Verze ze dne 12. 9. 2019

Skupina HOGO –

Všeobecné obchodní podmínky pro leasing pracovních sil

 

1.    PLATNOST
1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") se vztahují na všechny právní vztahy v oblasti personálního leasingu, personálního poradenství, poradenských služeb (a souvisejících činností) mezi společností skupiny HOGO na jedné straně a příslušnými klienty (např. zaměstnavatelem) na straně druhé, bez ohledu na to, zda je klientem fyzická nebo právnická osoba
1.2    Pro snadnější čtení se v těchto VOP nerozlišuje mezi ženským a mužským rodem. Použití mužského rodu se vztahuje na oba rody.
1.3    Za společnosti skupiny HOGO jsou v této souvislosti považovány společnosti HG Consulting GmbH (FN 371426 s, dále jen : „HGC“), HOGO Holding GmbH (FN 519053p) (dále jen : „HH“), HOGO GmbH (FN 262358 x, dále jen : „HOG“) a HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, dále jen : „HBG“) a rovněž Lokdrive GmbH (FN 493814 y, dále jen : „Lokdrive“) a HOGO Rail Service GmbH (FN 506719 a, dále jen: „Rail Service“) (HGC, HH, HOG, HBG a Lokdrive a Rail Service dále jen : skupina „HOGO-Gruppe“ nebo „společnosti HOGO“ nebo jen „my“). Tyto VOP se vztahují na všechny jmenované společnosti a jejich podnikatelskou činnost. Smlouvy však uzavírá vždy pouze jedna společnost; nic v těchto podmínkách neodůvodňuje (společnou) odpovědnost ostatních společností ve skupině HOGO.
1.4    VOP se považují za přijaté okamžikem uzavření smlouvy, nejpozději však okamžikem využití služby, a stávají se nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi námi a příslušným zákazníkem.
1.5    Tyto VOP se vztahují i na všechny budoucí transakce se zákazníky, kteří jsou podnikateli ve smyslu rakouského obchodního zákoníku (dále jen „zákazníci podnikatelé"), a to i v případě, že na ně není v jednotlivých případech výslovně odkazováno, zejména pro budoucí doplňkové nebo následné objednávky.
1.6    Pro obchodní zákazníky platí verze VOP, která je v době uzavření příslušné smlouvy k dispozici na internetových stránkách společností HOGO (www.hogo.cc).
1.7    Dodávky a další služby poskytujeme výhradně na základě VOP. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nebo nákupní podmínky zákazníka platí pouze tehdy, pokud jsme je výslovně písemně potvrdili. Za výslovné písemné potvrzení se nepovažuje odkaz na všeobecné obchodní podmínky zákazníka nebo nákupní podmínky zákazníka, které jsou přiloženy nebo je lze vyhledat či získat na určitém místě. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nebo nákupní podmínky zákazníka se považují za zrušené a jsou výslovně popřeny odkazem na tyto VOP. Tento bod 1.7 platí pouze pro zákazníky podnikatele.


