HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH (HOGO Group) -
Zásady ochrany osobných údajov pre uchádzačov a zamestnancov

Toto vyhlásenie opisuje, ako sme my, HG Consulting GmbH (FN 371426s, ďalej len stručne:
„HGC“), HOGO GmbH (FN 262358x, ďalej len stručne: „HOG“) a HOGO Bau Solution
GmbH (ident. č. 108445 d; ďalej len stručne: „HBG“) (HGC, HOG a HBG ďalej len
: „skupina HOGO“ alebo „spoločnosti HOGO“) (ďalej len „my“) spoločne ako
prevádzkovatelia (článok 26 GDPR) spracúvame vaše osobné údaje.

Toto vyhlásenie je určené používateľom našej spoločnej webovej stránky www.hogo.cc (ďalej len
stručne: „Používatelia“), všetkým osobám, ktoré sa zaregistrujú v spoločnosti (alebo vo viacerých
spoločnostiach) prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky, osobne, písomne alebo akýmkoľvek iným
spôsobom na účely uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu alebo sprostredkovania
pracovného pomeru (ďalej stručne len: „uchádzač“), všetkým samostatne zárobkovo činným
zamestnancom predaja, agentom a obchodným zástupcom (ďalej stručne len „externí pracovníci“), ako aj
všetkým osobám, ktoré sú v pracovnom pomere (alebo v slobodnom povolaní) so
spoločnosťou skupiny HOGO alebo ak ho majú s ňou uzavrieť (ďalej len stručne:
„zamestnanec“) (používateľ, uchádzač a zamestnanec ďalej spoločne stručne označovaní aj ako: „oni“).

Zaväzujeme sa chrániť osobné údaje, ktoré nám zveríte.
Osobné údaje preto spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, pričom
zaobchádzame s nimi s maximálnou možnou opatrnosťou. Samozrejme, dodržiavame ustanovenia
Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“), ako aj
zákona o ochrane osobných údajov z roku 2018, zákona o telekomunikáciách a ďalších
nariadení o ochrane osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, kto sme, na aké účely a akým spôsobom
spracúvame osobné údaje našich uchádzačov, kto má k týmto údajom prístup a
komu/kam sa tieto údaje poskytujú alebo odkiaľ je možný prístup k týmto údajom.
Informujeme vás aj o vašich právach ako uchádzača v súvislosti s osobnými údajmi.

Ako je podrobnejšie opísané nižšie, všetky operácie spracovania údajov sa budú považovať za spoločné
spracúvanie v zmysle článku 26 GDPR. Všetky spoločnosti skupiny HOGO sú
teda prevádzkovateľmi v zmysle GDPR. Spoločnosť HG Consulting GmbH však pôsobí ako centrálne
kontaktné miesto na uplatnenie vašich práv.

Zodpovednú osobu spoločnosti HG Consulting GmbH môžete kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:
Matthias Mayr
HOGO GmbH
Wallerer Straße 49
4600 Wels
T: +43 720 31 00 55 46
F: +43 720 31 00 55 30
M.MAYR@HOGO.CC

1. Účely spracúvania údajov

1.1. Všeobecný účel spoločného spracúvania údajov

Spoločnosti skupiny HOGO pôsobia predovšetkým v oblasti pracovného lízingu
. Okrem toho spoločnosti vykonávajú aj vedľajšie prevádzkové činnosti, ktoré dopĺňajú činnosti
lízingu pracovnej sily. Účelom spoločného spracúvania údajov je
poskytovanie služieb personálneho lízingu a s tým súvisiacich
pomocných služieb (ako je ubytovanie pracovníkov alebo stravovanie
pracovných síl).
Vaše údaje nepoužijeme na iné účely, ako sú uvedené nižšie. Ak by to bolo v
konkrétnom prípade potrebné, budeme vás o tom čo najskôr informovať, pokiaľ to nie je v rozpore
so zákonnou povinnosťou mlčanlivosti a v prípade potreby si vyžiadame
váš súhlas.

1.2. Účel spracúvania údajov na webovej stránke hogo.cc - všeobecná časť

Účelom spracúvania údajov používateľa je prevádzka webovej stránky na účely informovania
širokej verejnosti a najmä potenciálnych uchádzačov a klientov
spoločnosti skupiny HOGO.

