződést a HOGO Bau Solution GmbH-val (FN 108445 d, HBG), minden egyéb munkaerő-kölcsönzési szerződést a HOGO GmbH-val (FN 262358 x, HOG) kell megkötni.
2.3    Minden ajánlatunk változhat.
2.4    A szerződés vagy azáltal jön létre, hogy mindkét fél aláírja az ajánlatot, vagy azáltal, hogy mi írásos megrendelés-visszaigazolást adunk ki; minden esetben azonban az általunk kölcsönzött vagy közvetített munkaerő foglalkoztatásának tényleges megkezdésével.
2.5    Javadalmazási megállapodás hiányában a munkáltató megfelelő javadalmazással tartozik nekünk, amely kétség esetén a legutóbbi ajánlatunkon alapul, figyelembe véve az azóta bekövetkezett költségnövekedéseket (különösen a bérköltségek növekedését). Ajánlataink minden esetben kizárólag az ajánlat megtételekor ismert információkon alapulnak. A később felmerülő vagy tudomásunkra jutó információk (pl. olyan körülmények felmerülése, amelyek magasabb besorolást indokolnának) feljogosítanak bennünket (a szerződő felek egyikének hibájától függetlenül) a vállalkozó ügyfelekre vonatkozó ár kiigazítására (visszamenőlegesen is).
2.6    A HOGO Csoport valamely társaságának a szerződéskötéssel kapcsolatos ígéretei, biztosítékai és garanciái, illetve a jelen ÁSZF-től eltérő megállapodások csak írásbeli megerősítés esetén válnak kötelezővé a vállalkozó ügyfelekkel szemben.
2.7    A szerződés időtartama alatt jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani a vállalkozó ügyfelek díjazását, ha és amilyen mértékben a számításunk alapjául szolgáló költségtényezők (pl. bérköltségek) a szerződéses kapcsolat időtartama alatt növekednek. 2015-ben a fogyasztói árindex alakulása mentén növelhetjük a felárunkat.


3.    TELJESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEINK
3.1    Szolgáltatásainkat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az osztrák munkaerő-kölcsönzési törvény (AÜG), valamint a mindenkor hatályos kollektív szerződés, azaz a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó ágazati kollektív szerződés (AKÜ-KV) mindenkori módosításai szerint nyújtjuk.
3.2    A munkaerő-kölcsönzés tárgya a munkaerő rendelkezésre bocsátása, nem pedig meghatározott szolgáltatások nyújtása. A kölcsönzött munkavállalók a munkáltató irányítása, utasításai és felelőssége alatt dolgoznak. Semmilyen munkasikerrel nem tartozunk.
3.3    A munkáltató köteles felügyelni, utasítani és ellenőrizni a kölcsönzött munkavállalót. Mi csak arra vagyunk kötelesek, hogy a kölcsönzött munkavállalót szerződésben kötelezzük a munkáltató utasításainak betartására.
3.4    A munkáltató köteles a kölcsönzött munkavállalók alkalmasságát és képzettségét a foglalkoztatás megkezdését követően azonnal, de mindenképpen az első hat munkaórán belül ellenőrizni, és az esetleges hiányosságokat írásban jelezni. A reklamációkat (hiányosságok jelzését) legkésőbb a fent említett hatórás határidőn belül kell bejelenteni (hiányosság bejelentésére irányuló kötelezettség), ellenkező esetben a munkáltató minden cserére vonatkozó igénye, valamint egyéb esetleges szavatossági és kártérítési igénye és a hiánytalanságra vonatkozó tévedésből eredő igénye kizárt (elévülés). Az olyan hiányosságok esetében, amelyek csak később válnak nyilvánvalóvá, és amelyek a munka megkezdésekor végzett gondos vizsgálat alkalmával nem lettek volna felismerhetőek (és amelyeket ténylegesen nem is ismertek fel), a hiányosság felismerésétől számított hat munkaóra határidő érvényes a hiányosság bejelentésére, ellenkező esetben a munkáltató minden csereigénye, valamint egyéb esetleges szavatossági és kártérítési igénye és a hiánytalanságra vonatkozó tévedésből eredő igénye kizárt (elévülés).
