Versiunea din 12.9.2019

Grupul HOGO -

Condiții generale de afaceri pentru leasingul forței de muncă

1.    DOMENIU DE APLICARE
1.1    Aceste Condiții Generale de Afaceri (denumite în continuare „CGA”) se aplică tuturor raporturilor juridice din domeniul angajării temporare, consultanței de personal, serviciilor de consultanță (și activităților conexe) între o companie a Grupului HOGO, pe de o parte, și clienții lor respectivi (de exemplu, angajați) pe de altă parte; indiferent dacă clientul este persoană fizică sau juridică.
1.2    Pentru o mai bună lizibilitate, aceste CGA nu fac distincție între forma feminină și cea masculină. Folosirea formei masculine se referă la ambele sexe.
1.3    În acest context, societățile din cadrul Grupului HOGO sunt HG Consulting GmbH (FN 371426 s, denumită în continuare pe scurt: "HGC"), HOGO Holding GmbH (FN 519053p) (denumită în continuare pe scurt: "HH"), HOGO GmbH (FN 262358 x, denumită în continuare pe scurt: "HOG") și HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, denumită în continuare pe scurt: "HBG") și Lokdrive GmbH (FN 493814 y, denumită în continuare pe scurt: "Lokdrive") și HOGO Rail Service GmbH (FN 506719 a, denumită în continuare pe scurt: "Rail Service") (HGC, HH, HOG, HBG, precum și Lokdrive și Rail Service, denumite în continuare pe scurt: "Grupul HOGO" sau "societățile HOGO" sau pur și simplu "noi"). Prezentele CGA se aplică tuturor societăților menționate mai sus și activităților lor comerciale. Cu toate acestea, contractele sunt încheiate doar de câte o singură societate la un moment dat; nimic din aceste CGA nu stabilește o
răspunderea (solidară) a celorlalte societăți respective din Grupul HOGO.
1.4    CGA se consideră acceptate la încheierea contractului, cel târziu la utilizarea serviciului, și devin parte integrantă a contractului încheiat între noi și clientul respectiv.
1.5    În legătură cu clienții care se califică drept antreprenori în sensul Codului comercial austriac (denumiți în continuare pe scurt: "Clienți antreprenori"), prezentele CGA se aplică și în cazul tuturor tranzacțiilor viitoare, chiar dacă nu se face referire expresă la acestea în cazuri individuale, în special în cazul comenzilor suplimentare sau ulterioare.
1.6    Pentru Clienții antreprenori se aplică varianta din CGA care este disponibilă pe site-ul web al Societăților HOGO (www.hogo.cc) la momentul încheierii contractului respectiv.
1.7    Facem livrări și prestăm alte servicii exclusiv pe baza CGA. Condițiile generale de afaceri ale clientului sau Condițiile de cumpărare ale clientului se aplică numai dacă acestea au fost confirmate în mod expres în scris de către noi. O trimitere la Condițiile generale de afaceri ale clientului sau la condițiile de achiziție ale clientului care sunt anexate sau care pot fi consultate sau obținute într-o anumită locație nu este considerată o confirmare scrisă expresă. Se consideră că se renunță la Condițiile generale de afaceri sau la Condițiile de achiziție ale clientului și că acestea sunt contrazise în mod expres prin trimitere la prezentele CGA. Acest punct 1.7 se aplică numai clienților antreprenori.


2.    ÎNCETAREA CONTRACTULUI
2.1     Cu excepția cazului în care nu se prevede în mod expres altfel, toate ofertele de furnizare de forță de muncă care intră în domeniul de aplicare al contractului colectiv de muncă pentru industria construcțiilor se consideră a fi făcute exclusiv de HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), iar toate celelalte oferte se consideră a fi făcute exclusiv de HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.2     Cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel, toate contractele de punere la dispoziție a forței de muncă din domeniul de aplicare al contractului colectiv de muncă pentru industria construcțiilor se încheie cu HOGO Bau Solution GmbH (FN 108445 d, HBG), iar toate celelalte contracte de punere la dispoziție a forței de muncă cu HOGO GmbH (FN 262358 x, HOG).