1.3. Účel spracúvania údajov na webovej stránke hogo.cc - kontaktný formulár
Spracúvame aj údaje poskytnuté používateľmi alebo zadané na našej webovej lokalite
na účely kontaktovania používateľa, ak si to používateľ želá. Konkrétne
ponúkame používateľom možnosť kontaktovať nás prostredníctvom online formulára: Používatelia
zadajú potrebné údaje, tzn. meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu, do
online formulára a zašlú nám ho prostredníctvom šifrovaného spojenia. Tieto
údaje budú u nás uložené a použité na objasnenie všetkých otázok a pripomienok, ako aj na
spracovanie žiadosti o kontakt.

1.4. Účel spracúvania údajov na webovej stránke hogo.cc - newsletter
Prostredníctvom našej webovej stránky máte možnosť prihlásiť sa k odberu našich noviniek. Na tento účel
potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte so zasielaním noviniek
. Po prihlásení sa na odber noviniek vám zašleme
potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie. Odber noviniek
môžete kedykoľvek zrušiť. Vaše údaje potom okamžite vymažeme
v súvislosti s odosielaním informačného bulletinu.

1.4. Účel spracúvania údajov prostredníctvom webovej stránky hogo.cc - záloha na mzdu
Ak ste naším zamestnancom, môžete požiadať prostredníctvom našej webovej stránky o vyplatenie zálohy na mzdu
. Na tento účel musíte zadať do online formulára svoje základné údaje (oslovenie, titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo sociálneho poistenia, e-mailová adresu, telefónne číslo) a
a výšku požadovanej zálohy na mzdu. Potom
ich prenesieme k nám prostredníctvom šifrovaného spojenia. Tieto údaje uchovávame
a používame na spracovanie žiadosti a na účely vyúčtovania miezd a
platov.

1.4. Účel spracúvania údajov uchádzačov
Účelom spracúvania údajov uchádzačov je iniciovanie zmlúv, výber vhodných
(budúcich) zamestnancov a vybavovanie žiadostí o zamestnanie, evidencie s cieľom
poskytovania informácií uchádzačom (bez ohľadu na vznik pracovného pomeru) o
prípadných pracovných príležitostiach a zaujímavých voľných pracovných miestach alebo s cieľom podporiť ich pri plánovaní ich kariéry
a poskytovať im všeobecné informácie o
ďalších službách skupiny HOGO.

1.4. Účel spracúvania údajov o zamestnancoch
Účelom spracúvania údajov o zamestnancoch je uzatvorenie pracovného pomeru, ako aj
plnenie všetkých úloh vyplývajúcich z pracovného pomeru (ako napr.
registrácia, preregistrácia, zrušenie registrácie v príslušných inštitúciách sociálneho poistenia,
vyúčtovanie mzdy a plnenie povinnosti zamestnávateľa poskytovať starostlivosť) a
plnenie všetkých úloh vyplývajúcich z pracovného lízingu (ako napr.
plnenie povinností zamestnávateľa podľa zákona o prenechávaní zamestnancov, uzatvorenie
zmluvy o lízingu alebo vydania oznámenia o lízingu zamestnancov, ďalej v
niektorých prípadoch výber vhodného ubytovania); ďalej uchovávanie evidencie s cieľom
poskytnúť zamestnancom alebo bývalým zamestnancom informácie o možných pracovných príležitostiach a
ponúkať zaujímavé voľné pracovné miesta alebo im ďalej radiť pri plánovaní ich kariéry, ako aj
poskytnúť všeobecné informácie o ďalších službách
skupiny HOGO.

1.5. Účel spracúvania údajov externých zamestnancov
Účelom spracúvania údajov externých zamestnancov je uzatvorenie zmluvného vzťahu
(zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o obchodnom zastúpení,...), ako aj plnenie všetkých povinností v rámci
úloh vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

1.5. Účel spracúvania údajov o klientoch
Účelom spracúvania údajov klientov je začatie pracovného lízingu,
vysporiadanie lízingových vzťahov (vrátane plnenia zákonných
povinností, najmä podľa zákona o prenechávaní zamestnancov, ako aj vyrovnanie pohľadávok voči
klientom).

2. Spôsob spracúvania údajov
Údaje identifikujeme, zhromažďujeme a ukladáme sami (ako spoloční
prevádzkovatelia v zmysle článku 26 GDPR). Vaše údaje nebudú predané ani poskytnuté iným
neoprávneným tretím stranám. Ubezpečujeme vás, že údaje budú poskytnuté len v rámci
spoločností skupiny HOGO, našim nezávislým distribučným partnerom (v ich
funkcii ako sprostredkovateľ) a klientom, v každom prípade na obmedzenom základe
v rozsahu potrebnom pre tento proces.