2.    UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1    Pokud není výslovně uvedeno jinak, považují se všechny nabídky na poskytnutí pracovních sil v rámci působnosti kolektivní smlouvy pro stavebnictví a stavební průmysl za nabídky učiněné výhradně společností HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG) a všechny ostatní nabídky za nabídky učiněné výhradně společností HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.2    Pokud není výslovně dohodnuto jinak, uzavírají se všechny smlouvy o poskytování pracovních sil v rámci kolektivní smlouvy pro stavebnictví s HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), všechny ostatní smlouvy o poskytování pracovních sil s HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.3    Všechny naše nabídky se mohou změnit.
2.4    Smlouva je uzavřena buď podpisem nabídky oběma smluvními stranami, nebo písemným potvrzením objednávky z naší strany; v každém případě však skutečným nástupem námi poskytnutých nebo zprostředkovaných pracovníků do zaměstnání.
2.5    V případě neexistence dohody o odměně nám zaměstnavatel dluží přiměřenou odměnu, která v případě pochybností vychází z naší poslední nabídky, přičemž zohledňuje případný nárůst nákladů, ke kterému od té doby došlo (zejména nárůst mzdových nákladů). V každém případě však naše nabídky vycházejí výhradně z informací, které nám byly známy v době podání nabídky. Informace, které se objeví nebo nám budou známy později (např. vznik okolností, které by odůvodňovaly vyšší zařazení), nás opravňují (bez ohledu na zavinění jedné ze smluvních stran) k úpravě cen (i zpětně) vůči zákazníkům-podnikatelům.
2.6    Přísliby, ujištění a záruky ze strany společnosti skupiny HOGO nebo dohody odchylné od těchto VOP v souvislosti s uzavřením smlouvy se stávají závaznými pro klienty-podnikatele pouze v případě písemného potvrzení.
2.7    Jsme oprávněni jednostranně upravit poplatek pro zákazníky-podnikatele v průběhu trvání smlouvy, pokud (a v míře, jaké) se v průběhu trvání smluvního vztahu zvýší nákladové faktory, z nichž vychází náš výpočet (např. mzdové náklady). Můžeme zvýšit naši přirážku v souladu s vývojem indexu spotřebitelských cen 2015.


3.    NAŠE POVINNOSTI PLNĚNÍ
3.1    Naše služby poskytujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o dočasném zaměstnávání (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – AÜG) a s platnou kolektivní smlouvou, tj. kolektivní smlouvou pro odvětví dočasného zaměstnávání (AKÜ-KV), v platném znění.
3.2    Předmětem leasingu pracovních sil je poskytnutí pracovní síly, nikoliv poskytnutí konkrétních služeb. Pronajatí zaměstnanci pracují pod vedením, na pokyn a odpovědnost zaměstnavatele. Nedlužíme žádnou pracovní úspěšnost
3.3    Zaměstnavatel je povinen na pronajatého pracovníka dohlížet, dávat mu pokyny a kontrolovat ho. My jsme povinni smluvně zavázat pronajatého pracovníka pouze k dodržování pokynů zaměstnavatele
3.4    Zaměstnavatel je povinen zkontrolovat vhodnost a kvalifikaci pronajatých pracovníků bezprostředně po nástupu do zaměstnání, nejpozději však během prvních šesti pracovních hodin, a případné nedostatky nám písemně oznámit. Reklamace (oznámení nedostatků) nám musí být ohlášeny nejpozději ve výše uvedené šestihodinové lhůtě (povinnost oznámit nedostatky), jinak jsou veškeré nároky zaměstnavatele na výměnu, jakož i další případné záruční nároky a nároky na náhradu škody a nároky vyplývající z omylu ohledně neexistence nedostatků vyloučeny (lhůta). V případě nedostatků, které se projeví až později a které by při pečlivé prohlídce na začátku prací nebyly rozpoznatelné (a ve skutečnosti nebyly rozpoznány), platí pro oznámení nedostatků lhůta šesti pracovních hodin od okamžiku, kdy se nedostatek projeví, jinak jsou veškeré nároky zadavatele na výměnu, jakož i další případné záruční nároky a nároky na náhradu škody a nároky vyplývající z omylu ohledně neexistence nedostatků vyloučeny (lhůta)
3.5    Zadavatel nemá nárok na konkrétního pracovníka (to platí výslovně i v případě, že jméno a totožnost poskytnutého pracovníka jsou uvedeny v nabídce a/nebo v potvrzení objednávky). Jsme oprávněni kdykoli nahradit poskytnuté pracovníky jinými, stejně vhodnými pracovníky. V případě oprávněné reklamace nahradíme pracovníka do tří dnů jiným vhodným pracovníkem. Jakékoli další nároky (např. nároky na náhradu škody) neexistují a jsou po vzájemné dohodě vyloučeny.
3.6    Pokud je pronajatý zaměstnanec povinen vypovídat jako svědek v soudním řízení, poskytne mu zaměstnavatel volno bez ztráty nároku na odměnu, čímž není dotčen náš nárok na odměnu.


