HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH (HOGO Group) -) —
Zásady ochrany osobních údajů pro žadatele a zaměstnance

Toto prohlášení popisuje, jak my, HG Consulting GmbH (FN 371426s, dále jen:
„HGC"), HOGO GmbH (FN 262358x, dále jen: „HOG"), jakož i HOGO Bau Solution
GmbH (FN 108445 d; dále jen: „HBG") (HGC, HOG, jakož i HBG dále
jen: „skupina HOGO" nebo „společnosti HOGO") (dále jen „my") jako společně odpovědní za zpracování
(§ 26 GDPR) zpracováváme vaše osobní údaje.

Prohlášení je určeno uživatelům našich společných webových stránek www.hogo.cc (dále jen
: „uživatelé"), všem osobám, které se prostřednictvím výše uvedených webových stránek osobně, písemně nebo jiným způsobem zaregistrují u společnosti (nebo několika společností
)
za účelem uzavření pracovního poměru nebo zprostředkování pracovního poměru
(dále jen „Žadatel"), všem samostatně výdělečně činným
obchodním zaměstnancům, agentům a obchodním zástupcům (dále jen „“freelancer"), jakož i
všem osobám, které jsou v pracovním poměru (nebo v pracovním poměru na volné noze) se společností
skupiny HOGO nebo jsou do takového poměru přijaty (dále jen:
„“zaměstnanec") (uživatelé, žadatelé a zaměstnanci dále také společně jen: „Vy").

Zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám svěříte.
Osobní údaje proto zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a
zacházíme s nimi s maximální možnou opatrností. Samozřejmě, že dodržujeme ustanovení
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR"), jako je např
Novela zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 (DSG), zákona o telekomunikacích (TKG) a dalších
předpisů o ochraně osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, kdo jsme, k jakým účelům a jakým způsobem
zpracováváme osobní údaje našich žadatelů, kdo má k těmto údajům přístup a
komu/kam jsou tyto údaje předávány nebo odkud je možný přístup k těmto údajům.
Rovněž vás informujeme o vašich právech jakožto žadatele, pokud jde o osobní údaje.

Jak je podrobněji popsáno níže, všechny postupy zpracování dat budou považovány za společné
zpracování ve smyslu článku 26 GDPR. Všechny společnosti skupiny HOGO jsou
tedy správci osobních údajů ve smyslu GDPR. Společnost HG Consulting GmbH však působí jako ústřední
Kontaktní místo pro uplatnění vašich práv

.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti HG Consulting GmbH se můžete obrátit pod následujícími kontaktními údaji:
Matthias Mayr
HOGO GmbH
Wallerer Straße 49
4600 Wels
T: +43 720 31 00 55 46
F: +43 720 31 00 55 30
M.MAYR@HOGO.CC

1. Účely zpracování údajů

1.1. Obecný účel společného zpracování údajů

Společnosti skupiny HOGO působí především v oblasti pronájmu (leasingu) pracovních sil
. Kromě toho společnosti vykonávají také doplňkové provozní činnosti, které doplňují činnosti
pronájmu pracovní síly.Účelem společného zpracování údajů je
poskytování služeb pronájmu pracovní síly, jakož i souvisejících
pomocných provozních služeb (jako je ubytování pracovníků nebo pohostinství
pracovníků)
Vaše údaje nepoužíváme k jiným účelům, než je uvedeno níže. Pokud je to v
V jednotlivém konkrétním případě přesto nutné, budeme vás o tom co nejdříve informovat,
Pokud to nebude v rozporu se zákonnou povinností mlčenlivosti, a v případě potřeby si
Vyžádáme váš souhlas.

1.2. Účel zpracování údajů na webových stránkách hogo.cc –obecné informace

Účelem zpracování uživatelských údajů je provozování webových stránek za účelem informování
široké veřejnosti a zejména potenciálních zájemců a zákazníků společností
skupiny HOGO.