Iné tretie strany môžu získať prístup k vašim osobným údajom len ako sprostredkovatelia (poverení nami a podliehajúci našim pokynom)
(napr. poskytovatelia IT služieb),
nezávislí distribútori, poskytovatelia hostingu). Od
sprostredkovateľov požadujeme, aby zaviedli a udržiavali bezpečnostné opatrenia na ochranu
a bezpečnosť údajov, ktoré nám zveríte, a aby
osobné údaje budete zhromažďovali, spracúvali a používali len v súlade s našimi pokynmi a podľa zmluvne dohodnutých podmienok
.

3. Spracúvané údaje

Identifikujeme, zhromažďujeme a spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na
Realizáciu a spracovanie našich služieb alebo ktoré ste nám dobrovoľne
poskytli.

3.1. Údaje spracúvané v rámci spracúvania údajov na webovej stránke hogo.cc - všeobecná časť

Každú návštevu webovej stránky zaznamenávame. Konkrétne ide najmä o
zaznamenanie a ukladanie anonymizovaných IP adries s cieľom zlepšiť použiteľnosť webovej stránky
(informácie o súboroch cookie nájdete v bode 8 týchto zásad ochrany osobných údajov).
Okrem toho zhromažďujeme údaje o každom prístupe na webovú lokalitu na účely
protokolových súborov servera. Údaje o prístupe obsahujú názov webovej lokality, ku ktorej sa pristupovalo, súbor, dátum
a čas načítania, množstvo prenesených údajov, oznámenie o úspešnom načítaní, typ prehliadača
a jeho verziu, operačný systém používateľa, predtým navštívenú stránku a IP adresu
a žiadajúceho poskytovateľa. Údaje z protokolov používame len na štatistické
účely, a to na hodnotenie na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie
vzhľadu webovej stránky. Vyhradzujeme si však právo na následnú kontrolu údajov z protokolov,
ak existuje dôvodné podozrenie z nezákonného používania webovej stránky.

3.2. Údaje spracúvané počas spracúvania údajov na webovej stránke hogo.cc - kontaktný formulár
Spracúvame aj údaje poskytnuté používateľmi alebo zadané na našej webovej lokalite
na účely kontaktovania používateľa, ak si to používateľ želá. Konkrétne
ponúkame používateľom možnosť kontaktovať nás prostredníctvom online formulára: Používatelia
zadajú potrebné údaje, tzn. meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu, do
online formulára a zašlú nám ho prostredníctvom šifrovaného spojenia.

3.3. Údaje spracúvané počas spracúvania údajov na webovej stránke hogo.cc - newsletter
Prostredníctvom našej webovej stránky máte možnosť prihlásiť sa k odberu našich noviniek. Na tento účel
potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte so zasielaním noviniek
.

3.4. Údaje spracúvané v prípade spracúvania údajov na webovej stránke hogo.cc - záloha na mzdu
Ak ste naším zamestnancom, môžete požiadať prostredníctvom našej webovej stránky o vyplatenie zálohy na mzdu
. Na tento účel musíte zadať do online formulára svoje základné údaje (oslovenie, titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo sociálneho poistenia, e-mailová adresu, telefónne číslo) a
a výšku požadovanej zálohy na mzdu. Potom
ich prenesieme k nám prostredníctvom šifrovaného spojenia.