4.    POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
4.1    Zákazník je povinen dodržovat veškeré pracovněprávní povinnosti vyplývající z ustanovení AÜG a dalších pracovněprávních norem, a pokud jde o ustanovení o ochraně zaměstnanců, ustanovení o rovném zacházení apod. také povinnosti zaměstnavatele. Zákazník je tedy povinen dodržovat zejména ustanovení zákona o ochraně zaměstnanců, zákona o zaměstnávání cizinců a zákona o pracovní době. V případě porušení těchto povinností nás musí zákazník plně zbavit odpovědnosti.
4.2    Pokud dočasný pracovník poruší své povinnosti, musí nám to být neprodleně oznámeno. V případě nemoci musí být pronajatý zaměstnanec informován o tom, že nám musí nahlásit i nemoc.


5.    PRACOVNÍ DOBA A EVIDENCE ODPRACOVANÝCH HODIN
5.1    Náš nárok na odměnu se vypočítá pro každý jednotlivý případ na základě odpracovaných hodin v souladu s podmínkami sjednanými v individuální smlouvě a v těchto všeobecných podmínkách ; přitom platí, že odpracovanými hodinami se rozumí všechny hodiny, kdy byl příslušný pronajatý zaměstnanec zaměstnavateli skutečně k dispozici (tedy bez ohledu na to, zda zaměstnavatel zaměstnance využil či nikoli).
5.2    Za první den přidělení se vždy účtuje celý pracovní den (v souladu s modelem pracovní doby v zaměstnavatelské firmě) bez ohledu na skutečně vykonanou práci.
5.3    Evidence pracovní dobymůže (ale nemusí) být prováděna prostřednictvím písemné hodinové evidence. Pokud nedostaneme jiný pokyn, použije se k tomuto účelu vždy námi poskytnutý formulář. Formulář spolupodepisuje nadřízený pracovník zaměstnavatele (mistr, vedoucí úseku, vedoucí oddělení, ...) (dále jen „nadřízený"). Spolupodpis nadřízeného představuje potvrzení zaměstnavatele o správnosti hodin uvedených ve formuláři. Zaměstnavatel výslovně ujišťuje a zaručuje, že spolupodepisující nadřízení mají dostatečné oprávnění k vydání takového potvrzení; na jeho účinnost se můžeme spolehnout.
5.4    V případě, že vedoucí zaměstnanec odmítne kontrasignovat evidenci odpracovaných hodin, je povinen nám do dvou pracovních dnů od předložení hodinové evidence námi nebo pronajatým zaměstnancem písemně vysvětlit, proč spolupodepsání formuláře odmítl, a přesně uvést, v čem je hodinová evidence (podle jeho názoru) nesprávná (povinnost upozornit na nedostatky). V případě, že zaměstnavatel tuto povinnost upozornit na nedostatky nesplní, považuje se hodinová evidence za schválenou a uznanou i bez kontrasignace zaměstnavatelem a případné námitky proti její správnosti jsou vyloučeny.
5.5    Pro vyloučení pochybností je uvedeno, že podpis evidence odpracovaných hodin našimi zaměstnanci neznamená potvrzení jejich správnosti. Zejména v případě, že by se později ukázalo, že druh a rozsah práce pronajatého zaměstnance byl z jakéhokoli důvodu v hodinové evidenci zaznamenán chybně v náš neprospěch, jsme oprávněni provést dodatečné vyúčtování na základě skutečně vykonané práce. Takové dodatečné vyúčtování jsme oprávněni uplatnit až do šesti měsíců poté, co jsme se o základních okolnostech dozvěděli, a až do tří let od data původního vyúčtování.
5.6    Dále upřesňujeme, že nejsme povinni vést evidenci odpracovaných hodin, ale že ji vedeme výhradně ve vlastním zájmu. Podle § 26 AZG se povinnost vést evidenci pracovní doby vztahuje výhradně na zaměstnavatele.


6.    VYPOŘÁDÁNÍ, ÚROKY Z PRODLENÍ A VYMÁHÁNÍ
6.1    Fakturujeme zpravidla měsíčně, jsme však oprávněni fakturovat i v kratších intervalech. Fakturace probíhá výhradně elektronickou cestou. Zákazník se zavazuje sdělit svou e-mailovou adresu, která bude k tomuto účelu použita. Postačí doručení faktury e-mailem, navíc je k převzetí faktury pasivně legitimován každý zaměstnanec nebo jiný zástupce zákazníka-podnikatele, který s námi vyřizoval objednávkovou korespondenci.
6.2    Pokud není dohodnuto jinak, je lhůta splatnosti 8 dní (s respektním obdobím jednoho bankovního pracovního dne).
6.3    Zákazníci-podnikatelé jsou povinni zkontrolovat správnost námi předložených faktur do sedmi dnů od jejich obdržení a v případě (údajných) nepřesností nás na ně písemně upozornit. V případě, že ve výše uvedené lhůtě neobdržíme žádné oznámení/reklamaci, jsou veškeré námitky proti správnosti faktury a v ní obsažených položek vyloučeny a nelze je již vznášet.
6.4    Platby se provádějí výhradně na námi oznámené bankovní účty. Platby v hotovosti jsou nepřípustné a nevedou k oddlužení. Námi postoupení zaměstnanci nejsou v žádném případě oprávněni inkasovat platby a platby jim vydané nevedou k oddlužení.
6.5    Zadavatel sdělí pronajímateli na začátku zakázky své DIČ. Poskytnuté služby budou fakturovány s připočtením 20% DPH. V případě přenesení daňové povinnosti na zadavatele podle § 19 odst. 1a UStG 1994 (stavební služby) nás zadavatel informuje o přenesení daňové povinnosti, v důsledku čehož bude faktura vystavena bez DPH.
6.6    Pokud vymáháme splatné pohledávky od zákazníků-podnikatelů, podnikatel-zákazník nás zbaví odpovědnosti za veškeré náklady, výlohy a jiné výdaje v souvislosti s vymáháním našich pohledávek
6.7    V případě mimosoudního vymáhání pohledávek mají advokáti, kteří za nás vystupují, nárok na náhradu nákladů v souladu s ustanoveními zákona o advokátních tarifech (RATG) a s autonomní směrnicí pro odměny advokátů (AHK), přičemž odchylně od výše uvedených právních pramenů se sjednává, že jednoduché mimosoudní výzvy se hradí podle tarifní položky 2 a podrobné mimosoudní výzvy podle tarifní položky 3A (v každém případě bez standardní sazby) a zákazník-podnikatel je povinen tuto částku uhradit.
6.8    Pro zákazníky-podnikatele platí úrok z prodlení ve výši zákonné sazby úroku z prodlení.
6.9    Nedoporučujeme poskytovat námi pronajatým pracovníkům zálohy na mzdu nebo jiné půjčky. Pokud se však zákazník přece pro poskytnutí zálohy na mzdu nebo půjčky rozhodne, musí nám to neprodleně oznámit, abychom to případně mohli zohlednit ve mzdovém účetnictví jako projev dobré vůle. V žádném případě však nejsme povinni zohlednit nebo uhradit zálohy na mzdu nebo jiné půjčky poskytnuté pronajatým pracovníkům bez našeho souhlasu a neneseme za to žádnou odpovědnost. Pronajatí pracovníci nemají žádné oprávnění k zastupování, které by nás právně zavazovalo.