1.3. Účel zpracování údajů na webových stránkách hogo.cc – kontaktní formulář
Údaje poskytnuté uživateli nebo zadané na našich webových stránkách
zpracováváme také za účelem jejich kontaktování, pokud si to uživatel přeje. Konkrétně
nabízí uživatelům možnost kontaktovat nás prostřednictvím online formuláře: uživatelé
zadají potřebné údaje, a to jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a zprávu do online formuláře
a tyto údaje nám předají prostřednictvím šifrovaného spojení. Tyto údaje
uchováváme a používáme je k objasnění všech dotazů a připomínek a ke zpracování žádosti o kontakt
.

1.4. Účel zpracování údajů prostřednictvím webových stránek hogo.cc – newsletter
Máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu
a vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletteru
. Jakmile se přihlásíte k odběru newsletteru, zašleme vám potvrzující e-mail
s odkazem na potvrzení odběru. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit
. Vaše údaje pak v souvislosti se zasíláním newsletteru neprodleně vymažeme
.

1.4. Účel zpracování údajů prostřednictvím webových stránek hogo.cc – záloha na mzdu
Pokud jste naším zaměstnancem, můžete požádat o zálohu na mzdu prostřednictvím našich webových stránek
. Za tímto účelem musíte do online formuláře zadat své kmenové osobní údaje (titul, jméno, příjmení,
datum narození, státní příslušnost, číslo státního pojištění, e-mailovou adresu, telefonní číslo) a také
výši požadované zálohy na mzdu. Tyto údaje pak prostřednictvím šifrovaného spojení předáváme na
. Tyto údaje jsou u nás uloženy
a slouží ke zpracování žádosti, jakož i pro účely mzdového účetnictví
.

1.4. Účel zpracování údajů uchazečů
Účelem zpracování údajů uchazečů je zahájení smluvního vztahu, výběr vhodných
(budoucích) zaměstnanců a vyřízení žádosti o zaměstnání, vedení evidence za účelem nabídnutí
uchazečům (bez ohledu na vznik pracovního poměru) informací o
možných pracovních příležitostech a zajímavých volných pracovních místech nebo dalšího poradenství při plánování jejich kariéry
a v neposlední řadě poskytování obecných informací o
dalších službách skupiny HOGO.

1.4.
Účel zpracování údajů o zaměstnancích
Účelem zpracování údajů o zaměstnancích je uzavření pracovního poměru, jakož i
plnění všech úkolů vyplývajících z pracovního poměru (jako je například
přihlášení, přeregistrace, odhlášení u příslušných institucí sociálního zabezpečení,
výpočty mzdy a platu a plnění povinností zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance), jakož i
plnění všech úkolů vyplývajících z poskytování dočasných pracovníků (jako je
plnění povinností zaměstnavatele podle AÜG, uzavření
smlouvy o pronájmu nebo vystavení oznámení o pronájmu, jakož i výběr vhodného ubytování v určitých případech); dále vedení evidence za účelem podat zaměstnancům nebo bývalým zaměstnancům informace o možných pracovních příležitostech a nabízet zajímavá volná pracovní místa nebo jim dále radit při plánování jejich kariéry a také poskytování obecných informací o dalších službách skupiny HOGO.

1.5. Účel zpracování údajů externích pracovníků
Účelem zpracování údajů externích pracovníků je uzavření smluvního vztahu
(smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, ...), jakož i plnění všech úkolů vyplývajících ze smluvního vztahu
.

1.5. Účel zpracování údajů o zákaznících
Účelem zpracování údajů o zákaznících je zahájení personálního leasingu,
zpracování leasingových vztahů (včetně plnění zákonných
povinností, zejména podle AÜG, jakož i vypořádání nároků vůči
zákazníkovi).

2. Typ zpracování údajů
Údaje zjišťujeme, shromažďujeme a ukládáme sami (v postavení společných
správců ve smyslu čl. 26 GDPR). Vaše údaje nebudou prodávány ani poskytovány jiným
neoprávněným třetím osobám. Zajišťujeme, že údaje budou předávány pouze v rámci
společností skupiny HOGO, našim nezávislým prodejním partnerům (v jejich
postavení pověřených zpracovatelů údajů) a zákazníkům, v každém případě v omezeném
rozsahu, který je v procesu nezbytný.