2.3     Toate ofertele noastre se pot modifica.
2.4     Contractul încetează fie prin semnarea de către ambele părți a ofertei, fie prin emiterea de către noi a unei confirmări scrise a comenzii; în orice caz, însă, prin începerea efectivă a angajării lucrătorilor închiriați (temporari) sau intermediați de noi.
2.5    În absența unui acord de remunerare, angajatorul ne datorează o remunerație adecvată care, în caz de îndoială, se bazează pe cea mai recentă ofertă a noastră, luând în considerare orice creștere a costurilor care a avut loc de atunci (în special creșterile costurilor salariale). În orice caz, ofertele noastre se bazează exclusiv pe informațiile pe care le cunoaștem în momentul în care oferta a fost făcută. Informațiile care apar sau ne sunt cunoscute ulterior (de exemplu, apariția unor circumstanțe care ar justifica o clasificare mai mare) ne dau dreptul (indiferent de culpa uneia dintre părțile contractante) să ajustăm prețul pentru clienții comerciali (inclusiv retroactiv).
2.6    Promisiunile, asigurările și garanțiile din partea unei societăți din Grupul HOGO sau acordurile care se abat de la prezentele CGA în legătură cu încheierea contractului devin obligatorii față de Clienții antreprenori numai în cazul unei confirmări scrise.
2.7    Avem dreptul de a ajusta unilateral remunerația pentru clienții comerciali pe durata contractului dacă și în măsura în care factorii de cost pe care se bazează calculul nostru (de exemplu, costurile salariale) cresc pe durata relației contractuale. Ni se permite să creștem marja de profit în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum în 2015.


3.   ANGAJAMENTELE NOASTRE DE PERFORMANȚĂ
3.1    Ne furnizăm serviciile în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în special cu Legea austriacă privind leasingul de personal (AÜG), precum și cu Contractul colectiv aplicabil în fiecare caz, respectiv Contractul colectiv pentru industria de muncă temporară (AKÜ-KV), cu modificările ulterioare.
3.2    Obiectul leasing-ului de forță de muncă este furnizarea de forță de muncă, nu prestarea de servicii specifice. Angajații închiriați lucrează sub îndrumarea, instruirea și responsabilitatea angajatorului. Nu datorăm nici un fel de succes în muncă.
3.3    Angajatorul are obligația de a supraveghea, instrui și controla lucrătorul închiriat. Noi trebuie doar să obligăm prin contract angajatul închiriat să respecte instrucțiunile angajatorului.
3.4    Angajatorul este obligat să verifice aptitudinile și calificările lucrătorilor închiriați imediat după începerea angajării, dar în orice caz în primele șase ore de lucru, și să notifice în scris orice deficiențe. Reclamațiile (sesizările de defecte) trebuie să ne fie notificate cel târziu în termenul de șase ore menționat mai sus (obligația de notificare a defectelor), în caz contrar, toate pretențiile angajatorului de înlocuire, precum și alte posibile pretenții de garanție și pretenții de despăgubire și pretenții care decurg dintr-o eroare privind absența defectelor sunt excluse (termen limită). În cazul unor defecte care apar abia mai târziu și care nu ar fi putut fi recunoscute cu ocazia unei inspecții atente la începutul lucrărilor (și care, de fapt, nu au fost recunoscute), se aplică un termen de șase ore lucrătoare de la momentul în care defectul a apărut pentru notificarea defectelor, în caz contrar fiind excluse toate pretențiile angajatorului de înlocuire, precum și alte posibile pretenții de garanție și pretenții de despăgubire și pretenții care decurg dintr-o eroare privind absența defectelor (termen).
3.5    Angajatorul nu are nicio pretenție față de un anumit lucrător (acest lucru se aplică în mod explicit și în cazul în care numele și identitatea lucrătorului închiriat sunt menționate în ofertă și/sau în confirmarea comenzii). Avem dreptul de a înlocui în orice moment lucrătorii închiriați cu alți lucrători la fel de potriviți. În cazul unei plângeri justificate, vom face un schimb cu un lucrător adecvat în termen de trei zile. Orice alte pretenții (de exemplu, pretenții de despăgubire) nu există și sunt excluse de comun acord.