7.    PŘEVZETÍ PRACOVNÍKŮ
7.1    Pokud je dočasný pracovník přijat zákazníkem-podnikatelem do smluvního vztahu jako zaměstnanec nebo kvazizaměstnanec na určitou minimální dobu zaměstnání, budou zákazníku-podnikateli vyúčtovány vzniklé náklady v závislosti na délce dočasného zaměstnání, kvalifikaci pracovníka a nákladech na nábor.
7.2    Minimální doba zaměstnání pro nekvalifikované nebo částečně kvalifikované pracovníky je 6 celých kalendářních měsíců. Minimální doba zaměstnání pro kvalifikované pracovníky je 9 celých kalendářních měsíců a pro obchodně-technické pracovníky je 12 celých kalendářních měsíců. Pro vyloučení pochybností:minimální doba zaměstnání slouží výhradně jako definice pro ustanovení tohoto článku 7; neslouží však jako minimální smluvní doba smluvního vztahu existujícího mezi zákazníkem a námi.
7.3    Pokud dojde k převzetí pronajatého zaměstnance před uplynutím příslušných uvedených lhůt, bude zákazníkovi účtována přiměřená náhrada nákladů ve výši 25 % roční hrubé mzdy pronajatého zaměstnance za vynaložené náklady na nábor.
7.4    Zaměstnávání dočasných pracovníků v podniku zaměstnavatele prostřednictvím společnosti, která působí ve stejné oblasti podnikání jako my (poskytování personálu / leasing pracovních sil) je rovnocenné převzetí námi poskytovaných pracovníků.
7.5    V případě, že klient uzavře pracovní smlouvu (na volné noze) s námi uvedeným kandidátem ve lhůtě uvedené v bodě 7.2 po prvním zveřejnění jména, uhradí klient rovněž náhradu nákladů ve výši 25 % hrubé roční mzdy přetaženého zaměstnance
7.6    Výpočet náhrady výdajů se provádí na základě hrubé měsíční mzdy při plném pracovním úvazku (v případě částečného pracovního úvazku se hrubá měsíční mzda přepočítá na plný pracovní úvazek) přetaženého pracovníka a zaokrouhlí se nahoru na nejbližších 250 EUR. Hrubá měsíční mzda se skládá z hrubé měsíční mzdy/platu (fixní mzda), kterou společnost HOGO GmbH přislíbila nebo dohodla pro převzatého pracovníka, plus příplatky za práci přesčas a poměrné zvláštní odměny, jakož i předpokládané zvýšení v prvním roce zaměstnáíní a průměr všech provizí, bonusů a příplatků v prvním roce zaměstnání. Minimální odměna činí 2000 EUR.


8.    DOBA TRVÁNÍ
8.1    Není-li v jednotlivém případě sjednáno přidělení na dobu určitou, jedná se o pracovní přidělení na dobu neurčitou a může být vypovězeno kteroukoli stranou v souladu s dohodnutou výpovědní lhůtou ke sjednanému datu ukončení pracovního poměru. Není-li sjednáno jinak, považuje se za sjednané období dvou týdnů pro manuální pracovníky a období čtyř týdnů pro duševní pracovníky; stejně tak se za sjednané datum ukončení pracovního poměru považuje každý poslední den v měsíci.
8.2    Kromě toho máme právo na řádné ukončení smlouvy bez výpovědní lhůty, které můžeme kdykoli uplatnit vůči zákazníkům-podnikatelům. Při uplatnění tohoto práva na ukončení smlouvy (a pouze v tomto případě) jsme povinni nefakturovat poslední tři pracovní dny před ukončením smlouvy.
8.3    V každém případě jsme oprávněni smlouvu předčasně ukončit bez dodržení lhůt nebo termínů, pokud k tomu existuje závažný důvod. Důležitým důvodem je v této souvislosti zejména, když a) zákazník i přes upomínku v prodlení s platbou déle než 14 dnů, b) zákazník soustavně porušuje zákonná nebo smluvní ustanovení, úřední předpisy nebo požadavky, zejména předpisy na ochranu zaměstnanců, c) zákazník neplní svou povinnost řízení, dohledu nebo péče vůči pronajatým pracovníkům, d) je zahájeno insolvenční řízení na majetek zákazníka nebo je zahájení takového řízení zamítnuto z důvodu nedostatečného pokrytí nákladů, nebo e) je v podniku zákazníka stávka nebo výluka a nelze se zákazníkem nalézt žádné smírné řešení. Pokud dojde k ukončení smlouvy vinou zákazníka, nelze vůči nám uplatňovat žádné nároky jakéhokoli druhu.
8.4    Zaměstnavatel se dále zavazuje nést veškeré náklady v souvislosti s tzv. „hromadným propouštěním“, které u AMS spustí systém včasného varování podle § 45a AMFG. Tím se rozumí, že zaměstnavatel zaplatí odměnu sjednanou za pronájem pracovníka pronajímateli jak po dobu trvání blokační lhůty podle § 45a odst. 2 AMFG, tak i po dobu výpovědní lhůty, která bude následně dodržena v souladu se zákonem nebo kolektivní smlouvou.