Jiné třetí strany mohou mít přístup k vašim osobním údajům (např. poskytovatelé IT služeb,
nezávislí obchodní partneři, poskytovatelé hostingu) pouze jako
pověření zpracovatelé údajů (námi pověření a podléhající našim pokynům). Požadujeme, aby
pověření zpracovatelé údajů zavedli a udržovali bezpečnostní opatření, která zajistí
důvěrnost a bezpečnost údajů, které jste nám svěřili, a aby
shromažďovali, zpracovávali a používali osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a jak bylo smluvně dohodnuto
.

3. Zpracované údaje

Zjišťujeme, shromažďujeme a zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro realizaci a zpracování našich služeb
nebo které jste nám dobrovolně poskytli
.

3.1. Údaje zpracovávané při zpracování osobních údajů na webových stránkách hogo.cc – obecné informace

Každá návštěva webových stránek je námi zaznamenávána. Konkrétně se přitom zejména zaznamenává a ukládá
anonymizovaná IP adresa za účelem zlepšení použitelnosti webových stránek
(informace o souborech cookie viz bod 8 těchto zásad ochrany osobních údajů).
Dále shromažďujeme údaje o každém přístupu na webové stránky za účelem vytvoření
log souborů serveru. Přístupové údaje zahrnují název navštívené webové stránky, soubor, datum
a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ prohlížeče
a jeho verzi, operační systém uživatele, dříve navštívenou stránku, IP adresu
a dotazujícího se poskytovatele. Údaje z protokolů používáme pouze pro statistické
účely, a to pro vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace vzhledu
webových stránek. Vyhrazujeme si však právo údaje z protokolu dodatečně zkontrolovat,
pokud existuje důvodné podezření na nezákonné používání webových stránek.

3.2. Údaje zpracovávané při zpracování údajů na webových stránkách hogo.cc – kontaktní formulář
Údaje poskytnuté uživateli nebo zadané na našich webových stránkách
zpracováváme také za účelem navázání kontaktu, pokud si to uživatel přeje. Konkrétně
nabízí uživatelům možnost kontaktovat nás prostřednictvím online formuláře: uživatelé
zadají potřebné údaje, a to jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a zprávu do online formuláře
a předají nám je prostřednictvím šifrovaného spojení.

3.3. Údaje zpracovávané prostřednictvím webových stránek hogo.cc – newsletter
. Máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomuto účelu potřebujeme vaši e-mailovou adresu
a vaše prohlášení, že souhlasíte s jeho zasíláním
.

3.4. Údaje zpracovávané při zpracování údajů prostřednictvím webových stránek hogo.cc – záloha na mzdu
Pokud jste naším zaměstnancem, můžete si prostřednictvím našich webových stránek vyžádat platbu zálohy na mzdu
. Za tímto účelem musíte do online formuláře zadat své osobní kmenové údaje (titul, jméno, příjmení,
datum narození, státní příslušnost, číslo sociálního pojištění, e-mailovou adresu, telefonní číslo) a
výši požadované zálohy na mzdu. My si je pak přeneseme prostřednictvím šifrovaného spojení.
.