3.6    În măsura în care un angajat închiriat trebuie să depună mărturie în calitate de martor în cadrul unei proceduri, angajatorul îi va acorda timp liber fără a pierde dreptul la remunerație, iar acest lucru nu va afecta dreptul nostru la remunerație.


4.    OBLIGAȚIILE CLIENTULUI
4.1    Clientul este responsabil pentru toate obligațiile angajatorului în conformitate cu dispozițiile AÜG și cu alte norme de drept al muncii și, în măsura în care sunt vizate dispozițiile privind protecția angajaților, dispozițiile privind egalitatea de tratament și altele asemenea, și pentru obligațiile angajatorului. Prin urmare, acesta este obligat în special să respecte dispozițiile legii privind protecția lucrătorilor, ale legii privind angajarea străinilor și ale legii privind timpul de lucru. În cazul unei încălcări a acestor obligații, clientul ne va despăgubi și ne va exonera de orice răspundere.
4.2    Trebuie să fim anunțați imediat dacă un angajat închiriat își încalcă îndatoririle. În caz de concediu medical, angajatul închiriat trebuie să fie informat că trebuie să ne raporteze și el concediul medical.


5.   TIMPUL DE LUCRU ȘI FIȘELE DE PONTAJ
5.1     Dreptul nostru la remunerație se calculează pe baza orelor lucrate în conformitate cu termenii și condițiile convenite în contractul individual de la caz la caz și cu prezentele CGA; acest lucru este condiționat de faptul că prin orele lucrate se înțelege toate orele în care angajatul respectiv închiriat a fost efectiv la dispoziția angajatorului (deci indiferent dacă angajatorul a folosit sau nu angajatul).
5.2     Pentru prima zi a unei misiuni, indiferent de munca efectiv prestată, se decontează întotdeauna întreaga zi de lucru (în conformitate cu modelul de timp de lucru din întreprinderea angajatoare).
5.3    Documentarea orelor lucrate poate (dar nu este obligatoriu) să se facă prin intermediul unor fișe de pontaj. Cu excepția cazului în care noi dăm instrucțiuni contrare, formularul emis de noi trebuie să fie utilizat întotdeauna în acest scop. Formularul trebuie să fie contrasemnat de supraveghetorul din cadrul întreprinderii angajatoare (maistru, șef de lot, șef de departament, ...) (denumit în continuare "supraveghetor"). Contrasemnarea de către supraveghetor constituie o recunoaștere de către angajator a exactității orelor declarate în formular. Angajatorul declară și garantează în mod expres că supraveghetorii care contrasemnează au suficientă autoritate pentru a face o astfel de confirmare și că ne putem baza pe eficacitatea acesteia.
5.4    În cazul în care supraveghetorul refuză să contrasemneze fișele de pontaj, angajatorul este obligat să ne explice în scris, în termen de două zile lucrătoare de la prezentarea fișelor de pontaj de către noi sau de către angajatul închiriat, de ce a refuzat contrasemnarea formularului și să precizeze cu exactitate în ce mod fișele de pontaj sunt (în opinia sa) incorecte (obligație de notificare a defectelor). În cazul în care angajatorul nu respectă această obligație de notificare a defectelor, se consideră că fișele de pontaj au fost aprobate și recunoscute chiar și fără o contrasemnare din partea angajatorului și orice obiecție privind corectitudinea lor este exclusă.
5.5    Pentru evitarea oricărui dubiu, semnarea fișelor de pontaj de către angajații noștri nu constituie o recunoaștere a exactității acestora. În special, în cazul în care, la o dată ulterioară, se dovedește că natura și amploarea muncii lucrătorului închiriat a fost înregistrată în mod incorect în fișele de pontaj, în dezavantajul nostru, indiferent de motiv, avem dreptul de a efectua o decontare ulterioară pe baza muncii efectiv prestate. Avem dreptul de a solicita o astfel de decontare ulterioară în termen de șase luni de la data la care am luat cunoștință de circumstanțele subiacente și până la trei ani de la data decontării inițiale.
5.6    De asemenea, se clarifică faptul că nu suntem obligați să ținem fișe de pontaj, ci că o ținem exclusiv în interesul nostru. În conformitate cu secțiunea 26 din AZG (Legea generală a jurisdicției), obligația de a ține fișe de pontaj cu evidența orelor de lucru este responsabilitatea exclusivă a angajatorului.