3.5. Spracúvané údaje v prípade žiadostí (vrátane online žiadostí), zamestnancov a
samostatne zárobkovo činných osôb

V rámci postupu podávania žiadostí o zamestnanie, vybavovania pracovnoprávnych vzťahov a
ponúkania našich služieb sa budú osobné údaje spracúvať len na účely
vyčlenené v súlade s právnym základom (najmä s výslovným
súhlasom) v dobrej viere a v súlade s GDPR a platnými právnymi predpismi
. Nespracúvame osobné údaje osôb,
ktoré ešte nedovŕšili 14 rokov. Ak by sme zistili, že tento limit
bol prekročený, vaše údaje okamžite vymažeme.
V prípade uchádzačov požadujeme na účely uzavretia zmluvy alebo poskytnutia našich
služieb osobné údaje uchádzača, ktoré poskytol počas registrácie alebo
Uchádzania o zamestnanie. Ide pritom o údaje, ktoré je potrebné poskytnúť.
Pokiaľ ide o spracúvanie údajov žiadateľa, ide najmä o týkajúce sa
kvalifikačného profilu uchádzača (vzdelanie a odborná prax, odborné vzdelanie,
ďalšie kvalifikácie, referencie, vodičský preukaz, jazykové znalosti, prípadné
zdravotné obmedzenia), pracovných preferencií (odbor, forma zamestnania,
pracovná oblasť atď.), základných osobných údajov (meno, adresa, dátum narodenia, pohlavie),
preukazu totožnosti, kontaktných údajov, fotografie, rodinného stavu, bankových údajov, číslo soc. poistenia,
štátnej príslušnosti, registračných údajov a informácie o úradnom povolení na nástup do zamestnania
v Rakúsku (druh pobytu). Z času na čas sa zhromažďovanie a spracúvanie ďalších
osobných údajov stanú nevyhnutnými. Za predpokladu, že vaše informácie, napr. životopis, ktoré ste
poskytli, spadajú pod osobitné kategórie údajov, tzn. informácie
o osobe a jej rasovom a etnickom pôvode, politických názoroch, vierovyznaní
alebo podobných systémoch viery, jej členstve v odboroch, fyzickom
alebo duševnom zdraví alebo stave, sexuálnom živote alebo genetických alebo
biometrických údajoch alebo údajoch relevantných pre trestné právo, musí byť váš deklarovaný
súhlas súčasťou týchto údajov.
Radi by sme upozornili, že prenos údajov prostredníctvom internetu (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu)
môže mať bezpečnostné medzery. Stopercentná ochrana údajov pred prístupom
tretích strán nie je možná.

4. Poskytovanie údajov tretím stranám

Aby sme mohli ponúkať služby lízingu pracovnej sily, ktoré primárne poskytujeme,
musíme pravidelne poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám.
To si môže vyžadovať poskytnutie informácií týmto tretím stranám:

A. Našim klientom, tzn. potenciálnym zamestnávateľom, ktorí plánujú
uzatvoriť zmluvu o lízingu pracovnej sily.
B. spracovateľom údajov zákazky (pozri bod 2.)
a ak ste alebo sa stanete zamestnancom:
C. vášmu zamestnávateľovi, u ktorého ste skutočne zamestnaný;
D. na úrad práce (Arbeitsmarktservice), aby ste požiadali o príspevok na integráciu alebo inú podporu týkajúcu sa
vášho pracovného pomeru
E. prípadne do Fondu sociálneho a ďalšieho vzdelávania na financovanie vzdelávania alebo
ďalšieho vzdelávania, ak si to želáte
Pokiaľ zákazníci alebo spracovatelia údajov zákazky nemajú sídlo v členskom štáte EÚ
a preto nemajú úroveň ochrany štandardizovanú v rámci EÚ, prijmeme v
súlade s príslušnými platnými ustanoveniami o ochrane údajov
preventívne opatrenia. Tie spoločnosti, ktoré nemajú sídlo v EÚ, a
spracúvajú vaše osobné údaje, musia zaručiť primeranú ochranu tohto spracúvania údajov
.
Vaše údaje budú poskytnuté len v súlade s platnými
ustanoveniami zákona o ochrane údajov (najmä ustanovenia GDPR) a na
splnenie vašej objednávky alebo na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Aj prenos
štátnym inštitúciám a orgánom oprávneným na ich získanie sa uskutočňuje len v rozsahu zákonnej
povinnosti poskytovať informácie alebo ak sme zo zákona povinní poskytovať informácie na základe právoplatného súdneho rozhodnutia
.

5. Právne základy spracúvania

Článok 6 I písm. a GDPR nám slúži ako právny základ pre spracovateľské operácie, pri ktorých máme
súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracúvanie
osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, ako je to napríklad v prípade spracovateľských operácií vykonávaných na účely
dodania tovaru alebo poskytnutia akejkoľvek inej služby alebo protihodnoty,
spracúvanie sa zakladá na článku 6 I písm. b GDPR. To isté platí aj pre také
spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, ako
v prípade otázok o našich produktoch alebo službách. Ak podliehame zákonnej
povinnosti, na základe ktorej sa spracúvanie osobných údajov stáva nevyhnutným, ako
napríklad na plnenie daňových povinností, spracúvanie sa zakladá na článku 6 I písm. c)
GDPR. V ojedinelých prípadoch sa môže vyžadovať spracúvanie osobných údajov
na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
. Potom by sa spracúvanie zakladalo na článku 6 písm. d) GDPR. Nakoniec
by mohli sa mohli spracovateľské operácie zakladať na článku 6 písm. f GDPR. Na tomto právnom základe
sú založené spracovateľské operácie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z uvedených právnych základov,
ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti
alebo tretej strany, za predpokladu, že záujmy, základné práva a slobody
dotknutých osôb neprevažujú nad našimi záujmami. Takéto spracovateľské operácie môžeme vykonávať najmä preto, že
ich európsky zákonodarca výslovne uviedol. On
v tejto súvislosti rozhodol, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak
dotknutá osoba je klientom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47, druhá veta, GDPR).