9.    ZÁRUKA
9.1    Dočasné pracovníky pečlivě vybíráme. Ručíme za základní schopnost a ochotu pracovat, jakož i za obecnou vhodnost dočasného pracovníka pro sjednanou činnost, nikoliv však za zvláštní kvalifikaci dočasného pracovníka nebo určitou kvalitu vykonávané práce či určitý výsledek práce. Zvláštní kvalifikaci dočasného pracovníka proto dlužíme pouze tehdy, pokud je taková kvalifikace výslovně sjednána ve smlouvě. Pokud není sjednáno jinak, ručíme pouze za průměrnou odbornou a technickou způsobilost dočasného pracovníka. Pokud není výslovně sjednána jazyková způsobilost, dlužíme pouze minimální úroveň jazykové způsobilosti, která je pro příslušné využití dočasného pracovníka nezbytně nutná (např. „stavební němčina“ při nasazení ve stavebním průmyslu“).
9.2    Naši zákazníci jsou povinni zkontrolovat vhodnost pronajímaného zaměstnance, jakož i jeho kvalifikaci a jazykové znalosti ihned po prvním postoupení. Případné nedostatky nám musí být nahlášeny do šesti hodin po prvním postoupení pracovníka, jinak jsou vyloučeny nároky na záruku a náhradu škody. Utajené a skryté nedostatky nebo nedostatky vzniklé po zahájení leasingu nám musí být nahlášeny do tří pracovních dnů poté, co vyjdou najevo (nedostatky z důvodu nedostavení se na pracoviště však odchylně od toho již do šesti hodin), jinak jsou vyloučeny nároky na záruku a náhradu škody.
9.3    Obecně platí, že za zaručené vlastnosti ve smyslu § 922 odst. 1 rakouského občanského zákoníku (ABGB) se vůči zákazníkům-podnikatelům považují pouze ty vlastnosti, které byly výslovně písemně sjednány. Dodržení jiných vlastností je vyloučeno, pokud je to právně možné. Kromě toho je vůči zákazníkům-podnikatelům vyloučena, pokud je to právně možné, jakákoli záruka za vlastnosti obvykle předpokládané ve smyslu
§ 922 odst. 1 rakouského občanského zákoníku (ABGB).
9.4    Domněnka nedostatků podle § 924 rakouského občanského zákoníku (ABGB) se ve vztahu k zákazníkům-podnikatelům neuplatňuje; nedostatkymusí vždy prokázat zákazník.


10.    ODPOVĚDNOST
10.1    Zásadně neodpovídáme za škody (škody na majetku, krádeže, újmy na zdraví, finanční ztráty) způsobené zákazníkovi pronajatými pracovníky v rámci jejich práce pro zákazníka nebo při příležitosti této činnosti (to výslovně platí i v případě, že zákazník využívá pronajaté pracovníky – s naším vědomím nebo bez něj – v souvislosti s otázkami správy peněz nebo správy cenných papírů nebo s manipulací s citlivým zbožím nebo nebezpečnými nástroji), ledaže bychom se v tomto ohledu dopustili výběrového pochybení, které musí zákazník v každém případě potvrdit a prokázat. Od ustanovení § 1298 ABGB se ve vztahu k zákazníkům-podnikatelům upouští.
10.2    Pokud pronajatí zaměstnanci vykonávají pro zadavatele služební cesty vlastními automobily, přebírá zadavatel odpovědnost za případné nahodilé škody na těchto automobilech, na druhém účastníkovi nehody a/nebo na třetích osobách a výslovně nás zbavuje odpovědnosti. Pokud pronajatý zaměstnanec používá k výkonu své práce pracovní nářadí, stroje, vozidla apod. zadavatele, neodpovídáme za jejich poškození ani za škody jimi způsobené. Zadavatel je povinen před postoupením vozidel nebo strojů pronajatému zaměstnanci na vlastní odpovědnost ověřit, zda pronajatý zaměstnanec má v době zahájení činnosti potřebné oprávnění k řízení nebo obsluze těchto vozidel nebo strojů.
10.3    Neodpovídáme také za škody způsobené nedostavením se pronajatých pracovníků (ať už z důvodu nemoci, úrazu nebo z jiných důvodů), pokud nejde o naše zavinění, které musí zákazník v každém případě potvrdit a prokázat. To platí i v případě, že se pronajatí pracovníci nedostaví první den. Ve vztahu k zákazníkům-podnikatelům se upouští od ustanovení § 1298 ABGB . Rovněž se v souladu s ustanovením § 1313a ABGB upouští od případného přičítání zavinění pronajatých pracovníků nám.
10.4    Z důvodu porušení smluvních nebo předsmluvních povinností, zejména z důvodu nemožnosti, prodlení apod., odpovídáme za finanční ztráty pouze v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Tento bod 10.4 je ve srovnání se všemi ostatními ustanoveními těchto VOP o odpovědnosti specifičtější normou a má před nimi v případě rozporů přednost.
10.5    Promlčecí lhůty podle § 1489 ABGB se ve vztahu k zákazníkům-podnikatelům zkracují v tom smyslu, že nároky na náhradu škody vůči společnosti skupiny HOGO se u soudu uplatňují po šesti měsících od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a viníkovi, nejdéle však po pěti letech od uzavření smlouvy s jinou promlčecí lhůtou, přičemž mimosoudní vznesení námitky vůči platebnímu nároku se výslovně nepovažuje za uplatnění nároku.
10.6    Ve vztahu k zákazníkům-podnikatelům je odpovědnost, bez ohledu na právní základ odpovědnosti (smlouva, delikt, objektivní odpovědnost nebo jiný právní základ), omezena v zákonem přípustném rozsahu na nižší z následujících tří částek: (a) skutečná výše krytí námi uzavřeného pojištění odpovědnosti nebo (b) hodnota smlouvy, jejíž závazky příslušná společnost skupiny HOGO porušila, nebo (c) částka 5000 EUR (pět tisíc eur). Toto omezení platí i pro škody na věci, kterou jsme případně přijali ke zpracování.
10.7    Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, je vyloučena jakákoli odpovědnost vůči zákazníkovi za prostoje ve výrobě, ušlý zisk, zmařené výdaje, ztrátu využití, ztrátu smluv nebo jakékoli jiné následné škody, jakož i za smluvní pokuty, které zákazníkovi vzniknou.
10.8    Vyloučení odpovědnosti se vztahuje i na nároky vůči našim zaměstnancům, jakož i našim zástupcům a zprostředkovatelům z důvodu škody, kterou způsobili zákazníkovi bez ohledu na smlouvu uzavřenou se zákazníkem.
10.9    Před uvedením vozidel a/nebo strojů do provozu je zákazník povinen zkontrolovat oprávnění k řízení nebo provozu těchto vozidel/strojů v okamžiku jejich uvedení do provozu; to je nezávislé na jakémkoli ujištění z naší strany.
10.10    V případě, že pronajatý zaměstnanec vykonává pro zákazníka služební cesty vlastním osobním automobilem, je zákazník povinen nás v této souvislosti zprostit jakékoli odpovědnosti.
10.11    Pokud může zákazník uplatnit pojistné plnění za škodu, za kterou ručíme, prostřednictvím svého vlastního nebo v jeho prospěch sjednaného pojištění škod (např. pojištění odpovědnosti, komplexní pojištění, doprava, požár, přerušení provozu a další), zavazuje se uplatnit pojistné plnění a naše odpovědnost je omezena na nevýhody, které zákazníkovi vzniknou v důsledku využívání tohoto pojištění (např. vyšší pojistné).
10.12    V případě, že nám budou uloženy sankce z důvodu nesprávných nebo neúplných informací poskytnutých zadavatelem na základě zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu, budou vzneseny dodatečné požadavky na výplatu a/nebo bude požadována jistota ze strany úřadů, odpovídá za tyto sankce, dodatečné požadavky a za veškeré nevýhody, které nám z toho vzniknou, v plném rozsahu zákazník-podnikatel.


11.    OCHRANA ÚDAJŮ A POVINNOST MLČENLIVOSTI
11.1    Smluvní strany budou považovat obchodní tajemství, která se dozvědí v průběhu spolupráce, po neomezenou dobu za důvěrná.
11.2    Pokud pronajatí zaměstnanci získají přístup k obchodnímu tajemství nebo důvěrným informacím zákazníka, zákazník o této okolnosti neprodleně informuje příslušnou společnost skupiny HOGO a my pak smluvně zavážeme naše zaměstnance k ochraně obchodního tajemství zaměstnavatele (zákazníka) (jinak z naší strany v tomto ohledu nevzniká žádná povinnost). V žádném případě nepřebíráme žádnou odpovědnost za dodržování dohod o mlčenlivosti našimi zaměstnanci a vylučujeme v tomto ohledu veškeré nároky na náhradu škody. Zákazník má možnost uzavřít s pronajatým zaměstnancem vlastní dohody o mlčenlivosti.
11.3    Pokud našim zákazníkům předáváme osobní údaje, zejména zvláštní kategorie osobních údajů nebo trestněprávně relevantní údaje uchazečů, kandidátů nebo pronajatých pracovníků, nebo naši zákazníci tyto údaje od pronajatých pracovníků zpracovávají, musí dotyčný zákazník dodržovat zákonná ustanovení. To zahrnuje mimo jiné povinnost nepředávat podklady k žádosti a údaje kandidátů třetím stranám, v případě potřeby je opravovat a po zániku účelu je vymazat/blokovat. Po předání osobních údajů zákazníkovi se zákazník stává správcem těchto osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (EU) 2016/679, (GDPR). Použití takových osobních údajů, které jsme předali zákazníkovi, pro jiné účely než (i) hodnocení a výběr navržených kandidátů, (ii) pronájem a využití pronajatých pracovníků ve vlastní společnosti nebo (iii) plnění zákonných povinností zákazníka není povoleno a je tímto výslovně zakázáno.


12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1    Pokud je podnik klienta postižen stávkou nebo výlukou, musíme o tom být neprodleně informováni a v tomto případě platí okamžitý zákaz zaměstnávání pronajatých pracovníků podle § 9 AÜG.
12.2    Započtení proti našim pohledávkám je přípustné pouze v případě, že protipohledávky zákazníka byly námi výslovně uznány nebo byly pravomocně určeny soudem. Toto ustanovení se vztahuje pouze na zákazníky-podnikatele
12.3    Pokud by byly jednotlivé části těchto VOP neúčinné, nemá to vliv na platnost zbývajících částí. Společnosti skupiny HOGO a zákazník.podnikatel se již nyní zavazují – na základě horizontu poctivých smluvních stran –ke společné dohodě o náhradním ustanovení, které se co nejvíce blíží hospodářskému výsledku neplatné podmínky.
12.4    Platí rakouské právo s vyloučením odkazů a kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
12.5    Výlučnou soudní příslušností pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu nebo budoucích smluv mezi společností skupiny HOGO a zákazníkem-podnikatelem (nebo v souvislosti s nimi) je věcně příslušný soud ve Welsu.