6.   DECONTARE, DOBÂNZI PENTRU ÎNTÂRZIERE LA PLATĂ ȘI COLECTĂRI DE SUME
6.1    În general, facturăm lunar; cu toate acestea, avem dreptul de a factura la intervale mai scurte. Facturarea se efectuează exclusiv pe cale electronică. Clientul se angajează să dezvăluie adresa sa de e-mail pentru a fi utilizată în acest scop. Livrarea facturii prin e-mail este suficientă; orice angajat sau alt reprezentant al Clientului antreprenor care a purtat corespondența cu noi în legătură cu comanda are, de asemenea, dreptul pasiv de a primi factura.
6.2    Cu excepția cazului în care se convine altfel, termenul de plată este de 8 zile (cu o zi lucrătoare bancară de rezervă).
6.3     Clientul antreprenor este obligat să verifice corectitudinea facturilor transmise de noi în termen de șapte zile de la primire și să ne notifice în scris în cazul unor (presupuse) inexactități. În cazul în care nu primim nicio notificare/obiecție în termenul menționat anterior, toate obiecțiile privind corectitudinea facturii și a pozițiilor în aceasta sunt excluse și nu mai pot fi aduse.
6.4    Plățile se efectuează exclusiv în conturile bancare notificate de noi. Plățile în numerar sunt inadmisibile și nu sunt liberatorii. Angajații închiriați de noi nu sunt în niciun caz autorizați să recupereze creanțe, iar plățile efectuate către aceștia nu sunt liberatorii.
6.5   Angajatorul îi va furniza cedentului numărul său de TVA la începutul comenzii. Serviciile prestate sunt facturate cu un TVA de 20 %. În cazul în care obligația fiscală este transferată către angajator în conformitate cu § 19 alin. 1a UStG (Legea germană a TVA-ului) 1994 (servicii de construcții), clientul ne va informa cu privire la transferul obligației fiscale, în urma căruia decontarea se va face fără TVA.
6.6    În măsura în care colectăm creanțele datorate împotriva clienților antreprenori, aceștia din urmă ne despăgubesc și ne scutesc de orice costuri, cheltuieli și alte cheltuieli legate de colectarea creanțelor noastre.
6.7    Pentru recuperarea extrajudiciară a creanțelor, avocații care intervin în numele nostru au dreptul la rambursarea costurilor în conformitate cu dispozițiile Legii privind onorariile avocaților (RATG) și ale Criteriilor autonome privind onorariile (AHK), prin care, prin derogare de la sursele legale menționate mai sus, se convine că scrisorile simple de solicitare extrajudiciară sunt rambursate în conformitate cu poziția tarifară 2, iar scrisorile detaliate de solicitare extrajudiciară sunt rambursate în conformitate cu poziția tarifară 3A (în fiecare caz, fără o rată standard), iar clientului antreprenor este obligat să ramburseze această sumă.
6.8    Pentru clienții întreprinzători se aplică o dobândă de întârziere în cuantum egal cu rata legală a dobânzii.
6.9    Vă sfătuim să nu acordați avansuri salariale sau alte împrumuturi lucrătorilor închiriați. Cu toate acestea, în măsura în care un client decide să acorde un avans din salariu sau un împrumut, acest lucru trebuie să ne fie comunicat imediat, pe de o parte, pentru ca noi să putem lua în considerare acest lucru, dacă este necesar, din motive de bunăvoință, la calcularea salariilor. Cu toate acestea, în niciun caz nu vom fi obligați să luăm în considerare sau să rambursăm avansurile salariale sau alte credite acordate lucrătorilor închiriați fără acordul nostru și nici nu vom fi răspunzători în vreun fel pentru astfel de avansuri sau credite. Lucrătorii închiriați nu au nicio putere de reprezentare care să ne oblige din punct de vedere juridic.


7.   PRELUAREA MUNCITORILOR
7.1   În cazul în care lucrătorul închiriat este angajat de către clientul antreprenor în calitate de salariat sau de persoană asimilată unui salariat în cadrul unei relații contractuale pentru o perioadă minimă determinată de angajare, antreprenorului-client i se percepe o taxă corespunzătoare pentru cheltuielile suportate, în funcție de durata angajării temporare, de calificarea lucrătorului și de cheltuielile de recrutare.