6. Dohoda o spoločnom využívaní spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ
Naše spracúvanie údajov sa považuje za spoločné spracúvanie v zmysle článku 26
GDPR, pretože spoločnosti skupiny HOGO sú pridružené k skupine spoločností, čo znamená, že to
je v spoločnom záujme spoločností HOGO, ale predovšetkým preto
aby bolo možné sprostredkovanie zamestnancov nad rámec jednotlivých spoločensko-právnych
jednotiek, a tým sa mohla zvýšiť pravdepodobnosť úspešného sprostredkovania,
čo je v konečnom dôsledku aj v záujme uchádzačov, zamestnancov a klientov
spoločnosti HOGO.
Na tento účel sme v dohode transparentnou formou stanovili, kto z nás bude zodpovedný za ktoré
povinnosti podľa GDPR. Znenie tejto dohody nájdete tu
Príloha č. 1 k týmto zásadám ochrany osobných údajov.

7. Doba uchovávania

Údaje uchádzača budú vymazané po 3 rokoch od dátumu podania žiadosti. Pred
vymazaním vašich údajov vás budeme kontaktovať a informovať vás o vymazaní.
Ak chcete naďalej využívať naše služby, môžete sa znovu
obrátiť na nás.
Údaje o zamestnancoch sa uchovávajú počas trvania pracovného pomeru. Po ukončení
pracovnoprávneho vzťahu, budú údaje o zamestnancovi uchovávané v evidencii za predpokladu, že
ste s tým súhlasili v rámci svojej žiadosti. Tento súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať (ako aj
všeobecne spracúvanie údajov). Ak ste neposkytli súhlas
so spracúvaním svojich osobných údajov v rámci evidencie alebo ak svoj súhlas odvoláte, vaše osobné údaje budú
archivované v súlade so zákonnými lehotami uchovávania. V tomto prípade bude mať len
prístup k týmto údajom len zodpovedná osoba. Po uplynutí zákonnej lehoty
doby uchovávania, budú vaše údaje vymazané.

8. Cookies/Goolge Analytics

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré
sa pomocou prehliadača uložia do vášho koncového zariadenia. Nespôsobujú žiadne škody. My
používame súbory cookie, aby sme našu ponuku urobili používateľsky prívetivou. Niektoré súbory cookie zostávajú
uložené v koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri
ďalšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete nastaviť prehliadač
tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a aby ste ich mohli povoliť to len v jednotlivých prípadoch
. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť našej webovej stránky môže
byť obmedzená.

Služba Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. Google Analytics a používa takzvané súbory cookie. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, aby bolo možné analyzovať používanie webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Vaša IP adresa je anonymizovaná ihneď po jej zaznamenaní, to znamená, že je možná len približná lokalizácia.

Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality. Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky.

S poskytovateľom sme uzavreli príslušnú zmluvu o poverení spracúvaním údajov.

9. Referencie a odkazy

Pokiaľ je prístup na iné webové stránky tretích strán umožnený prostredníctvom (hyper)odkazov, nenesieme zodpovednosť za
za obsah tretích strán, ktorý sa v ňom nachádza. Externý obsah neprijímame ako vlastný
a nedochádza k prevzatiu plnenia. Pokiaľ sa dozvieme o nezákonných
obsahoch na externých webových stránkach, elektronický odkaz alebo prepojenie budú okamžite
odstránené. V čase prvého prepojenia na príslušnú externú webovú lokalitu nebolo
zjavné porušenie pravidiel.
Táto webová stránka ponúka aj možnosť pripojenia k rôznym sociálnym sieťam prostredníctvom pluginov
. Sú to:

  • Facebook, prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
  • Linked In, prevádzkovaná spoločnosťou LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
  • Twitter, prevádzkovaný spoločnosťou Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
  • Instagram, ktorú prevádzkuje Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
  • Xing.com, prevádzkovaná spoločnosťou XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko

Keď kliknete na plugin jednej z týchto sociálnych sietí, aktivuje sa a
vytvorí sa spojenie s príslušným serverom tejto siete. Nemáme žiadny vplyv na
rozsah a obsah údajov prenášaných kliknutím na plugin príslušného prevádzkovateľa
príslušnej sociálnej siete. Ak si nie ste istí povahou, rozsahom a účelom
údajov zhromaždených prevádzkovateľmi týchto sociálnych sietí, môžeme
vás požiadať, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.
10. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi
Okrem iného máte právo (i) skontrolovať, či a ktoré osobné údaje
o vás spracúvame a získať kópie takýchto údajov, (ii) opraviť, zmeniť alebo doplniť
požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nie sú správne
(iii) požadovať, aby sme v súlade so zákonom prestali spracúvať vaše osobné údaje
(iv) obmedziť spracúvanie osobných údajov za určitých okolností
alebo odvolať predtým udelený súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov,
pričom odvolanie nemá vplyv na zákonnosť súhlasu udeleného pred odvolaním
(v) prenosnosť údajov, pokiaľ ste naším klientom (vi) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov
poznať totožnosť tretích strán, ktorým sa vaše osobné údaje poskytujú
a vii) podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov.

11. Kontakt

Ústredným kontaktným miestom pre uplatnenie vašich práv alebo pre tieto zásady ochrany osobných údajov je spoločnosť HOGO
GmbH alebo jej zodpovedná osoba (pozri kontaktné údaje na začiatku týchto
Zásad ochrany osobných údajov).
Do jedného mesiaca vás budeme kontaktovať ohľadom vašej žiadosti a budeme vás informovať o
o prijatých opatreniach. Vyhradzujeme si právo predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace,
ak je to vzhľadom na zložitosť alebo počet žiadostí
potrebné. V prípade akýchkoľvek pochybností o totožnosti vašej osoby vás požiadame, aby ste
ju potvrdili vhodnými prostriedkami, napr. predložením úradne platného
preukazu s fotografiou.
Ak chcete podať sťažnosť, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán
na tejto adrese: Österreichische Datenschutzbehörde,
Wickenburggasse 8, 1080 Wien; e-mail: dsb@dsb.gv.at
Odvolanie je možné podať ktorejkoľvek spoločnosti HOGO. Žiadame vás ale, aby ste
obrátili na zodpovednú osobu (pozri kontaktné údaje na začiatku týchto
Zásad ochrany osobných údajov).
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH

Príloha č. 1
HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH
(HOGO Group)
-
Dohoda o spoločnom spracúvaní údajov
ako spoločný prevádzkovateľ podľa článku 26 GDPR

1. HG Consulting GmbH (FN 371426s, ďalej len stručne: „HGC“), HOGO GmbH
(FN 262358x, ďalej len stručne: „HOG“) a HOGO Bau Solution GmbH (FN
108445 d; ďalej len stručne: „HBG“) (HGC, HOG a HBG ďalej len
stručne: „skupina HOGO“ alebo „spoločnosti HOGO“) spoločne ako
Spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom vo Welse a firemnou adresou 4600 Wels,
Wallererstraße 49.

2. Spoločnosti skupiny HOGO pôsobia predovšetkým v oblasti
prenájmu pracovných síl. Na účely tejto obchodnej činnosti spracúvajú
spoločnosti skupiny HOGO ako spoloční prevádzkovatelia
(Joint controller) v zmysle článku 26 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ)
2016/679 („GDPR“) pri spoločných operáciách spracúvania údajov
a) údaje o uchádzačoch;
b) údaje zamestnancov a
c) údaje klientov
d) údaje samostatne zárobkovo činných predajcov (osôb v slobodnom povolaní).

3. Účelom spoločného spracúvania údajov je poskytovanie služieb
prenájmu pracovných síl. Účelom spracúvania údajov uchádzačov je
uzatváranie zmlúv, výber vhodných (budúcich) zamestnancov a
spracovanie žiadosti, vedenie záznamov s cieľom poskytnúť uchádzačom
(bez ohľadu na vznik pracovného pomeru) informácie o
prípadných pracovných príležitostiach a zaujímavých voľných pracovných miestach alebo im pomôcť v ich
plánovaní kariéry a nakoniec poskytovanie
všeobecných informácií o ďalších službách skupiny HOGO.

4. Účelom spracúvania údajov zamestnancov je uzavretie
pracovného pomeru a plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru
(ako je registrácia, opätovná registrácia, zrušenie registrácie
v príslušných inštitúciách sociálneho zabezpečenia, mzdové účtovníctvo a
plnenie povinností zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o zamestnancov), ako aj plnenie všetkých povinností uvedených v
v rámci prenájmu pracovných síl (ako napr.
plnenie povinností zamestnávateľa podľa zákona o prenechávaní zamestnancov, uzatvorenie
zmluvy o prenájme alebo vydanie oznámenia o prenájme);
okrem toho sa evidencia využíva na to, aby sa zamestnancom alebo bývalým zamestnancom poskytli
informácie o prípadných pracovných príležitostiach a zaujímavých voľných pracovných miestach
alebo aby sa im ďalej radilo pri plánovaní ich kariéry a nakoniec
na poskytovanie všeobecných informácií o ďalších službách
skupiny HOGO.

