Verzija od 12. 9. 2019.

Grupa HOGO –

Opći uvjeti poslovanja za ustupanje radnika

 

1.    VAŽENJE
1.1    Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: „OUP”) odnose se na sve pravne odnose u području ustupanja radnika, savjetovanja osoblja, konzultantskih usluga (i povezanih aktivnosti) između društava grupe HOGO s jedne strane i njihovih klijenata (npr. zaposlenika) s druge strane; bez obzira na to je li klijent fizička ili pravna osoba.
1.2    U interesu jednostavnije čitljivosti, u ovom OUP-u odustaje se od načina pisanja u kojem se razlikuje između muškog i ženskog roda. Upotreba muškog roda odnosi se na oba spola.
1.3    Društvima grupe HOGO u ovom se smislu smatraju društva HG Consulting GmbH (FN 371426 s, u daljnjem tekstu: „HGC”), HOGO Holding GmbH (FN 519053p) (u daljnjem tekstu: „HH”), HOGO GmbH (FN 262358 x, u daljnjem tekstu: „HOG”), HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, u daljnjem tekstu: „HBG”), Lokdrive GmbH (FN 493814 y, u daljnjem tekstu: „Lokdrive”) te HOGO Rail Service GmbH (FN 506719 a, u daljnjem tekstu: „Rail Service”) (društva HGC, HH, HOG, HBG te Lokdrive i Rail Service u daljnjem tekstu: „grupa HOGO” ili „društva HOGO” ili jednostavno „mi”). Ovaj OUP odnosi se na sva spomenuta društva i njihovu poslovnu aktivnost. Međutim, ugovore sklapa samo jedno društvo; ništa što je navedeno u ovom OUP-u ne predstavlja temelj za podrazumijevanje
(su)odgovornosti drugih društva grupe HOGO.
1.4    OUP stupa na snagu zaključivanjem ugovora, a najkasnije iskorištavanjem usluga, te se smatra prihvaćenim i postaje sastavnim dijelom ugovora između nas i ugovora koji je sklopljen s dotičnim klijentom.
1.5    U pogledu klijenata koji se odlikuju svojstvom poduzetnika u smislu austrijskog Zakonika o poduzećima (u daljnjem tekstu: „klijenti-poduzetnici”), ovaj OUP vrijedi i za sve buduće poslove, čak i ako se u pojedinačnom slučaju, posebice u pogledu budućih dopunskih ili naknadnih naloga, ne pozove izričito na njega.
1.6    U pogledu klijenata-poduzetnika OUP vrijedi u onoj inačici koja se u trenutku zaključivanja dotičnog ugovora mogla pozvati na web-mjestu društava HOGO (www.hogo.cc).
1.7    Pružanje isporuka i ostalih usluga provodimo isključivo na temelju OUP-a. Opći uvjeti poslovanja klijenata ili uvjeti kupnje klijenta vrijede samo ako smo mi to izričito potvrdili u pisanu obliku. Upućivanje na priložene opće uvjete poslovanja klijenta ili opće uvjete poslovanja klijenta koji se mogu pozvati s određenog mjesta ili ishoditi na određenom mjestu ili uvjeti za kupnju klijenta ne smatraju se izričitom pisanom potvrdom. Opći uvjeti poslovanja klijenta ili uvjeti kupnje klijenta smatraju se odbijenima te će im se izričito proturječiti upućivanjem na ovaj OUP. Ova točka 1.7 odnosi se samo na klijente-poduzetnike.