7.2    Perioada minimă de angajare pentru lucrătorii necalificați sau semicalificați este de 6 luni calendaristice complete. Perioada minimă de angajare pentru lucrătorii calificați este de 9 luni calendaristice complete, iar pentru lucrătorii comerciali și tehnici este de 12 luni calendaristice complete. Pentru clarificare: Termenul minim servește doar ca o definiție pentru prevederile acestei clauze 7, dar nu ca termen contractual minim al relației contractuale existente între client și noi.
7.3    În cazul în care un angajat închiriat este preluat înainte de expirarea termenelor respective indicate, clientului i se va percepe o rambursare corespunzătoare a cheltuielilor în valoare de 25 % din salariul brut anual al angajatului închiriat pentru cheltuielile de recrutare suportate.
7.4    Angajarea lucrătorilor care ne sunt furnizați ca angajați sau persoane similare angajaților în sensul prezentei clauze 7. este considerată echivalentă cu angajarea lucrătorilor care ne sunt furnizați în activitatea angajatorului prin intermediul unei companii care activează în același domeniu de activitate ca și noi (punerea la dispoziție de personal/atribuirea de lucrători).
7.5    În cazul în care clientul încheie un contract de muncă (liber-profesionist) cu un candidat desemnat de noi în termenele specificate la punctul 7.2 după ce numele a fost anunțat pentru prima dată, clientul va plăti, de asemenea, o rambursare a cheltuielilor în valoare de 25% din salariul anual brut al angajatului atras.
7.6    Calculul rambursării cheltuielilor se bazează pe salariul lunar brut pentru un loc de muncă cu normă întreagă (în cazul unui loc de muncă cu fracțiune de normă, salariul lunar brut se extrapolează la normă întreagă) al lucrătorului recrutat, rotunjit la următoarea sumă de 250 EUR. Salariul lunar brut este format din salariul lunar brut (salariu fix) promis de HOGO GmbH sau convenit cu HOGO GmbH pentru angajat, plus plata forfetară a orelor suplimentare și plățile speciale pro rata, precum și creșterile anticipate în primul an de serviciu și media comisioanelor, a bonusurilor și a indemnizațiilor din primul an de serviciu. Onorariul minim este de 2.000,00 de euro.


8.   DURATA
8.1    În măsura în care în cazuri individuale nu se convine o cesiune pe o perioadă determinată, cesiunea de forțe de muncă se va face pe o perioadă nedeterminată și poate fi reziliată de oricare dintre părți cu respectarea termenului de preaviz convenit, la sfârșitul convenit al respectivei perioade de preaviz. Cu excepția cazului în care se convine altfel, se acordă o perioadă de două săptămâni pentru muncitorii manuali și patru săptămâni pentru angajați; precum și sfârșitul fiecărei luni ca dată de încetare.
8.2   În plus, avem dreptul de a rezilia contractul în orice moment, fără notificare prealabilă către clienții noștri comerciali. În cazul în care se exercită acest drept de reziliere (și numai în acest caz), suntem obligați să nu aducem la cunoștință ultimele trei zile lucrătoare înainte de rezilierea contractului.
8.3    Cu toate acestea, avem în orice caz dreptul de a rezilia contractul înainte de termen, fără a respecta termene sau date, dacă există un motiv important. În acest context, se consideră că există un motiv întemeiat, în special în cazul în care: a) clientul are întârzieri la plată de peste 14 zile, în pofida unei atenționări; b) clientul încalcă în mod constant dispozițiile legale sau contractuale, reglementările sau cerințele oficiale, în special dispozițiile privind protecția angajaților; c) clientul nu își respectă obligațiile de gestionare, de supraveghere sau de diligență față de lucrătorii închiriați; d) este inițiată o procedură de insolvență împotriva activelor clientului sau inițierea unei astfel de proceduri este respinsă din cauza lipsei de acoperire a costurilor; sau e) are loc o grevă sau un lock-out în cadrul întreprinderii clientului și nu se poate găsi o soluție amiabilă cu clientul. În cazul în care contractul este reziliat din vina clientului, nu se poate formula nicio pretenție împotriva noastră.