3.5    A munkáltató nem tarthat igényt egy adott munkavállalóra (ez kifejezetten akkor is érvényes, ha a rendelkezésre bocsátott munkavállaló neve és személyazonossága szerepel az ajánlatban és/vagy a megrendelés visszaigazolásában). Jogunkban áll a kölcsönzött munkavállalókat bármikor más, hasonlóan alkalmas munkavállalókkal helyettesíteni. Megalapozott panasz esetén a munkavállalót három napon belül megfelelő munkavállalóra cseréljük. Minden további igény (pl. kártérítési igény) nem áll fenn, és közös megegyezéssel kizárt.
3.6    Amennyiben a kölcsönzött munkavállalónak tanúként kell tanúskodnia egy eljárásban, a munkáltató a díjazási igénye elvesztése nélkül szabadnapot ad neki, és ez nem érinti a mi díjazási igényünket.


4.    AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI
4.1    Az ügyfél felel a munkáltatónak az osztrák munkaerő-kölcsönzési törvény (AÜG) és más munkajogi normák rendelkezései szerinti valamennyi kötelezettségéért, és amennyiben a munkavállalók védelmére, az egyenlő bánásmódra vonatkozó és hasonló rendelkezésekről van szó, a munkáltató kötelezettségeiért is. Ezért különösen köteles betartani a munkavállalók védelméről szóló törvény, a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény és a munkaidőről szóló törvény rendelkezéseit. E kötelezettségek megszegése esetén az ügyfél köteles teljes mértékben kártalanítani és mentesíteni minket.
4.2    Azonnal értesíteni kell bennünket, ha egy kölcsönzött alkalmazott megszegi a kötelességeit. Betegszabadság esetén a kölcsönzött munkavállalót tájékoztatni kell arról, hogy a betegszabadságot nekünk is be kell jelentenie.


5.    MUNKAIDŐ- ÉS MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS
5.1    A díjazásra való jogosultságunkat a ledolgozott órák alapján kell kiszámítani, az egyedi szerződésben eseti alapon megállapított feltételeknek és a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően; ez azzal a kikötéssel történik, hogy a ledolgozott órák alatt minden olyan órát kell érteni, amely alatt az adott kölcsönzött munkavállaló ténylegesen a munkáltató rendelkezésére állt (tehát függetlenül attól, hogy a munkáltató igénybe vette-e a munkavállalót vagy sem).
5.2    A kölcsönzés első napjára – a ténylegesen elvégzett munkától függetlenül – mindig a teljes munkanapot (a foglalkoztató vállalat munkaidő-modelljének megfelelően) kell felszámítani.
5.3    A ledolgozott órák dokumentálása történhet (de nem kötelező) írásbeli munkaidő-nyilvántartással. Hacsak nem adunk más utasítást, erre a célra mindig az általunk kiadott nyomtatványt kell használni. A nyomtatványt a foglalkoztató vállalatnál dolgozó felettesnek (művezető, csoportvezető, osztályvezető, ...) (a továbbiakban röviden: „felettes”) kell ellenjegyeznie. A felettes által történő ellenjegyzés a munkáltató részéről a formanyomtatványon feltüntetett órák pontosságának elismerését jelenti. A munkáltató kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy az ellenjegyző felettesek megfelelő felhatalmazással rendelkeznek az ilyen elismerés megtételéhez, és bízhatunk az elismerés hatályosságában.
5.4    Amennyiben a felettes megtagadja a munkaidő-nyilvántartás ellenjegyzését, a munkáltató köteles a munkaidő-nyilvántartás általunk vagy a bérelt munkavállaló által történő benyújtásától számított két munkanapon belül írásban megindokolni, hogy miért tagadták meg az ellenjegyzést, és pontosan megadni, hogy a munkaidő-nyilvántartás (véleménye szerint) miben hibás (hiányosság bejelentésére irányuló kötelezettség). Amennyiben a munkáltató nem tesz eleget a hiányosság bejelentésre irányuló kötelezettségének, a munkaidő-nyilvántartást a munkáltató ellenszolgáltatása nélkül is jóváhagyottnak és elismertnek kell tekinteni, és az annak helyességével szembeni kifogás kizárt.