5. Účelom spracúvania údajov klientov je riadenie poskytovania služieb
z oblasti personálnych služieb/zamestnaneckého lízingu, vyúčtovania
týchto služieb a v prípade potreby vymáhanie neuhradených pohľadávok.

6. Operácie spracúvania údajov sa považujú za spoločné spracovanie v zmysle článku 26
GDPR, pretože je to na základe príslušnosti spoločností ku koncernu
HOGO v spoločnom záujme spoločností HOGO, najmä
ale aj preto, že umožňuje sprostredkovanie zamestnancov za hranicami jednotlivých
spoločensko-právnych jednotiek a
pravdepodobnosť úspešného umiestnenia sa môže zvýšiť, čo je v konečnom dôsledku
aj v záujme uchádzačov, zamestnancov a klientov spoločností HOGO
leží.

7. Pokiaľ ide o spracúvanie údajov uchádzačov, ide najmä o údaje týkajúce sa
kvalifikačného profilu uchádzača (vzdelanie a odborná prax,
odborná kvalifikácia, ďalšie kvalifikácie, referencie),
pracovné preferencie (oblasť povolania, forma zamestnania, oblasť nasadenia atď.),
základné osobné údaje (meno, adresa, dátum narodenia, pohlavie), preukaz totožnosti,
kontaktné údaje, fotografia, rodinný stav, bankové údaje, číslo soc. poistenia, štátna príslušnosť,
registračné údaje a informácie o úradnom povolení na výkon práce v
Rakúsku (druh pobytu). Z času na čas sa zhromažďovanie a spracúvanie ďalších
osobných údajov stanú nevyhnutnými.

8. Pokiaľ ide o spracúvanie údajov o zamestnancoch, – okrem
údajov uvedených v predchádzajúcom odseku – spracúvajú sa údaje o zamestnancoch
pre úlohy personálnej administratívy, ako aj úlohy v oblasti ľudských zdrojov a
personálneho manažmentu, napr. záznamy o pracovnom čase, údaje o odmeňovaní,
bankové údaje, oznámenia o dovolenke, oznámenia o nehodách atď. Niekedy môže
byť potrebné spracúvanie ďalších osobných údajov najmä v závislosti od štátnej príslušnosti alebo konkrétneho odvetvia
.

9. V súvislosti so všetkými spracúvaniami údajov uvedenými v tejto dohode je
z hľadiska zákona o ochrane osobných údajov daná spoločná zodpovednosť všetkých
spoločností skupiny HOGO. Tie preto vykonávajú operácie spracovania údajov ako
spoločný prevádzkovateľ v zmysle článku 26 GDPR.