8.4    În plus, angajatorul se angajează să suporte toate costurile legate de așa-numitele "concedieri în masă" care declanșează sistemul de avertizare timpurie în conformitate cu articolul 45a AMFG (Legea federală privind promovarea pieței muncii) la AMS. Aceasta înseamnă că angajatorul plătește cedentului remunerația convenită pentru transfer atât pe durata perioadei de blocare în conformitate cu articolul 45a alineatul (2) AMFG, cât și pentru perioada de preaviz care trebuie respectată ulterior în conformitate cu legea sau cu Contractul colectiv de muncă.


9.    GARANȚIE
9.1    Selectăm cu atenție lucrătorii închiriați. Garantăm capacitatea de bază și dorința de a lucra, precum și aptitudinea generală a angajatului închiriat pentru activitatea convenită, dar nu și o anumită calificare a angajatului închiriat sau o anumită calitate a muncii efectuate sau un anumit succes al muncii. Prin urmare, datorăm o calificare specială a lucrătorului închiriat numai dacă o astfel de calificare a fost convenită în mod expres în contract. În absența unui alt acord, suntem răspunzători doar pentru adecvarea profesională și tehnică medie a angajatului închiriat. În măsura în care nu încheiem niciun acord expres cu privire la competențele lingvistice, vom datora doar competențele lingvistice minime absolut necesare pentru utilizarea respectivă a angajatului închiriat (de exemplu, "germană de șantier" pentru utilizarea în industria construcțiilor).
9.2    Clienții noștri sunt obligați să verifice aptitudinile angajatului închiriat, precum și calificările și competențele lingvistice imediat după începerea leasingului inițial. Orice defecte trebuie să ne fie raportate în termen de șase ore de la punerea la dispoziție inițială a unui lucrător, în caz contrar, pretențiile de garanție și daune sunt excluse. Defectele ascunse sau defectele apărute după începerea închirierii trebuie să ne fie raportate în termen de trei zile lucrătoare de la descoperirea lor (defectele datorate neprezentării la locul de muncă, însă, în termen de șase ore), în caz contrar, pretențiile de garanție și daune-interese sunt excluse.
9.3    În general, numai acele proprietăți care au fost convenite în mod expres în scris sunt considerate proprietăți garantate în sensul articolului 922 alineatul (1) din Codul civil austriac (ABGB) față de clienții comerciali. Conformitatea cu alte proprietăți este exclusă în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere juridic. În plus, orice garanție pentru proprietățile asumate de obicei în sensul § 922 alin.1 ABGB este exclusă clienților antreprenor, în măsura în care este posibil din punct de vedere legal.9.4     Prezumția de defecte în conformitate cu articolul 924 din Codul civil austriac (ABGB) nu se aplică în cazul clienților comerciali; clientul trebuie să dovedească întotdeauna defectele.


10.    RESPONSABILITATE
10.1    În principiu, nu suntem răspunzători pentru daunele (daune materiale, furt, vătămări corporale, pierderi financiare) cauzate clientului de către lucrătorii temporari în cadrul activității lor pentru client sau cu ocazia acestei activități (acest lucru este valabil în mod expres și în cazul în care clientul utilizează lucrători temporari - cu sau fără știrea noastră - în legătură cu chestiuni legate de gestionarea banilor sau a valorilor mobiliare sau de manipularea bunurilor sensibile sau a instrumentelor periculoase), cu excepția cazului în care ne facem vinovați de o culpă de selecție în această privință, care trebuie în orice caz să fie afirmată și dovedită de către client. Se renunță la dispozițiile articolului 1298 ABGB (Codul civil austriac) în ceea ce privește clienții antreprenori.
10.2     În măsura în care angajații închiriați efectuează deplasări oficiale pentru angajator folosind autoturismele proprii ale angajaților, clientul își asumă răspunderea pentru orice daune accidentale aduse acestor autoturisme, celeilalte părți implicate în accident și/sau terților și ne exonerează în mod expres de orice răspundere. În cazul în care angajatul temporar utilizează uneltele, mașinile, vehiculele etc. ale clientului pentru a-și desfășura activitatea, nu vom fi răspunzători pentru daunele cauzate acestora sau ca urmare a acestora. Înainte de a preda vehiculele sau mașinile lucrătorului temporar, angajatorul verifică, pe propria răspundere, dacă lucrătorul temporar are autorizația necesară pentru a conduce sau a opera astfel de vehicule sau mașini la momentul punerii în funcțiune.
10.3     De asemenea, nu suntem răspunzători pentru daunele cauzate de neprezentarea lucrătorilor angajați (fie din cauza bolii, a unui accident sau din alte motive), cu excepția cazului în care avem o culpă în acest sens, care trebuie în orice caz să fie afirmată și dovedită de către client. Acest lucru se aplică și în cazul în care lucrătorii închiriați nu se prezintă în prima zi. Se renunță la dispozițiile articolului 1298 ABGB (Codul civil austriac) în ceea ce privește clienții antreprenori. De asemenea, orice atribuire a culpei lucrătorilor închiriați către noi este exclusă în conformitate cu dispozițiile articolului 1313a ABGB (Codul civil general).
10.4    Ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale sau precontractuale, în special din cauza imposibilității, întârzierii etc., suntem răspunzători pentru pierderile financiare numai în caz de intenție sau neglijență gravă. Prezenta clauză 10.4 este standardul mai specific în comparație cu toate celelalte dispoziții privind răspunderea din prezentele CGA și are prioritate față de acestea în caz de contradicții.
10.5   Termenele de prescripție prevăzute la articolul 1489 din Codul civil austriac (ABGB) se reduc în ceea ce privește clienții întreprinzători, astfel încât pretențiile de despăgubire împotriva unei societăți din Grupul HOGO trebuie să fie formulate în instanță după șase luni de la luarea la cunoștință a prejudiciului și a părții prejudiciate, dar cel târziu după cinci ani de la încheierea contractului în cazul în care nu s-a formulat o pretenție, în cazul în care nu s-a formulat o pretenție, în care formularea extrajudiciară a unei apărări împotriva unei cereri de plată nu este considerată în mod expres ca fiind o pretenție.
10.6   În ceea ce privește clienții antreprenori, răspunderea, indiferent de temeiul juridic al răspunderii (contract, răspundere civilă delictuală, răspundere obiectivă sau alt temei juridic), va fi limitată, în măsura în care este permisă din punct de vedere legal, la cea mai mică dintre următoarele trei sume: (a) valoarea efectivă a acoperirii oricărei asigurări de răspundere civilă încheiate de noi sau (b) valoarea contractului ale cărui obligații au fost încălcate de către societatea respectivă din Grupul HOGO sau (c) suma de 5.000 EUR (cinci mii de euro). Această limitare se aplică, de asemenea, în ceea ce privește deteriorarea unui articol pe care l-am acceptat pentru prelucrare.
10.7    Sub rezerva oricăror dispoziții contrare din prezentele CGA, este exclusă orice răspundere față de client pentru oprirea producției, pierderi de profit, cheltuieli frustrate, pierderi de utilizare, pierderi de contracte sau orice alte daune indirecte, precum și pentru obligațiile contractuale de penalități suportate de client.
10.8    Excluderea răspunderii include, de asemenea, pretențiile față de angajații noștri, precum și față de reprezentanții și agenții noștri indirecți, ca urmare a prejudiciilor cauzate de aceștia clientului fără a face referire la un contract încheiat de aceștia cu clientul.
10.9    Înainte de punerea în funcțiune a vehiculelor și/sau a mașinilor, clientul este obligat să verifice autorizația de a conduce sau de a opera astfel de vehicule/mașini la momentul punerii în funcțiune; acest lucru este independent de orice asigurare dată de noi.
10.10   În cazul în care un angajat în leasing efectuează deplasări de afaceri pentru client cu propriul autoturism, clientul ne despăgubește de orice răspundere în acest sens.
10.11    Dacă și în măsura în care clientul poate solicita beneficii de asigurare pentru daunele pentru care suntem răspunzători prin intermediul unei polițe de asigurare de daune proprii sau încheiate în favoarea sa (de exemplu: asigurare de răspundere civilă, asigurare de casco, transport, incendiu, întrerupere a activității și altele), clientul se angajează să solicite beneficiile de asigurare, iar răspunderea noastră se limitează în această privință la dezavantajele suferite de client ca urmare a solicitării acestei asigurări (de exemplu: prime de asigurare mai mari).
10.12    În cazul în care, ca urmare a informațiilor incorecte sau incomplete furnizate de către Angajator în baza Legii privind dumpingul salarial și social, ne sunt impuse sancțiuni, sunt formulate cereri suplimentare de plată și/sau sunt solicitate plăți de securitate de către autorități, Contractantul-Client va fi responsabil pentru aceste sancțiuni, cereri suplimentare și pentru orice dezavantaje care rezultă pentru noi, în întreaga măsură.


11.   PROTECȚIA DATELOR ȘI OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE
11.1    Părțile contractante tratează ca fiind confidențiale, pe o perioadă nelimitată de timp, toate secretele comerciale și de afaceri care devin cunoscute în cursul cooperării.
11.2    În măsura în care angajații închiriați au acces la secrete de firmă și/sau de afaceri sau la informații confidențiale ale clientului, clientul va informa imediat compania respectivă a Grupului HOGO despre această circumstanță, iar noi vom obliga prin contract angajații noștri să protejeze secretele de firmă și de afaceri ale angajatorului (clientului) (în caz contrar, nu va exista nicio obligație din partea noastră în această privință). În orice caz, nu ne asumăm nicio răspundere pentru respectarea acordurilor de confidențialitate de către angajații noștri și excludem orice pretenții de despăgubire în acest sens. Clientul are libertatea de a încheia propriile acorduri de confidențialitate cu angajatul închiriat.
11.3    În măsura în care transmitem clienților noștri date cu caracter personal, în special categorii speciale de date cu caracter personal sau date relevante din punct de vedere penal ale solicitanților, candidaților sau lucrătorilor închiriați sau prelucrăm astfel de date ale lucrătorilor închiriați, clientul în cauză trebuie să respecte dispozițiile legale. Aceasta include, printre altele, obligația de a nu transfera documentele de candidatură și datele candidaților către terți, de a le corecta dacă este necesar și de a le șterge/bloca după ce scopul a încetat să mai existe. În momentul transmiterii datelor cu caracter personal către Client, Clientul va deveni operatorul de date cu privire la aceste date cu caracter personal în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, (UE) 2016/679, (GDPR). Utilizarea acestor date cu caracter personal furnizate de noi clientului în alte scopuri decât (i) evaluarea și selecția candidaților propuși, (ii) transferul și desfășurarea angajaților închiriați în propria afacere a clientului sau (iii) îndeplinirea obligațiilor legale ale clientului nu este permisă și este interzisă în mod expres prin prezenta.


12.   DISPOZIȚII FINALE
12.1   În cazul în care o companie a clientului este afectată de o grevă sau de un lockout, acest lucru trebuie să ne fie notificat imediat și, în acest caz, există o interdicție imediată de angajare a lucrătorilor închiriați în conformitate cu § 9 AÜG (Legea germană privind angajarea temporară).
12.2   Compensarea cu creanțele noastre este permisă numai în cazul în care creanțele reconvenționale ale clientului fie au fost recunoscute în mod expres de către noi, fie au fost stabilite în mod legal de către o instanță de judecată. Această dispoziție se aplică numai clienților antreprenori.
12.3    În cazul în care anumite părți ale prezentelor CGA nu sunt valabile, acest lucru nu afectează valabilitatea celorlalte părți. Societățile din Grupul HOGO și clientul antreprenor se angajează deja acum în comun - pe baza orizontului părților contractante oneste - să convină asupra unei dispoziții de substituire care să se apropie cât mai mult posibil de rezultatul economic al condiției ineficiente.
12.4    Se aplică dreptul austriac, cu excepția normelor de referință și de conflict de legi din dreptul internațional privat și a Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri.
12.5    Locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din (sau în legătură cu) relația contractuală sau contractele viitoare dintre o companie a Grupului HOGO și un client antreprenor este instanța competentă pentru Wels.