3.5. Zúdaje u žádostí (včetně online žádostí), zaměstnanců a
externích pracovníků

. V rámci vyřizování žádostí, zpracování pracovněprávních vztahů a nabídky našich služeb jsou osobní údaje zpracovávány výhradně za konkrétním účelem v souladu s právním základem (zejména výslovným prohlášením souhlasu) v dobré víře a v souladu s GDPR nebo platnými právními předpisy o ochraně údajů. Nezpracováváme žádné údaje osob,
které ještě nedosáhly věku 14 let. Pokud bychom si všimli, že nebylo této hranice dosaženo, vaše údaje okamžitě vymažeme.
Pokud jde o zpracování údajů o žadateli, zpracovávají se především údaje týkající se těchto bodů: kvalifikačního profilu uchazeče (vzdělání a odborná kvalifikace, odborná způsobilost, další kvalifikace, reference, řidičský průkaz, jazykové znalosti, případná zdravotní omezení), ), pracovní preference (profesní oblast, forma zaměstnání, oblast působení atd.), kmenové osobní údaje (jméno, adresa, datum narození, pohlaví, průkaz totožnosti, kontaktní údaje, fotografie, rodinný stav, bankovní údaje, číslo sociálního pojištění, státní příslušnost, registrační údaje a informace o úředním povolení k nástupu do zaměstnání v Rakousku (pobytový titul). Čas od času je nutné shromažďování a zpracování dalších osobních údajů. Za předpokladu, že vaše informace, např. životopis, který jste nám poskytli
, obsahují tzv. zvláštní kategorie údajů, tj. informace
k osobě a jejímu rasovému a etnickému původu, politickému přesvědčení, náboženství
nebo podobným systémům víry, jejímu členství v odborech, fyzickému
nebo duševnímu zdraví či stavu, sexuálnímu životu nebo genetické či
biometrické údaje nebo právně relevantní údaje, zahrnuje váš deklarovaný souhlas
výslovně i tyto informace.
Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu)
může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran
není možná.

4. Zpřístupnění třetím stranám

Abychom mohli nabízet námi primárně poskytované služby pracovního leasingu
, je pravidelně nutné předávat vaše osobní údaje třetím stranám.
To může vyžadovat předání následujícím třetím stranám:

A. naši zákazníci, tj. potenciální zaměstnanci z pracovněprávního vztahu, který má být zahájen

B. zpracovatel údajů zakázkz (viz bod 2.)
a také, pokud jste nebo se stanete zaměstnancem:
C. váš zaměstnavatel, u kterého jste konkrétně zaměstnáni
D. veřejný úřad práce, abyste mohli požádat o příspěvek na integraci nebo jinou podporu pro svůj pracovní poměr

E. případně Fond sociálního a dalšího vzdělávání, aby vám bylo v případě zájmu možné financovat další vzdělávání nebo odbornou přípravu. Pokud zákazníci nebo pověření zpracovatelé údajů nemají sídlo v členském státě EU a nemají tedy úroveň ochrany standardizovanou v rámci EU, přijmeme v souladu s příslušnými platnými předpisy o ochraně osobních údajů preventivní opatření, abychom těmto společnostem, které nemají sídlo v EU a zpracovávají vaše osobní údaje, zaručilipro toto zpracování údajů odpovídající úroveň ochrany. Vaše údaje budou předávány pouze v souladu s příslušnými platnými předpisy o ochraně osobních údajů zejména ustanoveními GDPR) a pro splnění vaší objednávky nebo na základě vašeho předchozího souhlasu. Předávání státním institucím a úřadům oprávněným přijímat informace rovněž probíhá pouze v rámci zákonem stanovených informačních povinností nebo v případě, že jsme ze zákona povinni informace poskytovat rozhodnutím soudu.
5. Právní základ pro zpracování


Článek 6 I písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování, při kterých získáváme
souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování
osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů, jako je tomu například u zpracování, která jsou nezbytná pro
dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění
, je zpracování založeno na článku 6 I písm. b) GDPR. Totéž platí pro taková zpracování
, která jsou nezbytná pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, jako je
v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na nás vztahuje právní
povinnost, , která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako je například plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 písm. c) GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. V konečném důsledku by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 písm. f) GDPR. Procesy zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů
, jsou založeny na tomto právním základu
, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti
nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů
. Taková zpracování můžeme provádět zejména proto, že je
výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zastával
názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud
je subjekt údajů zákazníkem správce údajů (bod odůvodnění 47, věta 2, GDPR).