5.5    A félreértések elkerülése végett, a munkaidő-nyilvántartások munkatársaink általi aláírása nem jelenti a pontosság elismerését. Különösen abban az esetben, ha később kiderülne, hogy a kölcsönzött munkavállaló foglalkoztatásának jellege és mértéke bármilyen okból a mi hátrányunkra tévesen került rögzítésre a munkaidő-nyilvántartásban, jogosultak vagyunk a ténylegesen elvégzett munka alapján utólagosan elszámolni. Az ilyen utólagos kiegyenlítést az alapul szolgáló körülményekről való tudomásszerzéstől számított hat hónapig, illetve az eredeti kiegyenlítés időpontjától számított három évig vagyunk jogosultak követelni.
5.6    Pontosítás céljából továbbá rögzítjük, hogy nem vagyunk kötelesek munkaidő-nyilvántartást vezetni, hanem azt kizárólag saját érdekünkben vezetjük. A munkaidőről szóló osztrák törvény (AZG) 26. §-a szerint a munkaidőnyilvántartás vezetése a munkáltató kizárólagos felelőssége.


6.    ELSZÁMOLÁS, KÉSEDELMI KAMAT ÉS BEHAJTÁS
6.1    Általában havonta számlázunk, azonban rövidebb időközönként is jogosultak vagyunk elszámolni. Az elszámolás kizárólag elektronikus úton történik. Az ügyfél vállalja, hogy közli azt az e-mail címét, amelyet erre a célra kell használnunk. A számla e-mailben történő kézbesítése elegendő; a számla kézhezvételére passzívan jogosult a vállalkozó ügyfél bármely alkalmazottja vagy más képviselője is, aki a megrendeléssel kapcsolatos levelezést intézte velünk.
6.2    Eltérő megállapodás hiányában a fizetési határidő 8 nap (egy banki munkanapos késedelemmel).
6.3    A vállalkozó ügyfél köteles a kézhezvételtől számított hét napon belül ellenőrizni az általunk benyújtott számlák helyességét, és (vélt) pontatlanság esetén írásban értesíteni bennünket. Abban az esetben, ha a fent említett határidőn belül nem kapunk értesítést/ kifogást, a számla és az abban szereplő számlatételek helyességével kapcsolatos minden kifogás kizárt, és a továbbiakban nem lehet kifogást emelni.
6.4    A kifizetések kizárólag az általunk közölt bankszámlákra történnek. A készpénzes fizetés nem megengedett, és nem mentesít a tartozások alól. Az általunk megbízott alkalmazottak semmilyen körülmények között nem jogosultak a követelések behajtására, és a nekik teljesített kifizetések nem mentesítenek a tartozások alól.
6.5    A munkáltató a megbízás kezdetén tudatja a munkaerő-kölcsönzővel a HÉA-számát. A nyújtott szolgáltatások számlázása 20% HÉA-val növelten történik. Ha az adókötelezettség az 1994. évi osztrák áfa-törvény (UStG) 19. § (1a) bekezdése alapján (építőipari szolgáltatások) a munkáltatóra száll át, a megbízónak tájékoztatnia kell minket az adókötelezettség átruházásáról, aminek következtében az elszámolás áfa nélkül történik.
6.6    Amennyiben a vállalkozó ügyféllel szemben esedékes követeléseket hajtunk be, a vállalkozó ügyfél köteles minket kártalanítani és mentesíteni a követeléseink behajtásával kapcsolatos költségek, kiadások és egyéb kiadások alól.
6.7    A peren kívüli követelésbehajtás esetén a nevünkben eljáró ügyvédek az osztrák ügyvédi díjtörvény (RATG) és az osztrák autonóm díjszabási kritériumok (AHK) rendelkezései szerint jogosultak költségtérítésre, azzal, hogy a fenti jogforrásoktól eltérően az egyszerű peren kívüli felszólító levelek a 2. díjtétel szerint, a részletes peren kívüli felszólító levelek pedig a 3A díjtétel szerint (minden esetben átalánydíj nélkül) térítendők, és a vállalkozó ügyfél köteles ezt az összeget megtéríteni.
6.8    A vállalkozó ügyfelekkel szemben a törvényes kamatlábnak megfelelő mértékű késedelmi kamatok érvényesek.
6.9    Nem javasoljuk, hogy az általunk kölcsönzött munkavállalóknak bérelőleget vagy egyéb kölcsönt nyújtsanak. Amennyiben azonban az ügyfél úgy dönt, hogy bérelőleget vagy kölcsönt nyújt, ezt egyrészt haladéktalanul közölni kell velünk, hogy ezt szükség esetén a bérek kiszámításakor jóhiszeműségből figyelembe tudjuk venni. Semmilyen körülmények között nem vagyunk azonban kötelesek figyelembe venni vagy visszafizetni a kölcsönzött munkavállalóknak a hozzájárulásunk nélkül nyújtott bérelőlegeket vagy egyéb hiteleket, és semmilyen módon nem vagyunk felelősek az ilyen előlegekért vagy hitelekért. A kölcsönzött munkavállalóknak nincs olyan képviseleti jogosultságuk, amely jogilag kötelezne minket.


7.    A MUNKAVÁLLALÓK ÁTVÉTELE
7.1    Ha a kölcsönzött munkavállalót a vállalkozó ügyfél a meghatározott minimális kölcsönzési időtartamon belül munkavállalóként vagy munkavállalóhoz hasonló személyként szerződéses jogviszonyba átveszi, akkor a vállalkozó ügyfélnek a felmerült költségekért a kölcsönzés időtartamától, a munkavállaló képesítésétől és a munkaerő-felvételi költségektől függően megfelelő díj kerül felszámításra.
7.2    A szakképzetlen vagy betanított munkavállalók foglalkoztatásának minimális időtartama 6 teljes naptári hónap. A szakmunkások minimális foglalkoztatási ideje 9 teljes naptári hónap, a kereskedelmi és műszaki dolgozóké 12 teljes naptári hónap. A pontosítás érdekében: A minimális időtartam kizárólag a jelen 7. pont rendelkezéseinek meghatározására szolgál, de nem az ügyfél és köztünk fennálló szerződéses kapcsolat minimális szerződéses időtartamaként.
7.3    Abban az esetben, ha a kölcsönzött alkalmazottat a megadott határidők lejárta előtt veszik át, az ügyfélnek a felmerült toborzási költségek után a kölcsönzött alkalmazott éves bruttó fizetésének 25%-ának megfelelő költségtérítést kell fizetnie.
7.4    A rendelkezésünkre bocsátott munkavállalók jelen 7. pont szerinti munkavállalóként vagy munkavállalókhoz hasonló személyként történő foglalkoztatása egyenértékűnek tekintendő a rendelkezésünkre bocsátott munkavállalóknak a munkáltató vállalkozásában történő foglalkoztatásával egy olyan vállalkozáson keresztül, amely ugyanazon a tevékenységi területen tevékenykedik, mint mi (személyzet rendelkezésre bocsátása/munkaerő-kölcsönzés).
7.5    Amennyiben az ügyfél a 7.2 pontban meghatározott határidőkön belül, a név első alkalommal történő kihirdetését követően az általunk megnevezett jelölttel (szabadúszó) munkaszerződést köt, az ügyfél az átcsábított munkavállaló bruttó éves fizetésének 25%-ának megfelelő összegű költségtérítést is fizet.
7.6    A költségtérítés kiszámításának alapja a felvett munkavállaló teljes munkaidős foglalkoztatásra vonatkozó havi bruttó bére (részmunkaidős foglalkoztatás esetén a havi bruttó bért teljes munkaidőre kell extrapolálni), felfelé kerekítve a következő 250 euróra. A havi bruttó bér a HOGO GmbH által a felvett munkavállalónak ígért vagy vele megállapodott havi bruttó bérből/illetményből (fix bér), valamint a túlóra átalánydíjakból és az időarányos külön fizetésekből, továbbá a várható emelésekből a munkaviszony első évében, valamint a jutalékok, prémiumok és pótlékok átlagából a munkaviszony első évében. A minimális díj 2000 euró.


8.    IDŐTARTAM
8.1    Amennyiben egyedi esetekben nem készül megállapodás határozott időre szóló kölcsönzésről, a munkaerő-kölcsönzés határozatlan időre szól, és bármelyik fél felmondhatja a megállapodás szerinti felmondási idő betartásával a felmondási idő megállapodás szerinti végére. Eltérő megállapodás hiányában a munkások esetében két hét, alkalmazottak esetében négy hét időtartamot kell a megállapodás tárgyának tekinteni; a hónap minden utolsó napját pedig a felmondás végnapjaként kell a megállapodás tárgyának tekinteni.
8.2    Vállalkozó ügyfelekkel szemben ezen túlmenően rendes felmondási jogunk van, amelyet határidő betartása nélkül bármikor gyakorolhatunk. Ha ezt a felmondási jogot gyakoroljuk (és csak ebben az esetben), a szerződés felmondása előtti utolsó három munkanapot nem vagyunk kötelesek elszámolni.
8.3    Ugyanakkor minden esetben jogosultak vagyunk a szerződést határidő vagy időpont betartása nélkül idő előtt felmondani, ha fontos ok áll fenn. Ebben az összefüggésben alapos oknak minősül különösen, ha a) az ügyfél a fizetési felszólítás ellenére 14 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, b) az ügyfél tartósan megsérti a törvényi vagy szerződéses rendelkezéseket, hatósági előírásokat vagy követelményeket, különösen a munkavállalók védelmére vonatkozó rendelkezéseket, c) az ügyfél nem tesz eleget a kölcsönzött munkavállalókkal szembeni irányítási, felügyeleti vagy gondossági kötelezettségének, d) az ügyfél vagyona ellen fizetésképtelenségi eljárást indítanak, vagy az ilyen eljárás megindítását költségfedezet hiányában elutasítják, vagy e) az ügyfél vállalkozásában sztrájkra vagy munkabeszüntetésre kerül sor, és az ügyféllel nem sikerül békés megoldást találni. Ha a szerződés az ügyfél hibájából szűnik meg, semmilyen követelés nem érvényesíthető velünk szemben.
8.4    A munkáltató vállalja továbbá, hogy viseli az osztrák Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál (Arbeitsmarktservice) az osztrák munkaerő-piaci ösztönzési törvény (AMFG) 45a §-a szerinti korai figyelmeztető rendszert kiváltó úgynevezett „tömeges elbocsátásokkal” kapcsolatos valamennyi költséget. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a munkaerő-kölcsönzőnek a kölcsönzésért megállapított díjazást mind az osztrák munkaerő-piaci ösztönzési törvény (AMFG) 45a § (2) bekezdése szerinti zárolási időre, mind az azt követően a törvény vagy a kollektív szerződés szerint betartandó felmondási időre megfizeti.


9.    GARANCIA
9.1    Gondosan választjuk ki a kölcsönzött munkavállalókat. Garantáljuk a kölcsönzött munkavállaló alapvető képességét és munkára való hajlandóságát, valamint általános alkalmasságát a megállapodás szerinti tevékenységre, de nem garantáljuk a bérelt munkavállaló konkrét képzettségét, az elvégzett munka konkrét minőségét vagy a konkrét munkateljesítményt. A kölcsönzött munkavállaló különleges képzettségével tehát csak akkor tartozunk, ha a szerződésben kifejezetten megállapodtunk abban. Eltérő megállapodás hiányában csak a kölcsönzött munkavállaló átlagos szakmai és szakértelem szempontjából való alkalmasságáért vállalunk felelősséget. Amennyiben nem kötünk kifejezett megállapodást a nyelvtudásra vonatkozóan, csak a kölcsönzött munkavállaló adott alkalmazásához feltétlenül szükséges minimális nyelvtudással tartozunk (pl. „építkezési német nyelvtudás” az építőiparban való alkalmazáshoz).
9.2    Ügyfeleink kötelesek a kölcsönzött munkavállaló alkalmasságát, valamint képzettségét és nyelvtudását közvetlenül az első kölcsönzés megkezdése után ellenőrizni. Minden hiányosságot a munkavállaló első rendelkezésre bocsátásától számított hat órán belül be kell jelenteni nekünk, ellenkező esetben a szavatossági és kártérítési igények kizártak. A rejtett hiányosságokat, illetve a kölcsönzés megkezdése után felmerülő hiányosságokat a tudomásukra jutástól számított három munkanapon belül be kell jelenteni (a munkavégzés helyszínétől való távolmaradás miatti hiányosságokat azonban már hat órán belül), ellenkező esetben a szavatossági és kártérítési igények kizártak.
9.3    Általában csak azok a tulajdonságok minősülnek az osztrák általános polgári törvénykönyv (ABGB) 922. § (1) bekezdése értelmében vett garantált tulajdonságoknak, amelyekről a vállalkozó ügyfelekkel szemben kifejezetten írásban megállapodtunk. Az egyéb tulajdonságoknak való megfelelés a jogilag lehetséges mértékben kizárt. Vállalkozó ügyfelekkel szemben továbbá az osztrák általános polgári törvénykönyv (ABGB) 922. § (1) bekezdése értelmében
általában feltételezett tulajdonságokra vonatkozó garancia a jogilag lehetséges mértékben kizárt.
9.4    Az osztrák általános polgári törvénykönyv (ABGB) 924. §-a szerinti hiányosság vélelme a vállalkozó ügyfelekkel szemben nem áll fenn; a hiányosságokat mindig az ügyfélnek kell bizonyítania.


10.    FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
10.1    Alapvetően nem vagyunk felelősek a kölcsönzött munkavállalók által a megrendelőnek végzett munkájuk során vagy annak alkalmával a megrendelőnek okozott károkért (vagyoni kár, lopás, személyi sérülés, vagyoni veszteség) (ez kifejezetten akkor is érvényes, ha az ügyfél – tudtunkkal vagy tudtunk nélkül – pénz- vagy értékpapír-kezeléssel, illetve érzékeny áruk vagy veszélyes eszközök kezelésével kapcsolatban alkalmaz kölcsönzött munkavállalókat), kivéve, ha e tekintetben kiválasztási hibát követünk el, amelyet minden esetben az ügyfélnek kell állítania és bizonyítania. Az osztrák általános polgári törvénykönyv (ABGB) 1298. §-ának rendelkezése a vállalkozó ügyfelekre nézve nem alkalmazandó.
10.2    Amennyiben a kölcsönzött munkavállalók a munkáltató részére a munkavállaló saját személygépkocsijával teljesítenek hivatalos utakat, az ügyfél vállalja a felelősséget az adott személygépkocsikban, a balesetben érintett másik félben és/vagy harmadik személyekben bekövetkezett baleseti károkért, és kifejezetten mentesít bennünket a felelősség alól. Ha a kölcsönzött munkavállaló munkája elvégzéséhez az ügyfél szerszámait, gépeit, járműveit stb. használja, nem vállalunk felelősséget az ezekben keletkező vagy ezekből eredő károkért. Mielőtt a kölcsönzött munkavállalónak átadná a járműveket vagy gépeket, a munkáltató saját felelősségére ellenőrzi, hogy a kölcsönzött munkavállaló rendelkezik-e az ilyen járművek vagy gépek vezetéséhez vagy működtetéséhez szükséges engedéllyel az üzembe helyezés időpontjában.
10.3    Nem vagyunk felelősek a kölcsönzött munkavállalók meg nem jelenéséből (akár betegség, baleset vagy egyéb okok miatt) eredő károkért sem, kivéve, ha ebben a tekintetben vétkesek vagyunk, amit minden esetben az ügyfélnek kell állítania és bizonyítania. Ez akkor is érvényes, ha a kölcsönzött munkavállalók nem jelennek meg az első napon. Az osztrák általános polgári törvénykönyv (ABGB) 1298. §-ának rendelkezése a vállalkozó ügyfelekre nézve nem alkalmazandó. A kölcsönzött munkavállalók hibájának felróhatósága szintén kizárt az osztrák általános polgári törvénykönyv (ABGB) 1313a §-ának rendelkezései szerint.
10.4    A szerződéses vagy előszerződéses kötelezettségek megszegése miatt, különösen a lehetetlenség, késedelem stb. miatt, csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén vagyunk felelősek a pénzügyi veszteségekért. Ez a 10.4 pont a jelen ÁSZF összes többi felelősségi rendelkezéséhez képest a konkrétabb szabály, és ellentmondás esetén elsőbbséget élvez azokkal szemben.
10.5    Az osztrák általános polgári törvénykönyv (ABGB) 1489. §-ában foglalt elévülési határidők a vállalkozó ügyfelekkel szemben úgy rövidülnek, hogy a HOGO Csoporthoz tartozó társaságok egyikével szembeni kártérítési igényeket a kárról és a károkozóról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltével, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított öt év elteltével, az igényérvényesítés elmulasztása esetén a bíróság előtt kell érvényesíteni, azzal, hogy a fizetési igénnyel szembeni védekezés peren kívüli előterjesztése kifejezetten nem minősül igényérvényesítésnek.
10.6    A vállalkozó ügyfelekkel szemben a felelősség – függetlenül a felelősség jogalapjától (szerződéses, deliktuális, szigorú felelősség vagy egyéb jogalap) – a törvényi megengedhetőség mértékéig a következő három összeg közül az alacsonyabbra korlátozódik: (a) az általunk kötött felelősségbiztosítás tényleges fedezeti összege vagy (b) annak a szerződésnek a szerződéses értéke, amelynek kötelezettségeit a HOGO Csoport érintett társasága megszegte, vagy (c) 5000 EUR (ötezer euró) összeg. Ez a korlátozás vonatkozik az általunk feldolgozásra átvett tételek sérülésére is.
10.7    A jelen ÁSZF eltérő rendelkezéseire is figyelemmel, az ügyféllel szemben a termelés leállásáért, elmaradt haszonért, meghiúsult költségekért, elmaradt használatért, szerződéskiesésért vagy bármely más következményes kárért, valamint az ügyfélnél felmerülő kötbérkötelezettségekért való felelősség kizárásra kerül.
10.8    A felelősség kizárása kiterjed a munkavállalóinkkal, valamint képviselőinkkel és megbízottainkkal szembeni követelésekre is, amelyek az általuk az ügyfélnek okozott károk miatt merülnek fel, anélkül, hogy az ügyféllel kötött szerződésükre hivatkoznának.
10.9    A járművek és/vagy gépek üzembe helyezése előtt az ügyfél köteles ellenőrizni az ilyen járművek/gépek vezetésére vagy üzemeltetésére vonatkozó engedélyt az üzembe helyezés időpontjában; ez független az általunk adott biztosítéktól.
10.10    Abban az esetben, ha egy kölcsönzött munkavállaló saját személygépkocsijával teljesít üzleti utakat az ügyfél számára, az ügyfél köteles mentesíteni minket az ezzel kapcsolatos felelősség alól.
10.11    Ha és amennyiben az ügyfél saját vagy a javára kötött kárbiztosításon (pl.: felelősségbiztosítás, hajóteher-, szállítási, tűz-, üzemszüneti és egyéb biztosítások) keresztül biztosítási juttatásokat igényelhet olyan károkra, amelyekért mi felelünk, az ügyfél vállalja, hogy a biztosítási juttatásokat igényli, és a mi felelősségünk e tekintetben az ügyfelet e biztosítás igénybevételéből eredő hátrányokra (pl.: magasabb biztosítási díjak) korlátozódik.
10.12    Amennyiben a munkáltató által a bér- és szociális dömpingről szóló törvény alapján szolgáltatott téves vagy hiányos adatok miatt szankciókat szabnak ki ránk, további fizetési igényeket támasztanak és/vagy a hatóságok biztosítékfizetést kérnek, a vállalkozó ügyfél teljes mértékben felel ezekért a szankciókért, további követelésekért és az ebből eredő, minket ért hátrányokért.


11.    ADATVÉDELMI ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
11.1    A szerződő felek az együttműködés keretében korlátlan ideig bizalmasan kezelnek minden olyan üzemi és üzleti titkot, amely az együttműködés során válik ismertté.
11.2    Amennyiben a kölcsönzött munkavállalók hozzáférnek az ügyfél vállalati és/vagy üzleti titkaihoz vagy bizalmas információihoz, az ügyfél köteles erről a körülményről haladéktalanul tájékoztatni a HOGO Csoport érintett társaságát, és mi ezt követően szerződésben kötelezzük munkavállalóinkat a munkáltató (ügyfél) vállalati és üzleti titkainak védelmére (egyébként e tekintetben nem áll fenn kötelezettségünk). Mindenesetre nem vállalunk felelősséget a titoktartási megállapodások munkatársaink általi betartásáért, és kizárunk minden ezzel kapcsolatos kártérítési igényt. Az ügyfél szabadon köthet saját titoktartási megállapodásokat a kölcsönzött munkavállalóval.
11.3    Amennyiben személyes adatokat, különösen a személyes adatok különleges kategóriáit vagy a pályázók, jelöltek vagy kölcsönzött munkavállalók büntetőjogilag releváns adatait továbbítjuk ügyfeleinknek, vagy az ügyfelek a kölcsönzött munkavállalók ilyen adatait kezelik, az érintett ügyfél köteles betartani a jogszabályi rendelkezéseket. Ez magában foglalja többek között azt a kötelezettséget, hogy a jelentkezési dokumentumokat és a pályázók adatait nem adják át harmadik félnek, szükség esetén helyesbítik, és a cél megszűnése után törlik/zárolják azokat. A személyes adatoknak az ügyfél részére történő továbbításával az ügyfél az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében adatkezelővé válik az ilyen személyes adatok tekintetében. Az ilyen, általunk az ügyfélnek megadott személyes adatok felhasználása az (i) javasolt jelöltek értékelésén és kiválasztásán, (ii) a kölcsönzött munkavállalóknak az ügyfél saját vállalkozásában történő áthelyezésén és alkalmazásán, vagy (iii) az ügyfél jogi kötelezettségeinek teljesítésén kívül más célokra nem megengedett, és ezennel kifejezetten tilos.


12.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1    Ha az ügyfél valamelyik vállalatát sztrájk vagy munkabeszüntetés érinti, azt haladéktalanul be kell jelenteni, és ebben az esetben az osztrák munkaerő-kölcsönzési törvény (AÜG) 9. §-a szerint a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásának azonnali tilalma lép életbe.
12.2    A követeléseinkkel szembeni beszámítás csak akkor megengedett, ha az ügyfél ellenköveteléseit vagy kifejezetten elismertük, vagy azokat bíróság jogerősen megállapította. Ez a rendelkezés csak a vállalkozó ügyfelekre vonatkozik.
12.3    Amennyiben a jelen ÁSZF egyes részei érvénytelenek, ez nem érinti a többi rész érvényességét. A HOGO Csoport társaságai és a vállalkozó ügyfél már most közösen vállalják, hogy – a tisztességes szerződő felek horizontja alapján – olyan helyettesítő rendelkezésről állapodnak meg, amely a lehető legjobban megközelíti a hatálytalan feltétel gazdasági eredményét.
12.4    Az osztrák jogot kell alkalmazni a nemzetközi magánjog hivatkozási és kollíziós szabályainak, valamint az ENSZ az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárásával.
12.5    A HOGO Csoporthoz tartozó társaság és a vállalkozó ügyfél közötti szerződéses kapcsolatból vagy jövőbeli szerződésekből eredő (vagy azokkal kapcsolatos) jogviták kizárólagos joghatósága a Welsben illetékes bíróság.