2.    ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
2.1    Osim ako to nije izričito drukčije navedeno, sve ponude o ustupanju radnika u području djelovanja kolektivnog ugovora za građevinski sektor i građevinsku industriju sklapaju se isključivo kao ponude društva HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), a sve ostale ponude isključivo kao ponude društva HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.2    Osim ako to nije izričito drukčije ugovoreno, svi ugovori o ustupanju radnika u području primjene kolektivnog ugovora za građevinski sektor i građevinsku industriju sklapaju se s društvom HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), a svi ostali ugovori o ustupanju radnika s društvom HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.3    Nijedna naša ponuda nije obvezujuća.
2.4    Sklapanje ugovora provodi se prihvaćanjem ponude putem obiju ugovornih strana ili izdavanjem pisane potvrde naloga putem nas; međutim, u svakom slučaju stvarnim prihvaćanjem zaposlenja radnika koje smo mi ustupili ili posredovali.
2.5    U slučaju nedostatka sporazuma o naknadi za rad, poslodavac nam duguje primjerenu naknadu koja se, u slučaju sumnje, orijentira prema našoj posljednjoj predočenoj ponudi uz poštivanje povećanja troškova (posebice povećanja plaća) koji su od tada nastupili. U svakom slučaju, naše ponude temelje se isključivo na informacijama koje smo znali kada je ponuda bila predočena. Informacije koje se naknadno pojave ili nam postanu poznate (npr. nastanak okolnosti koje bi opravdale višu klasifikaciju) daju nam pravo (bez obzira na to je li ugovorna strana kriva) na prilagodbu cijena (također retrospektivno) klijentima-poduzetnicima.
2.6    Obećanja, obveze i jamstva putem jednog od društava grupe HOGO ili ugovori koji odstupaju od ovog OUP-a u vezi sa sklapanjem ugovora bit će obvezujući u pogledu klijenata-poduzetnika samo u slučaju pisane potvrde.
2.7    U pogledu klijenata-poduzetnika tijekom trajanja ugovornog razdoblja imamo pravo na jednostranu prilagodbu naknade za rad ako i u slučaju da se troškovni čimbenici (npr. troškovi plaće) na temelju našeg izračuna povećaju tijekom trajanja ugovornog razdoblja. Dopušteno nam je povećati premiju dobiti u skladu s razvojem Indeksa potrošačkih cijena za 2015. godinu.


3.    NAŠE OBVEZE PRUŽANJA USLUGA
3.1    Svoje usluge pružamo uz poštivanje važećih zakonskih odredbi, posebice Zakona o ustupanju radnika (AÜG) te predmetnog i primjenjivog kolektivnog ugovora, odnosno za područje ustupanja radnika kolektivnog ugovora za industriju ustupanja radnik (AKÜ-KV), u trenutačno važećoj inačici.
3.2    Predmet ustupanja radnika jest stavljanje radnika na raspolaganje, a ne pružanje određenih usluga. Ustupljeni radnici rade pod vodstvom, uputama i odgovornošću poslodavca. Ne dugujemo nikakav oblik radnog uspjeha.
3.3    U dužnosti je poslodavca nadzirati, upućivati i kontrolirati ustupljene radnike. Naša je obveza isključivo ugovorno obvezati ustupljenog radnika na poštivanje uputa poslodavca.
3.4    Poslodavac je obvezan provjeriti prikladnost i kvalifikaciju ustupljenih radnika neposredno nakon početka zaposlenja, no svakako unutar prvih šest radnih sati, te pisanim putem prijaviti sve uočene nedostatke. Reklamacije (prijave nedostataka) moraju nam se dostaviti najkasnije unutar navedenog roka od šest sati (obveza prijave nedostataka); u protivnom će svi zahtjevi poslodavca za zamjenu, kao i drugi mogući jamstveni i odštetni zahtjevi te zahtjevi koji proizlaze iz pogreške u pogledu nepostojanja nedostataka, biti isključeni (vremensko ograničenje). Za nedostatke koji nastupe tek u kasnijem trenutku i koji se pri pažljivoj provjeri povodom početka rada ne bi mogli uočiti (i koji ustvari nisu bili uočeni) vrijedi rok za prijavu nedostataka od šest radnih sati od nastupanja nedostatka, a u protivnom će svi zahtjevi poslodavca za zamjenu, kao i drugi mogući jamstveni i odštetni zahtjevi te zahtjevi koji proizlaze iz pogreške u pogledu nepostojanja nedostataka, biti isključeni (vremensko ograničenje).
3.5    Ne postoji pravo zahtijevanja određenog radnika putem poslodavca (to izričito vrijedi i u slučaju ako su ime i prezime te identitet ustupljenog radnika navedeni u ponudi i/ili potvrdi naloga). Imamo pravo u svakom trenutku zamijeniti ustupljene radnike za druge radnike jednakih kvalifikacija. U slučaju opravdane reklamacije, moramo provesti zamjenu odgovarajućim radnikom u roku od tri dana. Zahtjevi koji premašuju ta ograničenja (npr. zahtjevi za nadoknadom štete) ne postoje i međusobno se isključuju.
3.6    Ako ustupljeni radnik mora svjedočiti u okviru određenog postupka, zaposlenik mu, bez izostanka prava na naknadu za rad, mora dati slobodno vrijeme, što neće utjecati na naše pravo na naknadu za rad.


4.    OBVEZE KLIJENTA
4.1    Klijent je odgovoran za sve obveze poslodavca u skladu s odredbama Zakona o ustupanju radnika (AÜG) te ostalih normi mjerodavnih za radno pravo te, ako je riječ o zaštiti zaposlenika, za ponude za ravnopravan odnos i sl., također ostale obveze poslodavca. Stoga je posebno dužan poštivati odredbe prava o zaštiti radnika, prava o zapošljavanju inozemnih radnika te prava o radnom vremenu. U slučaju kršenja tih obveza, klijent u pogledu nas neće imati zahtjeve u pogledu naknade štete ili tužbi.
4.2    Odmah nam je potrebno prijaviti kada ustupljeni radnik prekrši svoje obveze. U slučaju bolovanja ustupljeni radnik mora biti obaviješten o tome da se obavijest o bolovanju mora prijaviti i nama.


5.    RADNO VRIJEME I EVIDENCIJA RADNIH SATI
5.1    Naše pravo na naknade obračunava se prema odrađenim radnim satima u skladu s, ovisno o slučaju, pojedinačnim ugovorno određenim uvjetima i ovom OUP-u; i to u skladu s pravilom da se odrađenim radnim satima moraju smatrati svi sati tijekom kojih je dotični ustupljeni radnik poslodavcu zaista bio na raspolaganju (bez obzira na to je li poslodavac upotrebljavao usluge radnika ili nije).
5.2    Za prvi dan ustupanja, neovisno o stvarnom radnom učinku, uvijek će se obračunavati cjelokupni radni dan (u skladu s propisom modela radnog vremena u poduzeću poslodavca).
5.3    Dokumentacija odrađenog radnog vremena može se (no ne mora) provesti putem pisane evidencije radnih sati. U tu je svrhu, ako ne propišemo drukčije, uvijek potrebno upotrebljavati obrazac koji mi stavimo na raspolaganje. Obrazac mora supotpisati nadređeni djelatnik u poduzeću poslodavca (predradnik, voditelj parcele, voditelj odjela itd.) (u daljnjem tekstu: „nadređeni djelatnik”). Supotpis nadređenog djelatnika potvrda je točnosti sati koje je poslodavac naveo u obrascu. Poslodavac izričito osigurava i jamči da nadređeni djelatnici koji su supotpisali obrazac raspolažu dovoljnim ovlaštenjima za zastupanje radi davanja takva priznanja, a u takvo činjenično stanje možemo se pouzdati.
5.4    U slučaju da nadređeni djelatnik odbije supotpisivanje evidencije radnih sati, poslodavac je obvezan unutar dva radna dana od predočavanja evidencija radnih sati putem nas ili ustupljenog radnika pisanim nam putem prijaviti zašto je supotpisivanje obrasca bilo odbijeno te točno navesti u kojoj su mjeri evidencije radnih sati (prema njegovu mišljenju) netočne (obveza prijave). U slučaju da poslodavac ne ispuni svoju obvezu prijave, evidencije radnih sati smatrat će se odobrenima i priznatima čak i bez supotpisa poslodavca te je isključena svaka mogućnost pritužbe u pogledu njihove točnosti.
5.5    U svrhu pojašnjenja obrazlaže se da supotpisivanje evidencija radnih sati putem naših zaposlenika ne predstavlja priznanje njihove točnosti. Posebno je potrebno u slučaju u kojemu se u kasnijem trenutku eventualno ispostavi da su vrsta i opseg zaposlenja ustupljenog radnika u evidencijama radnih sati bile netočno evidentirane na našu štetu, bez obzira na razlog, provesti dodatni obračun na temelju stvarno odrađene aktivnosti. Imamo pravo takav naknadni obračun provesti do šest mjeseci nakon što saznamo za potrebne okolnosti te do tri godine nakon datuma prvobitnog obračuna.
5.6    Također, u svrhu pojašnjenja obrazlaže se da nemamo nikakvu obvezu vođenja evidencija radnih sati te da iste vodimo isključivo u vlastitu interesu. Obveza vođenja evidencija radnih sati u skladu s čl. 26. Zakona o radnom vremenu (AZG) isključivo se odnosi na poslodavca.


6.    OBRAČUN, ZATEZNE KAMATE I NAPLATE
6.1    Obračun u načelu provodimo mjesečno; međutim, također imamo pravo na obračun u kraćim intervalima. Fakturiranje se provodi isključivo elektroničkim putem. Klijent se obvezuje obznaniti nam adresu e-pošte koja će se upotrebljavati u tu svrhu. Dovoljno je poslati fakturu e-poštom: pasivno je gledano svaki zaposlenik ili drugi predstavnik klijenata-poduzetnika s kojim je bila provedena korespondencija u svrhu provedbe radnih naloga opunomoćen primati fakture.
6.2    Ako nije drukčije dogovoreno, rok plaćanja iznosi 8 dana (ne računajući neradne bankovne dane).
6.3    Klijenti-poduzetnici obvezni su provjeriti točnost faktura koje smo im poslali unutar sedam dana nakon zaprimanja te u slučaju (navodnih) netočnosti obavijestiti nas pisanim putem o njima. U slučaju da unutar prethodno navedena roka ne primimo nikakvu obavijest/reklamaciju, sve pritužbe u pogledu točnosti fakture i pozicija sadržanih na njoj isključene su i neće se više moći ostvariti.
6.4    Plaćanja se moraju provesti isključivo na bankovne račune koje smo mi naveli. Gotovinska plaćanja nisu dopuštena i ne predstavljaju podmirenje duga. Zaposlenici koje smo mi ustupili ni u kojem slučaju nemaju ovlaštenja za primanje plaćanja, a plaćanja njima neće predstavljati podmirenje duga.
6.5    Zaposlenik ustupajućem tijelu pri početku rada mora uručiti njegov UID broj. Pružene usluge zaračunavaju se uz dodatnu stopu poreza na dodanu vrijednost od 20 %. Ako se porezna obveza u skladu s čl. 19. st. 1. slovo a Zakona o porezu na promet (UStG) iz 1994. (za građevinske usluge) prenosi na zaposlenika, nalogodavac nas mora obavijestiti o prelasku porezne obveze, na temelju čega će se obračun provesti bez poreza na dodanu vrijednost.
6.6    Ako u pogledu klijenata-poduzetnika naplaćujemo dospjele zahtjeve, klijent-poduzetnik ne smije u pogledu bilo kakvih troškova, naknada ni drugih plaćanja u vezi s naplatom naših potraživanja imati zahtjeve u pogledu naknade štete ili tužbi.
6.7    Za izvansudske naplate pravnici koji nas zastupaju imaju pravo na nadoknadu troškova u skladu s odredbama Zakona o tarifama za pravnike (RATG) i Autonomnih kriterija za honorare (AHK), pri čemu se, u odstupanju od navedenih pravnih izvora, ugovara da se jednostavni izvansudski dopisi o naplati obračunavaju prema Tarifnoj odredbi 2, a iscrpni izvansudski dopisi o naplati obračunavaju prema Tarifnoj odredbi 3A (bez paušalnih tarifa) te da je klijent-poduzetnik obvezan platiti taj obračunati iznos.
6.8    U pogledu klijenata-poduzetnika vrijede zatezne kamate u iznosu zakonske stope zateznih kamata.
6.9    Ne preporučujemo da se radnoj snazi koju mi ustupimo odobravaju predujmovi plaća ni drugi oblici kredita. Međutim, ako se klijent odluči odobriti predujam plaće ili kredita, s jedne nam se to strane odmah mora prijaviti kako bismo to, po potrebi, zbog razloga kulance mogli uzeti u obzir pri obračunu plaće. No mi ni u kojem slučaju nismo obvezni poštivati niti nadoknaditi predujmove plaća ni druge oblike kredita ustupljenim radnicima bez naše suglasnosti te u pogledu toga ne snosimo nikakav oblik odgovornosti. Ustupljeni radnici nemaju nikakav oblik prava opunomoćenika da nas obvežu na provedbu pravnih poslova.


7.    PREUZIMANJE RADNE SNAGE
7.1    Ako se ustupljeni radnik tijekom zadanog najmanjeg razdoblja rada putem klijenta-poduzetnika preuzme u ugovorni odnos u svojstvu zaposlenika ili osobe nalik zaposleniku, klijentu-poduzetniku će se za nastale okolnosti zaračunati prikladna nadoknada troškova, ovisno o trajanju ustupanja, kvalifikaciji dotično radnika te truda uloženog u njegovo regrutiranje.
7.2    Najmanje razdoblje rada za needucirane ili priučene zaposlenike iznosi 6 punih kalendarskih mjeseci. Najmanje razdoblje rada za kvalificirane djelatnike iznosi 9 punih kalendarskih mjeseci, a za komercijalističke ili tehničke zaposlenike 12 punih kalendarskih mjeseci. U svrhu pojašnjenja: Najmanje razdoblje rada služi isključivo kao definicija za odredbe ove 7. točke, no ne i kao najmanje ugovorno razdoblje za ugovorni odnos sklopljen između klijenta i nas.
7.3    Pri preuzimanju ustupljenog zaposlenika prije isteka navedenih rokova, nalogodavcu će se za nastali trud za regrutiranje radnika zaračunati prikladna nadoknada za trud u iznosu od 25 % godišnje bruto plaće preuzetog zaposlenika.
7.4    Preuzimanje radne snage koja je ustupljena nama u svojstvu zaposlenika ili osobe nalik zaposleniku u smislu ove 7. točke jest zaposlenje ustupljene radne snage u poduzeću poslodavca putem poduzeća koje djeluje u istom poslovnom području kao i mi (posredovanje zaposlenika / ustupanje radnika).
7.5    U slučaju da nalogodavac sklopi (slobodni) ugovor o radu s kandidatom kojeg smo mi proslijedili unutar rokova navedenih pod točkom 7.2 nakon prvog obznanjivanja imena, on također mora platiti naknadu za trud u iznosi od 25 % godišnje bruto plaće preuzetog zaposlenika.
7.6    Temelj izračuna naknade za trud bit će mjesečna bruto plaća za zaposlenje na puno radno vrijeme (kod zaposlenja na nepuno radno vrijeme potrebno je zaračunati mjesečnu bruto plaću za puno radno vrijeme) preuzetog radnika zaokružena na sljedećih 250,00 EUR. Mjesečna bruto plaća sastoji se od predviđene odnosno dogovorene mjesečne bruto plaće (fiksni iznos) radnika preuzetog od društva HOGO GmbH uz dodatne paušalne iznose za prekovremeni rad s udjelom za dodatna plaćanja te predviđena povećanja tijekom prve godine rada i prosjeke svih važećih provizija, bonifikacija i doplata tijekom prve godine rada. Najmanji honorar iznosi 2.000,00 EUR.


8.    TRAJANJE
8.1    Ako se u pojedinačnom slučaju ne dogovori ustupanje na određeno trajanje, ustupanja radne snage provest će se na neodređeno vrijeme te se mogu putem obiju strana uz poštivanje dogovorenog roka za raskid raskinuti u dogovorenom terminu za raskid. Ako nije drukčije dogovoreno, dogovorenim se smatra razdoblje od dva tjedna za radnike i četiri tjedna za zaposlenike, a svaki posljednji dan u mjesecu smatra se terminom za raskid.
8.2    Također, u pogledu klijenata-poduzetnika imamo pravo u svakom trenutku redovito raskinuti ugovor bez prethodne obavijesti. Pri iskorištavanju toga prava na raskid (i samo u tomu slučaju) obvezni smo iz obračuna izostaviti posljednja tri radna dana prije raskida ugovora.
8.3    Međutim, u svakom slučaju imamo pravo raskinuti ugovor i prijevremeno, bez poštivanja rokova ili termina, ako je posrijedi važan razlog. U pogledu toga važnim se razlogom posebice smatra kada a) klijent, unatoč opomeni, kasni više od 14 dana s plaćanjem, b) klijent uz predumišljaj krši zakonske ili ugovorne odredbe, administrativne propise ili obveze, a posebice odredbe za zaštitu zaposlenika, c) klijent ne ispuni svoju obvezu pružanja usluge, nadzora i skrbi u pogledu ustupljene radne snage, d) ako se nad imovinom klijenta otvori stečajni postupak ili ako se otvaranje takva postupka odbija zbog izostanka pokrivanja troškova ili e) u poduzeću klijenta dođe do štrajka ili obustave rada te se s klijentom ne može pronaći rješenje na obostranu korist. Ako se ugovor raskine zbog krivnje klijenta, on neće moći iskoristiti nikakve zahtjeve u pogledu nas.
8.4    Nadalje, poslodavac se obvezuje snositi sve troškove u vezi s takozvanim „masovnim otkazima”, a koji aktiviraju sustav za rano upozorenje u skladu s čl. 45. slovo a Zakona o promicanju tržišta rada (AMFG) kod Službe za rad (AMS). To znači da poslodavac kako za trajanje razdoblja obustave rada u skladu s čl. 45. slovo a st. 2. Zakona o promicanju tržišta rada (AMFG) tako i za otkazni rok koji uslijedi za time i koji se u skladu sa zakonom odnosno kolektivnim ugovorom mora poštivati ustupajućem tijelu plaća ugovorenu naknadu.


9.    JAMSTVO
9.1    Pažljivo odabiremo radnike koje ćemo ustupati. Jamčimo načelnu sposobnost za rad i spremnost za rad te općenitu prikladnost ustupljene radne snage za dogovorenu djelatnost, no ne i za posebnu kvalifikaciju ustupljene radne snage ni određenu kvalitetu izvedenih radova, kao ni za određeni radni uspjeh. Stoga posebnu kvalifikaciju ustupljene radne snage dugujemo samo ako je to izričito ugovorno dogovoreno. U nedostatku bilo kakva drugog sporazuma snosimo odgovornost samo za prosječnu poslovnu i stručnu prikladnost ustupljene radne snage. Ako nismo dogovorili nikakav izričit sporazum u pogledu znanja jezika, odgovorni smo samo za najmanju mjeru znanja jezika ustupljene radne snage koja je prijeko potrebna za dotičnu svrhu rada (npr. „njemački jezik prikladan za gradilište” pri radu u građevinskom sektoru).
9.2    Naši su klijenti obvezni neposredno nakon početka prvog ustupanja provjeriti prikladnost ustupljene radne snage, kao i njezine kvalifikacije te znanja jezika. Svi nedostatci moraju nam se prijaviti unutar roka od šest sati od prvog ustupanja određenog radnika, a u protivnom će zahtjevi za jamstvom ili naknadom štete biti isključeni. Skriveni nedostatci i nedostatci koji nisu isprva očiti ili nedostatci koji nastupe nakon početka ustupanja moraju nam se prijaviti unutar tri radna dana nakon što se za njih sazna (nedostatci uslijed nedolaska na radno mjesto, no odstupajuće od toga već unutar šest sati) jer će u protivnom zahtjevi za jamstvom ili naknadom štete biti isključeni.
9.3    Općenito se zajamčenim svojstvima u smislu čl. 922. st. 1. Općenitoga građanskog zakonika (ABGB) u pogledu klijenata-poduzetnika izričito smatraju samo ona svojstva koja su bila izričito ugovorena u pisanu obliku. Osiguravanje drugih svojstava bit će, ako je to zakonski dopustivo, isključeno. Također, u pogledu klijenata-poduzetnika svaki je oblik jamstva za uobičajeno predviđena svojstva u smislu
čl. 922. st. 1. Općenitoga građanskog zakonika (ABGB), ako je to zakonski dopustivo, isključeno.
9.4    Klijenti-poduzetnici odriču se pretpostavke na nepostojanje nedostataka u skladu s čl. 924. Općenitoga građanskog zakonika (ABGB), a nedostatke uvijek mora dokazati klijent.


10.    ODGOVORNOST
10.1    U načelu nismo odgovorni za štete (materijalnu štetu, krađe, tjelesne ozljede, štete na imovini) koje ustupljeni zaposlenici počine u okviru svoje djelatnosti kod klijenta niti tijekom takve djelatnosti (o tome je izričito riječ i kada klijent radnu snagu koja mu je ustupljena – uz naše znanje ili bez njega – upotrebljava u vezi s pitanjima o davanju novca ili vrijednosnih papira ili rukovanjem osjetljivom robom ili opasnim alatom), osim u slučaju da smo mi odgovorni u pogledu odabira radne snage, što u svakom slučaju klijent mora pretpostaviti i dokazati. Klijent-poduzetnik odriče se odredbe čl. 1298. Općenitoga građanskog zakonika (ABGB).
10.2    Ako ustupljeni radnici za zaposlenika provode službene vožnje osobnim vozilom čiji je vlasnik zaposlenik, nalogodavac preuzima odgovornost za sve oblike šteta uslijed nesreća na takvim osobnim vozilima, drugoj i/ili trećim stranama koje su uključene u nesreću te nas izričito oslobađa bilo kakva oblika odgovornosti. Ako ustupljeni radnik u svrhu provedbe svojeg rada upotrebljava radne uređaje, strojeve, vozila itd. poslodavca, ne snosimo odgovornost na štetu uzrokovanu na njima ili njihovom upotrebom. Prije ustupanja vozila odnosno strojeva ustupljenom radniku poslodavac na vlastitu odgovornost mora provjeriti posjeduje li ustupljeni radnik potrebne dozvole za upravljanje odnosno rukovanje takvim vozilima odnosno strojevima u trenutku njihova puštanja u rad.
10.3    Također, ne snosimo odgovornost za štete koje nastanu nepojavljivanjem ustupljenih radnika (bez obzira na to je li zbog bolesti, nesreće ili ostalih razloga); osim ako se taj slučaj dogodio zbog naše krivnje, što klijent u svakom slučaju mora pretpostaviti i dokazati. To vrijedi i za slučaj kada se ustupljeni radnici ne pojave tijekom prvog dana. Klijent-poduzetnik odriče se odredbe čl. 1298. Općenitoga građanskog zakonika (ABGB). U svakom se slučaju odričemo i provedenog zaračuna krivnje ustupljenih radnika nama u skladu s odredbom čl. 1313. slovo a Općenitoga građanskog zakonika (ABGB).
10.4    Zbog povrede ugovornih ili predugovornih obveza, posebice uslijed nemogućnosti, kašnjenja itd., u slučaju oštećenja imovine odgovornost ćemo snositi samo u slučajevima predumišljaja ili grubog nemara. Ova točka 10.4 je specifičnija norma u usporedbi sa svim ostalim odredbama o odgovornosti ovog OUP-a te ima prednost nad njima u slučaju proturječnosti.
10.5    Za klijente-poduzetnike rokovi zastare koji proizlaze iz čl. 1489. Općenitoga građanskog zakonika (ABGB) skraćuju se tako da se odštetni zahtjevi u pogledu nekog od društava grupe HOGO nakon šest mjeseci od saznavanja za štetu i počinitelja štete, no najdulje nakon pet godina od sklapanja ugovora uz ostali oblik zastare moraju uputiti u sudski proces, pri čemu se izvansudsko ulaganje prigovora protiv zahtjeva naplate izričito neće smatrati njezinim prihvaćanjem.
10.6    Odgovornost u pogledu klijenata-poduzetnika, bez obzira na pravni razlog odgovornosti (ugovor, prekršaj, odgovornost od opasnosti ili drugi pravni razlog), ako je to zakonski dopušteno, ograničen na niži od triju sljedećih iznosa: (a) stvarni iznos pokrića osiguranja od odgovornosti koje smo mi ugovorili ili (b) vrijednost naloga ugovora čije su obveze povrijedile dotično društvo grupe HOGO ili (c) iznos od 5.000 EUR (pet tisuća eura). Ovo ograničenje također se odnosi na štetu na predmetu koji smo možda preuzeli na obradu.
10.7    Osim ako nije drukčije navedeno u drukčijim odredbama ovog OUP-a, isključen je svaki oblik odgovornosti u pogledu klijenta za obustavu proizvodnje, propuštenu dobit, frustrirane primjene, izostanak upotrebe, ugovorne kazne ili bilo koje druge posljedične štete te obveze podmirivanja konvencionalnih kazana dotičnog klijenta.
10.8    Isključenje odgovornosti također obuhvaća zahtjeve protiv naših zaposlenika i naših zastupnika te opunomoćenika na temelju šteta koje oni klijentu nanesu bez pozivanja na ugovor koji su oni sklopili s klijentom.
10.9    Prije puštanja vozila i/ili strojeva u rad, klijent je obvezan provjeriti dozvolu za upravljanje odnosno rukovanje takvim vozilima/strojevima u trenutku puštanja u radu; i to neovisno od bilo kakve potvrde koju smo mu mi prethodno možda bili dali.
10.10    U slučaju da ustupljeni radnik za klijenta provodi službene vožnje vlastitim osobnim vozilom, klijent nas mora osloboditi bilo kakva oblika odgovornosti u pogledu toga.
10.11    Ako i u mjeri u kojoj se klijent za štete za koje smo mi odgovorni može koristiti osigurateljnim uslugama putem vlastita ili u njegovu korist ugovorena osiguranja od štete (npr.: osiguranje od odgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje za prijevoz, osiguranje u slučaju požara ili prekida rada itd.), klijent se obvezuje na iskorištavanje osigurateljnih usluga i u pogledu toga ograničava našu odgovornost na posljedice koje klijentu nastanu iskorištavanjem tih osigurateljnih usluga (npr.: veće premije osiguranja).
10.12    Ako nam se, zbog netočnih ili nepotpunih informacija poslodavca na temelju Zakona o smanjenju plaća i socijalnih davanja, izreknu kazne, upute zahtjevi za odštetom i/ili ako nadležna tijela traže nadoknadu određenih sigurnosnih usluga, klijent-poduzetnik u punom će opsegu snositi odgovornost za takve kazne, odštetne zahtjeve i posljedice koje nam nastanu uslijed toga.


11.    ZAŠTITA PODATAKA I OBVEZA ČUVANJA TAJNOSTI
11.1    Ugovorne strane postupat će s radnim i poslovnim tajnama koje saznaju u okviru suradnje povjerljivo na vremenski neograničeno razdoblje.
11.2    Omogući li se ustupljenim radnicima pristup radnim i/ili poslovnim tajnama ili povjerljivim podatcima klijenata, klijent će odmah obavijestiti dotično društvo grupe HOGO o toj okolnosti, a mi ćemo svoje zaposlenike zatim ugovorno obvezati na čuvanje radnih i poslovnih tajni poslodavca (klijenta) (u protivnom mi nemamo nikakvu obvezu u pogledu toga). Ni u kojem slučaju nećemo snositi odgovornost za poštivanje ugovora o čuvanju tajnosti u pogledu svojih zaposlenika i odbit ćemo sve zahtjeve za nadoknadom štete u pogledu toga. Kupac je slobodan sklopiti vlastiti ugovor o povjerljivosti s ustupljenim radnikom.
11.3    Ako svojim klijentima proslijedimo osobne podatke, posebice posebne kategorije osobnih podataka ili podatke kandidata ili ustupljenih radnika koje su kaznenopravno relevantne ili ako oni obrađuju takve podatke ustupljenih radnika, dotični klijent mora poštivati zakonske odredbe. To uključuje, između ostalog, obvezu da se dokumentacija za prijavu za posao ni podatci kandidata ne prosljeđuju trećim stranama, da se po potrebi isprave te da se izbrišu/blokiraju nakon što svrha više ne bude primjenjiva. Prijenosom osobnih podataka klijentu, klijent postaje voditelj obrade u pogledu tih osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (OUZP). Upotreba takvih osobnih podataka koje smo proslijedili klijentu u druge svrhe osim (i) ocjenjivanja i odabira predloženih kandidata, (ii) zapošljavanja i upotrebe ustupljenih radnika u vlastitu poduzeću odnosno (iii) ispunjavanja zakonskih obveza klijenta nije dopuštena te se ovime izričito zabranjuje.


12.    ZAVRŠNE ODREDBE
12.1    Ako je dio poduzeća nalogodavca pogođen štrajkom ili blokadom, to nam je odmah potrebno prijaviti, a u tomu slučaju u skladu s čl. 9. Zakona o ustupanju radnika (AÜG) postoji trenutna zabrana zapošljavanja ustupljenih radnika.
12.2    Prebijanje naših zahtjeva dopušteno je samo ako protuzahtjevi klijenta nisu izričito priznati putem nas ili ako se to utvrdi zakonski u okviru sudskog postupka. Ova se odredba odnosi samo na klijente-poduzetnike.
12.3    Ako pojedini dijelovi OUP-a postanu nevaljanima, to neće utjecati na valjanost preostalih dijelova. Društva grupe HOGO i klijent-poduzetnik već se sada obvezuju da će zajednički – na temelju obzora revnih ugovornih strana – donijeti odluku o zamjenskoj odredbi koja je u što većoj mjeri slična gospodarskom ishodu nevaljane odredbe.
12.4    Na snazi je austrijsko pravo, uz isključivanje pravila o upućivanju i sukobima međunarodnog privatnog prava i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.
12.5    Isključiva sudska nadležnost za sve sporove koji proizlaze iz (ili su povezani s) ugovornim odnosom ili budućim ugovorima između društva grupe HOGO i klijenta-poduzetnika sud koji je nadležan za Wels.