6. Dohoda o společném zpracování údajů jako společný správce


Odpovědnost
Naše činnosti zpracování údajů jsou prováděny jako společné zpracování ve smyslu čl. 26
DS-GVO, protože je to ve společném zájmu společností HOGO vzhledem ke koncernovému propojení společností skupiny HOGO
, ale především také proto, že
tak může být zprostředkování zaměstnanců prováděno mimo hranice jednotlivých podnikových
jednotek a pravděpodobnost úspěšného zprostředkování tak může být zvýšená
, což je v konečném důsledku také v zájmu uchazečů, zaměstnanců a zákazníků
společností HOGO.
Za tímto účelem jsme si v transparentní formě ve smlouvě stanovili, které z
povinností budeme v souladu s GDPR plnit. Text této smlouvy naleznete na
Příloha ./1 tohoto prohlášení o ochraně údajů

7. Doba uložení

Údaje žadatele budou vymazány po uplynutí 3 let od data podání žádosti. Před vymazáním vašich údajů
vás budeme kontaktovat a informovat vás o výmazu.
Pokud chcete naše služby využívat i nadále, můžete se znovu přihlásit na
.
Údaje o zaměstnancích jsou uchovávány po dobu trvání pracovního poměru. Po ukončení
pracovního poměru jsou údaje o zaměstnancích uchovávány v evidenci, pokud jste s tím v souvislosti s vaší žádostí
souhlasili. Tento souhlas (stejně jako
zpracování údajů obecně) máte možnost kdykoli odvolat. Pokud jste s uchováváním svých
údajů v evidenci nesouhlasili nebo pokud jste tento souhlas odvolali, jsou vaše osobní
údaje archivovány po dobu plnění zákonných lhůt pro uchovávání. V tomto případě má k těmto údajům přístup pouze
pověřenec pro ochranu osobních údajů. Po uplynutí zákonných
lhůt pro uchovávání jsou vaše údaje vymazány.

8. Soubory cookie / Google Analytics

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které
jsou pomocí prohlížeče ukládány do vašeho koncového zařízení. Nezpůsobují žádnou škodu.
Používáme cookies, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá. Některé ssoubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení
, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě
. Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč
tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a vy jste to povolili pouze v jednotlivých případech
. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost našich webových stránek
omezena.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google, Inc. Google Analytics používá takzvané soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických. Vaše IP adresa bude ihned po zaznamenání anonymizována – to znamená, že je možná pouze hrubá lokalizace.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení používání webových stránek za účelem sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách. Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšit naši nabídku a naše webové stránky.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování údajů zakázky.

9. Reference a odkazy


Pokud (hyper)odkazy umožňují přístup na jiné webové stránky třetích stran, neodpovídáme za obsah třetích stran
. Obsah třetích stran nepřijímáme za svůj a není zde předpoklad plnění. Pokud se dozvíme o nezákonném obsahu
na externích webových stránkách, elektronický odkaz nebo odkaz bude neprodleně odstraněn
. V době prvního propojení s danou externí webovou stránkou nebylo zřejmé žádné porušení pravidel
.
Tato webová stránka také poskytuje možnost interakce s různými sociálními sítěmi
prostřednictvím pluginů. Jedná se o:

  • Facebook, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
  • Linked In, provozovaný společností LinkedIn Inc, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
  • Twitter, provozovaný společností Twitter Inc, 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
  • Instagram, provozovaná společností Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
  • Xing.com, provozovaný společností XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo

Když kliknete na plugin některé z těchto sociálních sítí, dojde k jeho aktivaci a navázání
spojení s příslušným serverem této sítě. Nemáme žádný vliv na
rozsah a obsah údajů, které jsou kliknutím na plugin předávány příslušnému provozovateli
příslušné sociální sítě. Pokud se chcete informovat o typu, rozsahu a účelu
údajů shromažďovaných provozovateli těchto sociálních sítí, můžeme vás
požádat, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě
10. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
Máte mimo jiné právo (i) zkontrolovat, zda a jaké osobní údaje o vás zpracováváme, a získat kopie těchto údajů, (ii) požádat o opravu, doplnění nebo výmaz vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo nejsou zpracovávány v souladu s zákonem, (iii) požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů, (iv) za určitých okolností vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, přičemž odvoláním není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním, (v) požádat o přenositelnost údajů, pokud jste naším zákazníkem, (vi) znát totožnost třetích stran, kterým jsou vaše osobní údaje předáván, (vii) podat