10. V tejto súvislosti sa spoločnosti skupiny HOGO uzatvárajú ako spoločný
prevádzkovateľ túto dohodu:
-HGC preberá prevádzkové riadenie vyššie uvedených
spôsobov spracúvania údajov. Identifikácia príslušných údajov sa uskutočňuje buď online
prostredníctvom webovej platformy, ktorú prevádzkuje HGC pre celú skupinu HOGO
pod adresou URL www.hogo.cc alebo v osobnom kontakte s klientom alebo dotknutou osobou
prostredníctvom spoločností skupiny HOGO (vrátane ich dcérskych spoločností)
nezávislých predajných partnerov ako spracovateľov údajov o objednávkach). Spracovanie
údajov potom HGC jednotne použije na účely všetkých
spoločností skupiny HOGO.
-HGC funguje ako jednotné kontaktné miesto pre dotknuté osoby.
Bez ohľadu na to môžu dotknuté osoby stále uplatňovať svoje
práva u ktorejkoľvek spoločnosti skupiny HOGO a voči nej.
-Spoločnosti skupiny HOGO sú v prípade akejkoľvek inej zodpovednosti za škodu povinné bezodkladne poskytnúť HGC
všetky žiadosti o informácie, žiadosti o opravu, žiadosti o vymazanie,
žiadosti o zverejnenie, námietky, ako aj akékoľvek iné nároky súvisiace s ochranou údajov,
príslušné vyhlásenia dotknutých osôb.
HGC preberá zodpovednosť za spracúvanie všetkých údajov relevantných pre ochranu údajov
Vysvetlenia. Ostatné spoločnosti skupiny HOGO sú povinné poskytnúť HGC
v tejto súvislosti čo najlepšiu podporu.
-HGC je zodpovedná za dodržiavanie informačných povinností podľa článku 13 a článku 14
GDPR. Ostatné spoločnosti skupiny HOGO
sa zaväzujú pomáhať HGC pri plnení jej informačných povinností
najlepším možným spôsobom.
-HGC tiež jednotne rozhoduje o všetkých vyhláseniach týkajúcich sa ochrany údajov
.
-Pokiaľ ide o spoločné spracúvanie údajov, HGC preberá (ak to
prichádza do úvahy) všetky povinnosti týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov
a posúdenie rizík (článok 24 v spojení s článkom 32 GDPR), konzultácií s
dozorným orgánom (článok 36 nariadenia GDPR), dokumentácie o výbere technických a organizačných
opatrení (článok 24 GDPR) vrátane ich preskúmania a
aktualizácie, zapojenia sprostredkovateľov alebo
Podriadených sprostredkovateľov a ich overovania (článok 28 GDPR), riadenia
súpisu spracovateľských činností (článok 30 DS-GVO), procesu
v prípade porušenia ochrany údajov, ktoré podlieha oznamovaniu (články 33, 34 DS-GVO), a určenia
zodpovednej osoby (článok 37 GDPR).
-Ostatné spoločnosti v skupinách HOGO sa zaväzujú
zabezpečiť vysoký štandard technicko-organizačných opatrení v oblasti
ochrany údajov; ako je najmä zabezpečenie
dôvernosti; tá sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom kontroly prístupu. Ostatné
spoločnosti skupiny HOGO budú dodržiavať svoje príslušné
technické a organizačné opatrenia na pravidelnej báze a tiež
sporadicky kontrolovať ich účinnosť. V prípade
potreby optimalizácie a/alebo zmeny budú v každom prípade informovať HGC
.
-V zmysle článku 26 ods. 3 GDPR spoločnosti skupiny HOGO prijmú
interný systém vysporiadania, podľa ktorého je každá spoločnosť v skupine HOGO
zodpovedná za svoje vlastné povinnosti podľa zákona o ochrane údajov v súlade s
ustanoveniami tejto dohody a ostatné
spoločnosti v tomto ohľade odškodňuje a chráni ich pred škodami. Pokiaľ HGC preberie na základe
tejto dohody zodpovednosť podľa zákona o ochrane údajov a zodpovedá za
plnenie svojich povinností na základe spolupráce a podpory inej
spoločnosti, príslušná spoločnosť je zodpovedná za škodu,
ak si nesplní svoju povinnosť spolupracovať a pomáhať
. Za chyby a úniky údajov (a všetky škody z nich vyplývajúce) zodpovedajú
len tí, v ktorých sfére sa vyskytla príčina porušenia ochrany údajov alebo údajov
a tento subjekt nahradí všetkým ostatným stranám tejto dohody
vzniknuté škody.
-Všetky spoločnosti skupiny HOGO sa podieľajú na spracovaní
údajov, aby zachovali dôvernosť údajov, ktoré získajú.
Zaväzujú sa dodržiavať rovnaké pravidlá ochrany tajomstiev, aké by pre nich platili,
ak by boli (jediní) prevádzkovatelia z hľadiska zákona o ochrane osobných údajov. Ostatné
spoločnosti skupiny HOGO sú povinné nahlásiť HGC akékoľvek
osobitné pravidlá ochrany tajomstiev. Spoločnosti skupiny HOGO
písomne zaviažu všetkých zamestnancov, aby
dôverne zaobchádzali so všetkými údajmi v rámci spoločných spracovateľských operácií.

11. Táto zmluva je platná od 25.5.2018 a na dobu neurčitú. Môže byť vypovedaná
s dodržaním výpovednej lehoty v trvaní najmenej 12 mesiacov ku koncu každého
kalendárneho roka.

12. Všetky spoločnosti skupiny HOGO so súhlasom konštatujú, že
táto zmluva je sprístupnená dotknutým osobám v súlade s článkom 26 ods. 2 GDPR
.

13. Táto zmluva sa riadi rakúskym právom s výnimkou
kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Táto
dohoda nie je zmluvou v prospech tretích strán; ochranné účinky v prospech tretích strán
sú vylúčené, pokiaľ je to z právneho hľadiska možné.

Wels, 22.5.2018
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH