Wersja na dzień 12.09.2019 r

Grupa HOGO –

Ogólne warunki umów w odniesieniu do leasingu pracowniczego

 

1.    OBOWIĄZYWANIE
1.1    Niniejsze ogólne warunki umów (zwane dalej w skrócie: „OWU”) mają zastosowanie do wszelkich stosunków prawnych w zakresie leasingu pracowniczego, doradztwa personalnego, usług konsultingowych (i czynności z nimi związanych) pomiędzy spółką z należącą do grupy HOGO a jej odpowiednimi klientami (np. Leasingobiorcą) jako stronami stosunku prawnego; niezależnie od tego, czy klient jest osobą fizyczną czy prawną.
1.2    W trosce o lepszą czytelność, w niniejszych OWU nie rozróżnia się pomiędzy formą żeńską a męską. Każdorazowo użycie formy męskiej obejmuje wszystkie płcie.
1.3    Za spółki należące do grupy HOGO uznaje się HG Consulting GmbH (FN 371426 s, dalej w skrócie: „HGC”), HOGO Holding GmbH (FN 519053p) (dalej w skrócie: „HH”), HOGO GmbH (FN 262358 x, dalej w skrócie: „HOG”) oraz HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, dalej w skrócie: „HBG”), a także Lokdrive GmbH (FN 493814 y, dalej w skrócie: „Lokdrive”) i HOGO Rail Service GmbH (FN 506719 a, dalej w skrócie: „Rail Service”) (spółki HGC, HH, HOG, HBG jak również Lokdrive i Rail Service dalej łącznie nazywane są: „grupą HOGO” lub „spółkami HOGO” albo określa je zaimek „my” we wszystkich formach). Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich wyżej wymienionych spółek i ich działalności gospodarczej. Jednakże poszczególne umowy zawierane są tylko przez jedną ze spółek; żadne postanowienie OWU nie ustanawia
(wspólnej) odpowiedzialności pozostałych spółek grupy HOGO.
1.4    OWU uważa się za zaakceptowane w momencie zawarcia umowy, a najpóźniej w momencie skorzystania z usługi, i stają się one integralną częścią umowy zawartej między nami a danym klientem.
1.5    W odniesieniu do klientów, którzy kwalifikują się jako przedsiębiorcy w rozumieniu austriackiego Kodeksu handlowego [UGB] (zwanymi dalej: „klientami będącymi przedsiębiorcami”), niniejsze OWU obowiązują również w stosunku do wszystkich przyszłych transakcji, nawet jeśli w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie, w szczególności w przypadku przyszłych zleceń uzupełniających lub kontynuacyjnych.
1.6    W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami obowiązują OWU w wersji, z którą można zapoznać się na stronie internetowej spółek HOGO (www.hogo.cc) w momencie zawierania konkretnej umowy.
1.7    Dostawy i inne usługi realizujemy wyłącznie na podstawie OWU. Ogólne warunki umów klienta lub warunki zakupu klienta obowiązują tylko wtedy, gdy wyraźnie, z zachowaniem formy pisemnej zgodzimy się na ich obowiązywanie. Odniesienie do ogólnych warunków umów klienta lub warunków zakupu klienta, które zostały załączone lub które można wywołać w określonym miejscu, nie jest uważane za wyraźne potwierdzenie na piśmie w rozumieniu powyższego zdania. Ogólne warunki umów lub warunki zakupu klienta są uważane za niewiążące, a odniesienie do niniejszych OWU jednoznacznie wyłącza możliwość ich stosowania. Punkt 1.7 dotyczy wyłącznie klientów będących przedsiębiorcami.


2.    ZAWARCIE UMOWY
2.1    O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferty leasingu pracowniczego w zakresie obowiązywania układu zbiorowego dla branży budowlanej uznaje się za złożone wyłącznie przez HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), a wszystkie pozostałe oferty uznaje się za złożone wyłącznie przez HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.2    O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, wszystkie umowy leasingu pracowniczego w zakresie obowiązywania układu zbiorowego dla branży budowlanej uznaje się za zawarte ze spółką HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), natomiast wszelkie pozostałe umowy leasingu pracowniczego – za zawarte ze spółką HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.3    Wszelkie składane przez nas oferty mogą podlegać zmianom.
2.4    Umowa zostaje zawarta poprzez podpisanie oferty przez obie strony lub poprzez wydanie przez nas pisemnego potwierdzenia zlecenia; w każdym jednak przypadku dochodzi do zawarcia umowy poprzez rzeczywiste podjęcie zatrudnienia przez wynajętych albo rekrutowanych przez nas pracowników.
2.5    Jeśli nie podjęto ustaleń określających wysokość wynagrodzenia, Leasingobiorca jest zobowiązany wypłacić nam stosowne wynagrodzenie, które w razie wątpliwości odpowiada ostatnio złożonej ofercie z uwzględnieniem poniesionych od tego czasu wzrostów kosztów (w szczególności kosztów wynikających ze wzrostu płac). W każdym przypadku nasze oferty opierają się wyłącznie na informacjach, które są nam znane w momencie składania oferty. Informacje, które pojawią się później lub staną się dla nas znane (np. pojawienie się okoliczności, które uzasadniałyby zaliczenie do wyższej klasy wynagrodzeń) uprawniają nas (niezależnie od zawinienia którejkolwiek ze stron umowy) do korekty ceny w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami (również z mocą wsteczną).
2.6    Przyrzeczenia, zapewnienia i gwarancje ze strony spółki z grupy HOGO lub porozumienia odbiegające od niniejszych OWU w związku z zawarciem umowy stają się wiążące wobec klientów będących przedsiębiorcami wyłącznie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia.
2.7    Jesteśmy uprawnieni do jednostronnej korekty wynagrodzenia dla klientów będących przedsiębiorcami w trakcie trwania umowy, jeśli i o ile w trakcie trwania stosunku umownego wzrosną czynniki kosztowe, na których opiera się nasza kalkulacja (np. koszty z tytułu wynagrodzeń). Mamy prawo do zwiększenia marży zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych Verbraucherpreisindexes 2015.


3.    NASZE ZOBOWIĄZANIA W ODNIESIENIU DO ŚWIADCZONYCH USŁUG
3.1    Świadczymy nasze usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności z austriacką Ustawą o leasingu pracowniczym (AÜG), jak również z obowiązującym w danym przypadku układem zbiorowym pracy, tzn. w zakresie leasingu pracowniczego z układem zbiorowym pracy dla branży leasingu personalnego (AKÜ-KV), w obowiązującej wersji.
3.2    Przedmiotem leasingu pracowniczego jest udostępnienie pracowników, a nie świadczenie konkretnych usług. Wynajęci pracownicy będą pracować pod kierownictwem Leasingobiorcy, zgodnie z jego instrukcjami i na jego odpowiedzialność. Nie gwarantujemy żadnych efektów pracy ani nie jesteśmy zobowiązani do ich zapewnienia.
3.3    Leasingobiorca ma obowiązek nadzorowania, instruowania i kontrolowania wynajętego pracownika. Jesteśmy zobowiązani jedynie do umownego zobowiązania wynajętego pracownika do wypełniania poleceń Leasingobiorcy.
3.4    Leasingobiorca zobowiązany jest do sprawdzenia przydatności i kwalifikacji wynajętych pracowników niezwłocznie po podjęciu zatrudnienia, w żadnym przypadku nie później niż w ciągu pierwszych sześciu godzin pracy, oraz do pisemnego powiadomienia o ewentualnych brakach. Reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w ciągu wyżej wymienionego sześciogodzinnego terminu (obowiązek zawiadomienia o wadach), w przeciwnym razie wykluczone są wszelkie roszczenia Leasingobiorcy o zmianę pracownika, jak również inne ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi i roszczenia odszkodowawcze oraz roszczenia wynikające z błędu co do braku wad (termin zawity). W przypadku wad, które ujawniły się dopiero w późniejszym czasie i które nie byłyby możliwe do stwierdzenia przy starannej kontroli na początku pracy (i nie zostały stwierdzone), obowiązuje termin na zgłoszenie wad wynoszący sześć godzin pracy od momentu ujawnienia się wady; w przeciwnym razie wykluczone są wszelkie roszczenia Leasingobiorcy o wymianę, jak również inne ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi i roszczenia odszkodowawcze oraz roszczenia wynikające z błędu co do braku wad (termin zawity).
3.5    Leasingobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie o konkretnego pracownika (dotyczy to również sytuacji, gdy w ofercie i/lub potwierdzeniu zlecenia podane jest nazwisko i tożsamość wynajmowanego pracownika). Jesteśmy uprawnieni do zastąpienia w dowolnej chwili wynajętych pracowników innymi pracownikami o równorzędnych kwalifikacjach do wykonywania danej pracy. W przypadku uzasadnionej reklamacji w ciągu trzech dni dokonamy wymiany na odpowiedniego pracownika. Dalej idące roszczenia (np. roszczenia odszkodowawcze) nie powstają, a strony obopólnie zgadzają się na ich wyłączenie.
3.6    Jeśli wynajmowany pracownik będzie miał obowiązek zeznawać jako świadek w postępowaniu, Leasingobiorca udzieli mu czasu wolnego bez utraty roszczenia o wynagrodzenie i nie będzie to miało wpływu na nasze roszczenie o wynagrodzenie.


4.    OBOWIĄZKI KLIENTA
4.1    Klient jest odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich obowiązków ciążących na Leasingobiorcy wynikających z przepisów AÜG i innych norm prawa pracy, a w zakresie przepisów o ochronie pracowników, przepisów o równym traktowaniu i tym podobnych – również za zobowiązania pracodawcy. Jest on zatem zobowiązany w szczególności do przestrzegania przepisów dot. ochrony pracowników, zatrudniania cudzoziemców oraz czasu pracy. W przypadku naruszenia tych zobowiązań, klient w pełni zabezpieczy nas i zwolni z wszelkiej odpowiedzialności.
4.2    Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas o tym, że wypożyczony pracownik naruszył swoje obowiązki. W przypadku przedłożenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego należy pouczyć pracownika o konieczności przedłożenia tego zwolnienia także nam.


5.    EWIDENCJA CZASU I GODZIN PRACY
5.1    Nasze prawo do wynagrodzenia obliczane jest na podstawie przepracowanych godzin zgodnie z warunkami uzgodnionymi w poszczególnych umowach oraz niniejszymi OWU, z zastrzeżeniem, że przez przepracowane godziny rozumie się wszystkie godziny, w których dany pracownik będący przedmiotem umowy leasingu był faktycznie do dyspozycji Leasingobiorcy (a więc niezależnie od tego, czy Leasingobiorca skierował pracownika do pracy, czy też nie).
5.2    Za pierwszy dzień wypożyczenia, niezależnie od faktycznie wykonanej pracy, zawsze nalicza się cały dzień roboczy (zgodnie z modelem czasu pracy obowiązującym w przedsiębiorstwie Leasingobiorcy).
5.3    Dokumentowanie przepracowanych godzin może (ale nie musi) odbywać się za pomocą pisemnej ewidencji czasu pracy. W tym celu należy zawsze posługiwać się wydanym przez nas formularzem, o ile nie udzielimy innych instrukcji. Formularz musi być podpisany przez przełożonego w przedsiębiorstwie Leasingobiorcy (brygadzistę, kierownika działu itp.) (zwanego dalej „przełożonym”). Złożenie podpisu przez przełożonego jest równoznaczne z uznaniem przez Leasingobiorcę prawdziwości godzin podanych w formularzu. Leasingobiorca wyraźnie oświadcza i gwarantuje, że przełożeni składający podpisy mają wystarczające uprawnienia do dokonania takiego potwierdzenia; Leasingobiorca zapewnia, że możemy zdać się na skuteczność tych podpisów.
5.4    W przypadku, gdy przełożony odmówi podpisania ewidencji czasu pracy, Leasingobiorca jest zobowiązany do pisemnego wyjaśnienia nam w ciągu dwóch dni roboczych od przedłożenia ewidencji czasu pracy przez nas lub wynajętego pracownika, dlaczego odmówiono podpisania formularza oraz do dokładnego wskazania, w jakim zakresie ewidencja czasu pracy jest (jego zdaniem) nieprawidłowa (obowiązek zawiadomienia o wadach). W przypadku, gdy Leasingobiorca nie wywiąże się z tego obowiązku powiadomienia o wadach, ewidencja czasu pracy będzie uważana za zatwierdzoną i obowiązującą nawet bez podpisu ze strony Leasingobiorcy, a wszelkie zastrzeżenia co do jej prawidłowości będą wykluczone.
5.5    Podpisanie przez naszych pracowników ewidencji czasu pracy nie stanowi potwierdzenia jej prawidłowości. W szczególności jeśli w późniejszym czasie okaże się, że charakter i zakres zatrudnienia wynajętego pracownika został z jakiegokolwiek powodu błędnie i niekorzystnie dla nas ujęty w ewidencji czasu pracy, mamy prawo do następczego rozliczenia na podstawie faktycznie wykonanej pracy. Jesteśmy uprawnieni do żądania takiego następczego rozliczenia w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o uzasadniających je okolicznościach i w ciągu trzech lat od daty pierwotnego rozliczenia.
5.6    Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji czasu pracy, lecz prowadzimy ją wyłącznie we własnym interesie. Zgodnie z § 26 AZG, obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy spoczywa wyłącznie na Leasingobiorcy.


6.    ROZLICZENIE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ ORAZ WINDYKACJA
6.1    Z reguły dokonujemy rozliczeń co miesiąc; jesteśmy jednak uprawnieni do dokonywania rozliczeń w krótszych odstępach czasu. Fakturowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Klient zobowiązuje się do podania swojego adresu e-mail, który będzie wykorzystywany w tym celu. Wystarczające jest przesłanie faktury pocztą elektroniczną; każdy pracownik lub inny przedstawiciel klienta będącego przedsiębiorcą, który prowadził z nami korespondencję w sprawie zamówienia, jest również biernie uprawniony do otrzymania faktury.
6.2    O ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności wynosi 8 dni (przy dopuszczalnym jednym dniu roboczym zwłoki).
6.3    Klienci będący przedsiębiorcami są zobowiązani do sprawdzenia prawidłowości przedkładanych przez nas faktur w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania oraz do pisemnego powiadomienia nas w przypadku (domniemanych) nieprawidłowości. W przypadku nieotrzymania zastrzeżenia/sprzeciwu w wyżej wymienionym terminie, wszelkie zastrzeżenia co do prawidłowości faktury i zawartych w niej pozycji są wykluczone i nie mogą być już podnoszone.
6.4    Płatności dokonywane są wyłącznie na podane przez nas konta bankowe. Płatności gotówkowe są niedopuszczalne i nie prowadzą do zwolnienia ze zobowiązania. W żadnym wypadku wynajęci przez nas pracownicy nie są upoważnieni do pobierania należności, a płatności dokonywane na ich rzecz nie prowadzą do zwolnienia z długu.
6.5    Na początku zlecenia Leasingobiorca przekaże Leasingodawcy swój numer NIP. Świadczone usługi są fakturowane z doliczeniem 20% podatku VAT. Jeżeli obowiązek podatkowy zostanie przeniesiony na Leasingobiorcę zgodnie z § 19 ust. 1a UStG 1994 (usługi budowlane), Leasingobiorca poinformuje nas o zadziałaniu mechanizmu reverse charge, w wyniku czego rozliczenie nastąpi bez podatku VAT.
6.6    W przypadku dochodzenia przez nas od klienta będącego przedsiębiorcą wymagalnych wierzytelności, klient będący przedsiębiorcą ma obowiązek zwolnić nas z wszelkich kosztów, wydatków i pozostałych strat w związku z windykacją należności.
6.7    W przypadku pozasądowej windykacji należności prawnicy występujący w naszym imieniu mają prawo do zwrotu kosztów zgodnie z przepisami Ustawy o honorariach adwokackich (RATG) i Autonomicznymi kryteriami opłat (AHK), przy czym w drodze odstępstwa od wyżej wymienionych aktów prawa ustala się, że zwykłe pozasądowe pisma z żądaniem zwrotu kosztów są wynagradzane zgodnie z pozycją taryfową 2, a szczegółowe pozasądowe pisma z żądaniem zwrotu kosztów – zgodnie z pozycją taryfową 3A (w każdym przypadku bez stawki jednolitej), a klient będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty.
6.8    W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami stosuje się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
6.9    Odradzamy wypłacania zaliczek na poczet wynagrodzenia lub innych środków wypłacanych odgórnie pracownikom, których wynajmujemy. Jeżeli jednak klient zdecyduje się na wypłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia lub innych środków, to musi nas o tym niezwłocznie powiadomić, abyśmy mogli w razie potrzeby uwzględnić to przy obliczaniu wynagrodzenia. W żadnym wypadku nie jesteśmy jednak zobowiązani do uwzględnienia lub zwrotu zaliczek na poczet wynagrodzenia lub innych środków wypłaconych wynajmowanym pracownikom bez naszej zgody ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu takich zaliczek lub środków. Wynajęci pracownicy nie reprezentują nas i nie mogą zawierać w naszym imieniu transakcji, które byłyby dla nas wiążące.


7.    ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW
7.1    Jeżeli wynajęty pracownik zostanie zatrudniony przez klienta będącego przedsiębiorcą w charakterze pracownika lub podobnym charakterze w ramach stosunku umownego przed upływem minimalnego okresu zatrudnienia, to klient zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów rekrutacji, odpowiednio do okresu leasingu, kwalifikacji pracownika oraz nakładów poczynionych na rekrutację.
7.2    Minimalny okres zatrudnienia dla pracowników niewykwalifikowanych lub przyuczonych wynosi 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Minimalny okres zatrudnienia dla pracowników wykwalifikowanych wynosi 9 pełnych miesięcy kalendarzowych, a dla pracowników handlowych i technicznych – 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Dla wyjaśnienia: minimalny okres zatrudnienia został zdefiniowany jedynie na potrzeby postanowień punktu 7; nie jest to minimalny termin umowny dla stosunku umownego istniejącego pomiędzy klientem a nami.
7.3    W przypadku zatrudnienia wynajętego pracownika przed upływem podanych terminów, klient zostanie obciążony zwrotem kosztów w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto wynajętego pracownika za poniesione koszty rekrutacji.
7.4    Za zatrudnienie wynajętych pracowników w charakterze pracownika lub podobnym charakterze w ramach stosunku umownego w rozumieniu punktu 7 uważa się również zatrudnienie wynajętych pracowników w przedsiębiorstwie Leasingobiorcy za pośrednictwem firmy, która działa w tym samym obszarze działalności, co my (pośrednictwo pracy / leasing pracowniczy).
7.5    W przypadku, gdy klient zawrze umowę o współpracę (także na zasadach freelance) z kandydatem wskazanym przez nas w terminach określonych w punkcie 7.2 po podaniu danych personalnych tego kandydata, klient zostanie obciążony kosztami w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto tegoż pracownika.
7.6    Podstawą obliczenia zwrotu kosztów jest miesięczne wynagrodzenie brutto za pracę w pełnym wymiarze godzin (w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin miesięczne wynagrodzenie brutto jest zwiększane do pełnego wymiaru godzin) zatrudnionego pracownika, zaokrąglone w górę do kwoty 250 €. Wynagrodzenie miesięczne brutto składa się z wynagrodzenia miesięcznego brutto (wynagrodzenie stałe) przyrzeczonego lub uzgodnionego z HOGO GmbH dla przyjętego pracownika, powiększonego o zryczałtowane dodatki za nadgodziny i proporcjonalne dodatki specjalne, jak również przewidywane podwyżki w pierwszym roku pracy oraz średnią prowizji, premii i dodatków w pierwszym roku pracy. Minimalna opłata z powyższego tytułu wynosi 2000 €.


8.    CZAS OBOWIĄZYWANIA
8.1    O ile w poszczególnych przypadkach nie podjęto odmiennych ustaleń, wynajęcie pracownika następuje na czas nieokreślony; umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem uzgodnionego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ustalony termin. O ile nie podjęto odmiennych ustaleń, za uzgodniony uznaje się okres dwóch tygodni dla pracowników fizycznych i czterech tygodni dla pracowników umysłowych, a za ustalony termin zakończenia umowy uznaje się każdy ostatni dzień miesiąca.
8.2    Ponadto mamy prawo do rozwiązania umowy z klientami będącymi przedsiębiorcami w dowolnym czasie bez zachowania terminu wypowiedzenia. W przypadku skorzystania z tego prawa do wypowiedzenia (i tylko w tym przypadku) jesteśmy zobowiązani do tego, aby nie uwzględniać w rozliczeniu ostatnich trzech dni roboczych przed rozwiązaniem umowy.
8.3    W każdym wypadku przysługuje nam prawo rozwiązania umowy wcześniej bez zachowania terminów w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uważa się w szczególności sytuację, gdy: a) Klient zalega z płatnością ponad 14 dni pomimo upomnienia, b) Klient uporczywie narusza ustawowe lub umowne postanowienia, urzędowe regulacje lub wymagania, a w szczególności przepisy dotyczące ochrony pracowników, c) Klient nie przestrzega zasad zarządzania, nadzoru lub obowiązku opieki nad wynajętymi pracownikami, d) Wszczęto postępowanie upadłościowe w stosunku do majątku klienta lub odmówiono wszczęcia takiego postępowania z powodu braku pokrycia kosztów, lub e) W przedsiębiorstwie klienta ma miejsce strajk lub lokaut i nie można znaleźć polubownego rozwiązania z klientem. Jeśli umowa zostanie rozwiązana z winy klienta, możliwość dochodzenia roszczeń wobec nas zostaje wyłączona.
8.4    Ponadto Leasingobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów w związku z tzw. „masowymi zwolnieniami”, które uruchamiają system wczesnego ostrzegania zgodnie z § 45a AMFG w AMS. Oznacza to, że Leasingobiorca wypłaca Leasingodawcy uzgodnione wynagrodzenie zarówno za czas trwania okresu lokautu zgodnie z § 45a ust. 2 AMFG, jak i za okres wypowiedzenia, który zgodnie z ustawą lub układem zbiorowym ma być zachowany po zakończeniu lokautu.


9.    RĘKOJMIA
9.1    Starannie dobieramy wynajmowanych pracowników. Gwarantujemy zasadniczą zdatność i gotowość do pracy, jak również ogólną przydatność wynajętego pracownika do wykonywania ustalonych czynności, ale nie gwarantujemy konkretnych kwalifikacji wypożyczanego pracownika, konkretnej jakości świadczonej pracy lub konkretnego efektu pracy. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do zapewnienia szczególnych kwalifikacji wynajętego pracownika tylko wówczas, gdy taki obowiązek wyraźnie ustalono w umowie. W przypadku braku odmiennych ustaleń ponosimy odpowiedzialność jedynie za przeciętną przydatność zawodową i techniczną wynajętego pracownika. O ile w umowie wyraźnie nie zagwarantowano znajomości języków obcych, po naszej stronie będzie istnieć obowiązek zapewnienia pracownika o znajomości języka na minimalnym poziomie niezbędnym do wykonywania prac (np. „znajomość budowlanego języka niemieckiego” w przypadku prac na budowie).
9.2    Nasi klienci są zobowiązani do sprawdzenia przydatności wynajmowanego pracownika oraz jego kwalifikacji i znajomości języka natychmiast po rozpoczęciu leasingu. Ewentualne wady muszą zostać zgłoszone w ciągu sześciu godzin od rozpoczęcia leasingu, w przeciwnym razie roszczenia z tytułu rękojmi i odszkodowania zostają wyłączone. Wady ukryte i zatajone oraz wady powstałe po rozpoczęciu leasingu należy zgłosić nam w ciągu trzech dni roboczych od ich stwierdzenia (w drodze wyjątku wady spowodowane nieobecnością na miejscu pracy należy zgłaszać w ciągu sześciu godzin), w przeciwnym razie roszczenia z tytułu rękojmi i odszkodowania zostają wyłączone.
9.3    Za przyrzeczone właściwości w rozumieniu § 922 ust. 1 austriackiego Kodeksu cywilnego (ABGB) w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami uznaje się zasadniczo tylko te właściwości, które zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie. Obowiązek zapewnienia innych właściwości zostaje wyłączony w prawnie dopuszczalnym zakresie. Ponadto w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami wykluczona jest rękojmia za zwyczajowo przyjmowane właściwości w rozumieniu
§ 922 ust. 1 austriackiego Kodeksu cywilnego (ABGB), w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
9.4    Domniemanie wadliwości zgodnie z § 924 austriackiego Kodeksu cywilnego (ABGB) jest wyłączone w odniesieniu do klientów będących przedsiębiorcami; ciężar dowodu w odniesieniu do wad spoczywa na kliencie.


10.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1    Co do zasady nie ponosimy odpowiedzialności za szkody (szkody majątkowe, kradzież, szkody osobowe, straty finansowe) wyrządzone klientowi przez leasingowanych pracowników w trakcie wykonywania przez nich pracy na rzecz klienta lub przy okazji wykonywania tej pracy (ma to zastosowanie również do sytuacji, gdy klient korzysta z usług pracowników leasingowanych – za naszą wiedzą lub bez naszej wiedzy – w związku z kwestiami dotyczącymi zarządzania pieniędzmi lub papierami wartościowymi albo posługiwania się wrażliwymi towarami lub niebezpiecznymi narzędziami), chyba że w tym względzie ponosimy winę w wyborze, którą w każdym przypadku musi stwierdzić i udowodnić klient. Przepis § 1298 austriackiego Kodeksu cywilnego (ABGB) nie ma zastosowania do stosunków z klientami będącymi przedsiębiorcami.
10.2    Jeśli wynajęci pracownicy wykonują podróże służbowe dla Leasingobiorcy przy użyciu własnych samochodów osobowych, Leasingobiorca przejmuje odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenia tych samochodów osobowych, drugiej strony uczestniczącej w wypadku i/lub osób trzecich oraz wyraźnie zwalnia nas od wszelkiej odpowiedzialności. Jeśli wynajęty pracownik używa do wykonywania swojej pracy urządzeń, maszyn, pojazdów itp. należących do klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na nich lub w wyniku ich zastosowania. Przed przekazaniem pojazdów lub maszyn wynajmowanemu pracownikowi Leasingobiorca na własną odpowiedzialność ma obowiązek sprawdzić, czy pracownik posiada niezbędne uprawnienia do kierowania lub obsługi tych pojazdów bądź maszyn w momencie przekazania ich do użytku.
10.3    Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody spowodowane niestawieniem się wynajętych pracowników do pracy (z powodu choroby, wypadku lub z innych powodów), chyba że wina leży po naszej stronie, co w każdym przypadku musi zostać stwierdzone i udowodnione przez klienta. Dotyczy to również sytuacji, gdy wynajęci pracownicy nie pojawią się w pierwszym dniu świadczenia pracy. Przepis § 1298 austriackiego Kodeksu cywilnego (ABGB) nie ma zastosowania do stosunków z klientami będącymi przedsiębiorcami. Ponadto wyklucza się możliwość przypisania nam winy leżącej po stronie wynajmowanych pracowników zgodnie z § 1313a austriackiego Kodeksu cywilnego (ABGB).
10.4    Z powodu naruszenia zobowiązań umownych lub przedumownych, w szczególności z powodu niemożliwości, opóźnienia itp. ponosimy odpowiedzialność za straty finansowe tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Punkt 10.4 jest postanowieniem szczególnym w stosunku do wszystkich innych postanowień niniejszych OWU dotyczących odpowiedzialności i ma nad nimi pierwszeństwo w przypadku sprzeczności.
10.5    Terminy przedawnienia zgodnie z § 1489 austriackiego Kodeksu cywilnego (ABGB) ulegają skróceniu w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami w ten sposób, że roszczenia odszkodowawcze wobec spółki należącej do grupy HOGO muszą być dochodzone w sądzie w terminie do sześciu miesięcy od momentu powzięcia informacji o szkodzie i stronie poszkodowanej, jednak najpóźniej po upływie pięciu lat od zawarcia umowy, przy czym pozasądowe podniesienie zarzutu przeciwko roszczeniu o zapłatę nie jest traktowane jako dochodzenie roszczenia.
10.6    W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności (umowa, czyn niedozwolony, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub inna podstawa prawna), jest ograniczona, o ile jest to prawnie dopuszczalne, do niższej z następujących trzech kwot: (a) rzeczywistej sumy posiadanego przez nas ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub (b) wartości umowy, której postanowienia zostały naruszone przez daną spółkę grupy HOGO lub (c) kwoty 5000 EUR (pięć tysięcy euro). Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku uszkodzenia przedmiotu, który został przez nas przejęty celem realizacji prac.
10.7    Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych OWU, wyklucza się wszelką naszą odpowiedzialność wobec klienta za przestój w produkcji, utracone korzyści, wymuszone wydatki, utratę możliwości użytkowania, utratę kontraktów lub inne szkody następcze, jak również za zobowiązania z tytułu kar umownych po stronie klienta.
10.8    Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również roszczenia wobec naszych pracowników oraz naszych przedstawicieli i pomocników z tytułu szkód wyrządzonych klientowi przez nich bez związku z umową zawartą z klientem.
10.9    Przed przekazaniem pojazdów i/lub maszyn do eksploatacji klient jest zobowiązany do sprawdzenia uprawnień do kierowania lub obsługi tych pojazdów/maszyn w momencie przekazania ich do eksploatacji; ten obowiązek nie wygasa także w przypadku złożenia przez nas zapewnień o określonych kwalifikacjach.
10.10    W przypadku, gdy wynajęty pracownik odbywa podróże służbowe na rzecz klienta własnym samochodem osobowym, klient zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
10.11    Jeżeli i o ile za szkody, za które ponosimy odpowiedzialność, klient może dochodzić świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie własnej lub zawartej na jego rzecz polisy ubezpieczeniowej od szkód (np.: OC, AC, ubezpieczenie transportowe, od ognia, od przerw w działalności gospodarczej itp.), klient zobowiązuje się do dochodzenia świadczeń ubezpieczeniowych, a nasza odpowiedzialność ograniczy się w tym zakresie do szkód i niedogodności, jakie klient poniesie w wyniku dochodzenia tego ubezpieczenia (dotyczy to np. wyższych składek ubezpieczeniowych).
10.12    Jeżeli z powodu błędnych lub niepełnych informacji podanych przez Leasingobiorcę na podstawie Ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) zostaną na nas nałożone kary, zostaną do nas skierowane następcze żądania o wynagrodzenie i/albo urzędy wezwą nas do złożenia zabezpieczenia, to klient będący przedsiębiorcą będzie w pełni odpowiadał za te kary, następcze roszczenia i wynikające z tego tytułu szkody po naszej stronie.


11.    OCHRONA DANYCH I OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI
11.1    Strony umowy zobowiązują się zachować na czas nieokreślony poufność w odniesieniu do wszelkich tajemnic handlowych i tajemnic przedsiębiorstwa, które zostaną ujawnione w ramach współpracy.
11.2    W przypadku, gdy wynajęci pracownicy uzyskają dostęp do tajemnic przedsiębiorstwa i/lub tajemnic handlowych bądź informacji poufnych klienta, klient niezwłocznie poinformuje o tym fakcie odpowiednią spółkę grupy HOGO, a my zobowiążemy wówczas naszych pracowników umownie do ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych Leasingobiorcy (klienta) (w przeciwnym razie nie powstanie żadne zobowiązanie z naszej strony w tym zakresie). W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie umów o zachowaniu poufności przez naszych pracowników i wykluczamy wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. Klient ma prawo do zawierania własnych umów o zachowaniu poufności z wynajętym pracownikiem.
11.3    O ile przekazujemy naszym klientom dane osobowe, w szczególności szczególne kategorie danych osobowych lub dane istotne z punktu widzenia prawa karnego osób ubiegających się o pracę, kandydatów lub wynajmowanych pracowników lub przetwarzamy takie dane wynajmowanych pracowników, dany klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawowych. Obejmuje to między innymi obowiązek nieprzekazywania dokumentów aplikacyjnych i danych kandydatów osobom trzecim, sprostowania ich w razie potrzeby oraz usuwania/blokowania ich po ustaniu celu przetwarzania. Z chwilą przekazania klientowi danych osobowych, klient staje się w stosunku do tych danych osobowych administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, (UE) 2016/679, (RODO). Wykorzystanie takich danych osobowych przekazanych przez nas Klientowi do celów innych niż (i) ocena i wybór proponowanych kandydatów, (ii) rozmieszczenie i skierowanie do pracy wynajętych pracowników we własnym przedsiębiorstwie klienta lub (iii) wypełnianie zobowiązań prawnych klienta jest niedozwolone i niniejszym wyraźnie zabronione.


12.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1    Jeśli w przedsiębiorstwie klienta dojdzie do strajku lub lokautu, należy nas o tym niezwłocznie powiadomić; w tym przypadku obowiązuje natychmiastowy zakaz zatrudniania wynajętych pracowników zgodnie z § 9 AÜG.
12.2    Potrącenie z naszymi wierzytelnościami jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wierzytelności Klienta względem nas zostały przez nas wyraźnie uznane lub prawomocnie stwierdzone przez sąd. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie klientów będących przedsiębiorcami.
12.3    Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWU okażą się nieważne bądź nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność bądź skuteczność pozostałych postanowień. Spółki grupy HOGO i klient będący przedsiębiorcą już teraz wspólnie zobowiązują się – w oparciu o dobrą wiarę stron umowy – do spełnienia świadczenia zastępczego, które będzie możliwie najbliższe wynikowi ekonomicznemu postanowienia, które okazało się nieważne albo nieskuteczne.
12.4    Obowiązuje prawo austriackie z wyłączeniem odesłań i norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
12.5    Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego lub przyszłych umów pomiędzy spółką z grupy HOGO a klientem będącym przedsiębiorcą (lub w związku z nimi) jest sąd właściwy miejscowo dla miasta Wels.