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
11. Kontakt

Ústředním kontaktním místem pro uplatnění vašich práv nebo pro toto prohlášení o ochraně osobních údajů je společnost HOGO
GmbH nebo její pověřenec pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
)
Do jednoho měsíce vás budeme kontaktovat ohledně vaší žádosti a informovat vás o přijatých krocích
. Vyhrazujeme si právo prodloužit tuto lhůtu o další dva měsíce
, pokud to bude nutné s ohledem na složitost nebo počet žádostí
. V případě jakýchkoli pochybností o vaší totožnosti vás požádáme o potvrzení
vhodným způsobem, např. předložením oficiálního platného
průkazu totožnosti s fotografií.
Pokud si přejete podat stížnost, můžete se obrátit na dozorový úřad
, který je za vás odpovědný, a to na následující adrese: Österreichische Datenschutzbehörde,,
Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň; e-mail: dsb@dsb.gv.at
Odvolání lze podat u kterékoli společnosti HOGO, ale žádáme vás, abyste se
obrátili na pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje na začátku tohoto
prohlášení o ochraně osobních údajů).
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH

Příloha ./1
HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH
(HOGO Group)
-
Dohoda o společném zpracování údajů
jako společní správci údajů podle čl. 26 GDPR

1. HG Consulting GmbH (FN 371426s, dále jen „HGC"), HOGO GmbH
(FN 262358x, dále jen „HOG"), jakož i HOGO Bau Solution GmbH (FN
108445 d; dále jen „HBG") (HGC, HOG i HBG dále jen:
„skupina HOGO" nebo „společnosti HOGO") jsou
všechno společnosti s. r. o. se sídlem ve Welsu a obchodní adresou 4600 Wels,
Wallererstraße 49.

2. Společnosti skupiny HOGO působí především v oblasti
dočasného zaměstnávání (leasingu pracovních sil). Pro účely této podnikatelské činnosti zpracovávají společnosti skupiny HOGO
jako společní správci
(joint controller) ve smyslu článku 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů VO (EU)
2016/679 („GDPR") v rámci společných operací zpracování údajů
a) údaje uchazečů;
b) údaje zaměstnanců; jakož i
c) údaje zákazníků
d) údaje samostatně výdělečně činných prodejců (freelancerů).

3. Účelem společného zpracování údajů je poskytování služeb
leasingu pracovních sil. Účelem zpracování údajů uchazečů je
zahájení smluvního vztahu, výběr vhodných (budoucích) zaměstnanců a
vyřízení žádosti o zaměstnání, vedení evidence za účelem nabídnutí uchazečům
(bez ohledu na vznik pracovního poměru) informací o
možných pracovních příležitostech a zajímavých volných pracovních místech nebo dalšího poradenství při
plánování kariéry a v neposlední řadě poskytování
obecných informací o dalších službách skupiny HOGO.

4.


Účelem zpracování údajů o zaměstnancích je uzavření tohoto
pracovního poměru a plnění všech úkolů vyplývajících z pracovního poměru
(např. přihlášení, přeregistrace, odhlášení u
příslušných institucí sociálního zabezpečení, výpočet mzdy a platu a
plnění povinnosti zaměstnavatele poskytovat péči), jakož i plnění všech úkolů vyplývajících z
poskytování dočasných zaměstnanců (např.
plnění povinností zaměstnavatele podle AÜG, uzavření
leasingové smlouvy o poskytování nebo vystavení oznámení o poskytování);
dále pak vedení evidence za účelem poskytování informací zaměstnancům nebo bývalým zaměstnancům
o možných pracovních příležitostech a zajímavých volných pracovních místech nebo dalšího poradenství při
plánování kariéry a v neposlední řadě poskytování
obecných informací o dalších službách skupiny HOGO.

.

5. Účelem zpracování údajů o zákaznících je správa poskytování služeb
z oblasti personálních služeb /zaměstnaneckého leasingu, vyúčtování
těchto služeb a v případě potřeby operace s otevřenými pohledávkami.

6. Zpracování údajů se provádí jako společné zpracování ve smyslu čl. 26
GDPR, protože je to ve společném zájmu společností HOGO z důvodu koncernové příslušnosti společností skupiny
HOGO, ale především
také proto, že zprostředkování zaměstnanců může být prováděno mimo hranice jednotlivých podnikových
jednotek, a tím se může zvýšit
pravděpodobnost úspěšného zprostředkování, což je v konečném důsledku
také v zájmu uchazečů, zaměstnanců a zákazníků společností HOGO
.

7. Pokud jde o zpracování údajů o uchazeči, zpracovávají se zejména údaje
o kvalifikačním profilu uchazeče (vzdělání a odborná
příprava, odborná kvalifikace, další kvalifikace, reference),
pracovní preference (profesní oblast, forma zaměstnání, oblast uplatnění atd.),
hlavní osobní údaje (jméno, adresa, datum narození, pohlaví), průkaz totožnosti,
kontaktní údaje, fotografie, rodinný stav, bankovní údaje, číslo sociálního zabezpečení, státní příslušnost,
registrační údaje a informace o úředním oprávnění k práci v
Rakousku (pobytový titul). Čas od času může být nutné shromažďovat a zpracovávat
i další osobní údaje.

8. Pokud jde o zpracování údajů o zaměstnancích, kromě údajů uvedených v předchozím odstavci
jsou údaje o zaměstnancích
zpracovávány také pro úkoly personální administrativy, jakož i pro úkoly v oblasti lidských zdrojů a
personálního managementu, jako je evidence pracovní doby, údaje o odměnách,
bankovní údaje, oznámení o dovolené, oznámení o úrazech atd. Čas od času mohou být nutné
i další
osobní údaje, zejména v závislosti na státní příslušnosti nebo konkrétním odvětví.

9. Pokud jde o veškeré zpracování údajů uvedené v této dohodě, jsou všechny společnosti
skupiny HOGO společně odpovědné za ochranu údajů
. Zpracování údajů proto provádějí jako
společní správci ve smyslu článku 26 GDPR.

10. V této souvislosti uzavírají společnosti skupiny HOGO jakožto společní
správci údajů následující dohodu:
-Společnost HGC přebírá operativní řízení výše uvedeného zpracování údajů
. Zjišťování dat subjektů údajů se provádí buď online
prostřednictvím webové platformy
, kterou HGC provozuje pro celou skupinu HOGO na adrese URL www.hogo.cc nebo v osobním kontaktu se zákazníkem nebo subjektem údajů
prostřednictvím společností skupiny HOGO (včetně jejich příslušných
nezávislých prodejních partnerů jako zpracovatelů údajů objednávek). Zpracování údajů na
pak provádí HGC jednotně pro účely všech společností
skupiny HOGO
-Společnost HGC působí jako jediné kontaktní místo pro subjekty údajů.
Bez ohledu na to mohou subjekty údajů uplatňovat svá práva podle zákona o ochraně osobních údajů
u kterékoli společnosti skupiny HOGO a vůči ní

- Společnosti skupiny HOGO jsou povinny neprodleně předat HGC všechny žádosti o informace, opravu, výmaz a předání a dále též námitky, jakož i veškerá další prohlášení subjektů údajů relevantní podle zákona o ochraně osobních údajů v případě jakékoli jiné odpovědnosti za škodu


Společnost HGC je odpovědná za zpracování všech prohlášení relevantních podle zákona o ochraně osobních údajů
. Ostatní společnosti skupin HOGO se zavazují, že budou společnost HGC v této souvislosti co nejlépe podporovat
.
-HGC je odpovědná za plnění informačních povinností podle čl. 13 a čl. 14
GDPR. Ostatní společnosti skupin HOGO
se zavazují, že budou společnost HGC při plnění informačních povinností co nejlépe podporovat-HGK rovněž přijímá jednotná rozhodnutí o všech prohlášeních týkajících se práva na ochranu osobních údajů. . -Pokud jde o společné zpracování údajů (vždy podle okolností), přebírá HGC povinnosti týkající se posouzení dopadu ochrany údajů a posouzení rizik (čl. 24 ve spojení s čl. 32 GDPR), konzultace s dozorovým úřadem (čl. 36 GDPR), dokumentace výběru technicko-organizačních opatření (čl. 24 GDPR) včetně jejich přezkumu a aktualizace, zapojení zpracovatelů nebo dílčích zpracovatelů a jejich kontrola(čl. 28 GDPR), vedení záznamů činností zpracování (čl. 30 GDPR), postupu v případě porušení ochrany údajů, která vyžadují nahlášení (články 33, 34 GDPR), a jmenování pověřence pro ochranu údajů (článek 37 GDPR)
-Ostatní společnosti skupiny HOGO se zavazují zajistit ve své oblasti vysoký standard technicko-organizačních opatření v oblasti ochrany dat, jako zejména zajištěním důvěrnosti; a to především prostřednictvím kontroly přístupu a vstupu.Ostatní
společnosti skupiny HOGO budou pravidelně a podle potřeby kontrolovat účinnost přijatých technických a organizačních opatření. V případě, že je nutná optimalizace a/nebo změna, budou v každém případě informovat HGC.-V souladu s čl. 26 odst. 3 GDPR uzavírají společnosti skupiny HOGO interní kompenzační dohodu, že každá společnost skupiny HOGO zůstává odpovědná za své vlastní povinnosti v oblasti ochrany údajů v souladu s ustanoveními této dohody a v tomto ohledu zbavuje odpovědnosti ostatní společnosti. Pokud společnost HOGO převezme odpovědnost podle právních předpisů o ochraně údajů v souladu s touto dohodou a je při plnění svých povinností závislá na spolupráci a podpoře jiné společnosti, je dotyčná společnost povinna zaplatit náhradu škody, pokud nesplní svou povinnost spolupracovat a poskytnout podporu. Za úniky dat (a případné škody z toho vyplývající) je odpovědná pouze ta, v jejíž sféře se nachází příčina úniku dat a zbavuje všechny ostatní strany této smlouvy odpovědnosti.- Všechny společnosti skupiny HOGO jsou povinny zachovávat mlčenlivost o údajích, které obdrží při zpracování údajů. Zavazují se dodržovat stejná pravidla ochrany důvěrnosti, jimž by samy podléhaly jako (jediný) správce údajů podle zákona o ochraně údajů. Ostatní společnosti ve skupině HOGO jsou povinny oznámit HGC jakákoli zvláštní pravidla důvěrnosti. Společnosti skupiny HOGO písemně zavážou všechny zaměstnance, aby se všemi údaji ze společného zpracování údajů zacházeli jako s důvěrnými.


11. Tato smlouva je platná od 25. 5. 2018 a je uzavřena na dobu neurčitou. Může být vypovězena na konci kteréhokoli kalendářního roku
s výpovědní lhůtou nejméně 12 měsíců
.

12. Všechny společnosti skupiny HOGO berou na vědomí a souhlasí s tím, že
zpřístupní tuto dohodu subjektům údajů podle čl. 26 odst. 2 GDPR
.

13. Tato smlouva se řídí rakouským právem s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého
a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tato smlouva
není smlouvou ve prospěch třetích stran; ochranné účinky ve prospěch třetích stran
jsou v rámci právních možností vyloučeny.

Wels, dne 22 .5. 2018
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH