HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH (HOGO концерн) —
Политика за поверителност за кандидати и служители

Тази декларация описва как ние, HG Consulting GmbH (FN 371426s, наричана по-долу за краткост:
"HGC"), HOGO GmbH (FN 262358x, наричана по-долу за краткост: "HOG") и HOGO Bau Solution
GmbH (FN 108445 d; наричана по-долу за краткост: "HBG") (HGC, HOG и HBG, наричани по-долу
накратко: „HOGO концерн" или "Дружествата HOGO") ("ние") като съвместно отговорен
Администратор на лични данни (чл. 26 ОРЗД) обработваме Вашите лични данни.

Декларацията е адресирана до потребителите на нашия съвместен уебсайт www.hogo.cc  (наричани по-долу
накратко: "Потребители"), до всички лица, които кандидатстват в дадено дружество (или няколко
дружества) чрез гореспоменатия уебсайт, лично, писмено или по друг начин
с цел сключване на трудово правоотношение или посредничество на
Трудово правоотношение (наричан по-долу за краткост: „Кандидат"), до всички самостоятелно заети лица
Служители по продажби, агенти и търговски представители (наричани по-долу за краткост "лица на свободна практика"), както и на
всички лица, които са в трудово правоотношение (или в трудово правоотношение на свободна практика) с
Дружество от HOGO концерн или ще започват работа в едно от тях (наричани по-долу за краткост:
„Служители") (Потребители, Кандидати и Служители, наричани по-долу за краткост: „Вие").

Ние се ангажираме да защитаваме Вашите лични данни, които ни поверявате.
Затова ще обработваме лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните, като
боравим с тях с възможно най-голямо внимание. Разбира се, ние спазваме разпоредбите на
Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 ("ОРЗД"), като тези на
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни от 2018 г. (DSG), Закон за телекомуникациите (TKG) и други
разпоредби за защита на данните.

Тази политика за поверителност обяснява кои сме ние, за какви цели и по какъв начин
обработваме личните данни на нашите кандидати, кой има достъп до тези данни и на
кого/къде се предават тези данни или откъде е възможен достъп до тези данни.
Също така Ви информираме за правата Ви като кандидат по отношение на личните данни.

Както е описано по-подробно по-долу, всички операции по обработване на данни ще се считат за общо
обработване по смисъла на член 26 от ОРЗД. Всички компании от HOGO концерн са
следователно Администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД. Въпреки това HG Consulting GmbH действа като централна
точка за контакт за упражняване на Вашите права.

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на HG Consulting GmbH чрез следните данни за контакт:
Матиас Майр
HOGO GmbH
Wallerer Straße 49
4600 Wels
Tел: +43 720 31 00 55 46
Факс: +43 720 31 00 55 30
M.MAYR@HOGO.CC

1. Цели на обработката на данни

1.1. Обща цел на съвместното обработване на данни

Дружествата от HOGO концерн работят предимно в областта на предоставяне на работна ръка
. Освен това дружествата извършват и спомагателни оперативни дейности, които допълват дейността на
предоставяне на работна ръка. Целта на съвместното обработване на данни е
извършване на услуги за предоставяне на работна ръка и свързаните с това
спомагателни оперативни дейности (като настаняване на работници или изхранване на
работници).
Ние не използваме Вашите данни за цели, различни от посочените по-долу. Ако все пак това е необходимо в
конкретен случай, ще Ви информираме за това предварително,
стига това да не противоречи на задълженията за поверителност и, доколкото е необходимо, ще
поискаме Вашето съгласие.

1.2. Цел на обработката на данните от уебсайта hogo.cc - Обща

цел на обработката на потребителски данни е функционирането на уебсайта с цел информиране на
широката общественост и по-специално потенциалните кандидати и клиенти на
Дружества от HOGO концерн.

1.3. Цел на обработката на данни от уебсайта hogo.cc - формуляр за контакт
Също така обработваме данните, предоставени от потребителите или въведени на нашия уебсайт,
с цел осъществяване на връзка с потребителя, ако той желае това. По-конкретно
предлагаме на потребителите възможността да се свържат с нас чрез онлайн формуляр: Потребителите
въвеждат необходимите данни, т.е. име, имейл адрес, телефонен номер и съобщение, в
онлайн формуляр и ни ги предават чрез криптирана връзка. Тези
данни се съхраняват от нас и се използват за изясняване на всички запитвания и коментари, както и за
обработка на заявката за контакт.

1.4. Цел на обработката на данни от уебсайта hogo.cc - Бюлетин
Имате възможност да се абонирате за нашия бюлетин чрез нашия уебсайт. За това
се нуждаем от Вашия имейл адрес и от Вашата декларация, че сте съгласни да получавате бюлетина
. След като се регистрирате за бюлетина, ще Ви изпратим
Имейл за потвърждение с връзка за потвърждаване на регистрацията. Абонамента за бюлетина
можете да откажете по всяко време. След това незабавно ще изтрием данните Ви във
връзка с изпращането на бюлетина.

1.4. Цел на обработката на данни от уебсайта hogo.cc - авансово плащане на заплата
Ако сте наш служител, можете да заявите авансово плащане на заплата чрез нашия уебсайт
. За тази цел трябва да въведете основни лични данни (обръщение, звание, собствено име, фамилия,
дата на раждане, гражданство, социалноосигурителен номер, имейл адрес, телефонен номер) и
въведете желаната сума за авансово плащане в онлайн формуляра. След това
ги предаваме към нас чрез криптирана връзка. Тези данни се съхраняват от нас
и се използват за обработката на запитването и за целите на заплащане
на трудовото възнаграждение.

1.4. Цел на обработката на данните на кандидатите
Целта на обработката на данните на кандидатите е иницииране на договори, подборът на подходящи
(бъдещи) служители и обработката на процеса на кандидатстване, записване ан данни с цел
Да предлагаме на кандидатите (независимо от установяването на трудово правоотношение) информация относно
възможности за работа и интересни свободни позиции или да продължим да ги подкрепяме в планирането на кариерата им
и в крайна сметка предоставяне на обща информация за
други услуги на HOGO концерн.

1.4. Цел на обработката на данните на служителите
Целта на обработката на данните на служителите е сключването на трудовото правоотношение, както и
изпълнението на всички задачи, произтичащи от трудовото правоотношение (като например
регистрацията, пререгистрацията, дерегистрацията в компетентните социалноосигурителни институции
заплащане на трудовото възнаграждение и изпълнението на задължението на работодателя за опазване живота и здравето на служителите) и
Изпълнение на всички задачи, произтичащи от предоставянето на работна ръка (като
например, изпълнението на задълженията на работодателя съгласно AÜG, сключването на
Споразумение за предоставяне или издаване на известие за предоставяне, освен това в
определени случаи - избора на подходящо жилище); освен това записване на данни с цел
предлагане на информация за възможности за работа на служители или бивши служители и
да им предлагат интересни свободни работни места или да ги съветват за по-нататъшното планиране на кариерата им, както и
в крайна сметка, предоставянето на обща информация за други услуги на
HOGO концерн.

1.5. Цел на обработката на данните на лицата, работещи на свободна практика
Целта на обработката на данните на лицата, работещи на свободна практика, е сключването на договорни правоотношения
(договор за представителство, договор за търговско представителство, ...), както и изпълнението на всички задължения в рамките на
договорните правоотношения.

1.5. Цел на обработката на данните на клиентите
Целта на обработката на данните на клиентите е инициирането на предоставяне на работна ръка, както и
Сключване на договор за предоставяне на работна ръка (включително изпълнение на законоустановените
задължения, по-специално съгласно AÜG, както и уреждане на искове срещу
клиента).

2. Вид обработка на данните
Ние сами идентифицираме, събираме и съхраняваме данните (в качеството си на съвместен
Администратор на лични данни по смисъла на член 26 от ОРЗД). Вашите данни няма да бъдат продавани или предоставяни на други
неоторизирани трети страни. Уверяваме Ви, че данните ще бъдат използвани само в рамките на
Дружествата от HOGO концерн, ще бъдат предавани на нашите независими дистрибутори (в
качеството им на обработващи лични данни) и на клиенти, във всеки един от случаите на ограничена основа
до степента, необходима за процеса.

Други трети страни могат само като (по наше поръчение и съгласно нашите инструкции)
обработващи лични данни да получат достъп до Вашите лични данни (напр. доставчици на ИТ услуги),
независими дистрибутори, доставчици на хостинг). Ние изискваме от
Обработващите лични данни да прилагат и поддържат мерки за сигурност, за
да гарантираме поверителността и сигурността на информацията, която ни поверявате, и
личните данни да се събират, обработват и използват само в съответствие с нашите инструкции и съгласно
договора.

3. Обработени данни

Ние идентифицираме, събираме и обработваме само лични данни, които са необходими за
изпълнението и обработката на нашите услуги или които доброволно сте ни предоставили за целите на
.

3.1. Данни, обработвани в хода на обработката на данни от уебсайта hogo.cc - Общи

Всяко посещение на уебсайта се регистрира от нас. В конкретика това включва по-специално
анонимизираният IP адрес се записва и съхранява, за да се оптимизира удобството за използване на уебсайта
(за "бисквитките" вижте точка 8 от настоящата политика за поверителност).
Освен това събираме данни за всеки достъп до уебсайта с цел създаване на
лог файлове на сървъра. Данните за достъп включват името на уебсайта, до който е осъществен достъп, файл, дата
и час на извличане, обем на прехвърлените данни, известие за успешно извличане, вид на браузъра
и версия, операционната система на потребителя, предишната посетена страница и IP адреса
и подаващия заявката доставчик. Използваме данните от дневника само за статистически
цели, а именно за оценка за целите на функционирането, сигурността и оптимизацията на
уебсайта. Въпреки това си запазваме правото да проверяваме данните от регистъра впоследствие,
ако има основателно подозрение за незаконно използване на уебсайта.

3.2. Данни, обработвани по време на обработката на данни от уебсайта hogo.cc - Формуляр за контакт
Също така обработваме данните, предоставени от потребителите или въведени на нашия уебсайт,
с цел осъществяване на връзка с потребителя, ако той желае това. По-конкретно
предлагаме на потребителите възможността да се свържат с нас чрез онлайн формуляр: Потребителите
въвеждат необходимите данни, т.е. име, имейл адрес, телефонен номер и съобщение, в
онлайн формуляр и ни ги предават чрез криптирана връзка.

3.3. Данни, обработвани при обработката на данни от уебсайта hogo.cc - Бюлетин
Имате възможност да се абонирате за нашия бюлетин чрез нашия уебсайт. За това
се нуждаем от Вашия имейл адрес и от Вашата декларация, че сте съгласни да получавате бюлетина
.

3.4. Данни, обработвани при обработката на данни от уебсайта hogo.cc - Аванс на заплата
Ако сте наш служител, можете да заявите авансово плащане на заплата чрез нашия уебсайт
. За тази цел трябва да въведете основни лични данни (обръщение, звание, собствено име, фамилия,
дата на раждане, гражданство, социалноосигурителен номер, имейл адрес, телефонен номер) и
въведете желаната сума за авансово плащане в онлайн формуляра. След това
ги предаваме към нас чрез криптирана връзка.

3.5. Обработени данни при кандидатстване (включително онлайн кандидатстване), служители и
Лица, работещи на свободна практика

В рамките на процедурата за кандидатстване, сключване на трудовите правоотношения и
и предлагането на нашите услуги, личните данни ще бъдат обработвани само
целево в съответствие с правно основание (по-специално изрична
Декларация за съгласие) добросъвестно и в съответствие с ОРЗД или валидните
приложими разпоредби за защита на данните. Ние не обработваме лични данни на лица,
които още не са навършили 14 години. Ако забележим, че тази възрастова граница
не е спазена, ще изтрием данните Ви незабавно.
При кандидати изискваме с цел сключване на договор или предоставяне на нашите услуги
лични данни на кандидата, предоставени от него по време на регистрацията или
кандидатстване. Това са данните, които трябва да бъдат предоставени.
Що се отнася до обработката на данните на кандидатите, данните, отнасящи се до
квалификационен профил на кандидата (образование и професионална кариера, професионална
квалификация, допълнителни квалификации, препоръки, шофьорска книжка, езикови умения, евентуални
здравословни ограничения), предпочитания за работа (професионална област, форма на заетост,
област на дейност и т.н.), основни лични данни (име, адрес, дата на раждане, пол),
Лична карта, данни за контакт, снимка, семейно положение, банкови данни, социалноосигурителен номер,
гражданство, данни за регистрация и информация за официалното разрешение за започване на работа
в Австрия (разрешение за пребиваване). От време на време идентифицирането и обработката на допълнителни
лични данни може да е необходимо. При условие, че предоставената от Вас информация, напр. автобиографията,
съдържа специални категории данни, т.е. информация
за дадено лице и неговия или нейния расов и етнически произход, политически възгледи, религия
или подобни системи от вярвания, членство в синдикална организация, физическото им
или психично здраве или състояние, сексуалния им живот или генетични или
биометрични данни или данни, свързани с наказателното право, Вашето декларирано съгласие
включва тази информация изрично.
Бихме искали да отбележим, че предаването на данни по интернет (напр. комуникация по имейл)
може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните срещу достъп от
трета страна не е възможна.

4. Предаване на трети страни

За да можем да предложим главно услугите ни по предоставяне на работна ръка,
редовно се налага да предаваме Вашите лични данни на трети страни.
Това може да изисква разкриване на информация пред следните трети страни:

А. Нашите клиенти, т.е. потенциално предприятие ползвател по трудово
лизингово правоотношение.
Б. Обработващ лични данни (вж. точка 2.)
и ако сте или станете служител:
В. на Вашия работодател, при когото конкретно работите;
Г. до публичната служба по заетостта (Arbeitsmarktservice), за да кандидатствате за интеграционна помощ или друга подкрепа за Вашето
трудово правоотношение
Д. ако е приложимо, към Фонда за социално и продължаващо обучение с цел финансиране на курс за образование или
обучение, ако желаете
Доколкото клиентите или обработващите лични данни не са установени в държава - членка на ЕС
и поради това не разполагат със стандартизирано ниво на защита в рамките на ЕС, ние ще
предприемем предпазни мерки, съгласно съответните приложими разпоредби за защита на данните,
за да се гарантира, че тези компании, които не са базирани в ЕС и
обработват Ваши лични данни, ще осигурят адекватна защита за това обработване на
данни.
Вашите данни ще бъдат препращани само в съответствие с приложимите
разпоредби за защита на данните (по-специално разпоредбите на ОРЗД) и за
изпълнение на Вашата поръчка или въз основа на Вашето предварително съгласие. Също така предаването на информация на
държавна институция и органи, които имат право да я получат, се извършва само в рамките на
законоустановените задължения за информация или ако сме правно задължени да предоставим информация по силата на съдебно
решение.

5. Правни основания за обработката

Чл. 6 I, буква a ОРЗД ни служи като правно основание за операции по обработване, при които
получаваме съгласие за конкретна цел на обработване. Ако обработката
на лични данни е необходима за изпълнение на договор, по който субектът на данните е
страна, какъвто е случаят например при операции по обработване, необходими за целите на
доставка на стоки или предоставяне на друга услуга или възнаграждение,
обработката се основава на чл. 6 I буква б от ОРЗД. Същото се отнася и за такива
операции по обработване, които са необходими за изпълнението на преддоговорни мерки, като например
в случаите на запитвания за нашите продукти или услуги. Ако подлежим на правно
задължение, поради което обработката на лични данни става необходима, като например
за изпълнение на данъчни задължения, тогава обработката се основава на чл. 6 I, буква в)
ОРЗД. В редки случаи може да се наложи обработката на лични данни
за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо
лице. Тогава обработката ще се основава на чл. 6, I, буква г ОРЗД. В крайна сметка
операциите по обработване могат да се основават на чл. 6 I, буква е ОРЗД. На това правно основание
се основават операции по обработване, които не попадат в обхвата на нито едно от горепосочените правни основания,
ако обработката е необходима за защита на легитимен интерес на нашата компания
или на трета страна, при условие че са защитени интересите, основните права и свободи на
субекта на данните. Разрешено ни е да извършваме тези операции по обработка, най-вече защото
са изрично посочени от европейския законодател. Той
в тази връзка е постановил, че легитимен интерес може да се приеме, ако
субектът на данните е клиент на администратора на лични данни (съображение 47, второ изречение, ОРЗД).

6. Споразумение за съвместна обработка на данни като съвместни

администратори
Нашите операции по обработване на данни се считат за съвместно обработване по смисъла на член 26
oт ОРЗД, тъй като е в общ интерес на дружествата от групата HOGO като свързани в HOGO концернa дружества,
но преди всичко защото
така назначаването на служители може да става извън границите на отделните юридически лица
и по този начин може да се увеличи вероятността за успешно назначаване,
което в крайна сметка е и в интерес на кандидатите, служителите и клиентите на
Дружествата HOGO.
За тази цел сме предвидили в споразумение с прозрачна форма кой от нас за какво ще отговаря
съгласно ОРЗД. Моля, намерете текста на това споразумение
Приложение ./1 към настоящата политика за поверителност.

7. Период на съхранение

Данните на кандидатите ще бъдат изтрити след 3 години от датата на кандидатстване. Преди
изтриването на Вашите данни ще се свържем с Вас и ще Ви информираме за изтриването.
Ако желаете да продължите да използвате нашите услуги, можете да кандидатствате
при нас отново.
Данните на служителите се съхраняват за срока на трудовото правоотношение. След прекратяването
на трудовото правоотношение, данните на служителя ще се съхраняват в архив, при условие че сте се съгласили с това в
рамките на Вашето кандидатстване. Имате възможност да оттеглите това съгласие (както и
също така обработката на данни като цяло) по всяко време. Ако не сте дали съгласието си за
съхранение на Вашите данни или ако оттеглите съгласието си, Вашите лични данни ще бъдат
архивирани, за да се спазят законоустановените периоди на съхранение. В този случай само
Длъжностно лице по защита на данните има достъп до тези данни. След изтичане на законоустановените
периоди на съхранение, Вашите данни ще бъдат изтрити.

8. Бисквитки / Goolge Analytics

Нашият уебсайт използва така наречените "бисквитки". Това са малки текстови файлове, които
се запазват на Вашето крайно устройство с помощта на браузъра. Те не вредят. Ние
използваме "бисквитки", за да направим нашата оферта удобна за потребителите. Някои бисквитки остават на
крайното Ви устройство, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаваме Вашия браузър
при следващото посещение. Ако не желаете това, можете да промените браузъра си така,
че да Ви информира за поставянето на бисквитките и да позволявате това само в отделни
случаи. Ако бисквитките бъдат деактивирани, функционалността на нашия уебсайт може
да бъде ограничена.

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. Google Analytics използва така наречените "бисквитки". Това са текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, за да се направи анализ на използването на уебсайта. Генерираната от "бисквитката" информация за използването на уебсайта от Вас (включително Вашия IP адрес) се предава и съхранява от Google на сървъри. Вашият IP адрес се анонимизира веднага след записването му - това означава, че е възможно само приблизително локализиране.

Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта. Нашата грижа по смисъла на ОРЗД (легитимен интерес) е подобряването на нашите предложения и на нашия уебсайт.

Сключили сме съответния договор за възложена обработка на данни с доставчика.

9. Препратки и линкове

Доколкото достъпът до други уебсайтове на трети страни е възможен чрез (хипер)връзки, ние не носим отговорност за
съдържащото се там чуждо съдържание. Ние не приемаме чуждото съдържание като свое
собствено и няма прехвърляне на услуги. Доколкото имаме информация за незаконни
съдържания на външни уебсайтове, електронната препратка или връзка ще бъде незабавно
премахната. Към момента на първоначалното свързване към съответния външен уебсайт не е било очевидно
явно нарушение на правилата.
Този уебсайт предлага и възможност за свързване с различни социални
мрежи чрез плъгини. Те са:

  • Facebook, управляван от Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия
  • Linked In, управляван от LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, САЩ
  • Twitter, управляван от Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
  • Instagram, управляван от Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, САЩ
  • Xing.com, управляван от XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Германия

Когато кликнете върху приставка на някоя от тези социални мрежи, тя се активира и се
установява връзка със съответния сървър в тази мрежа. Ние нямаме влияние върху
oбхватa и съдържанието на данните, които се предават чрез кликване върху приставката на съответния оператор на
въпросната социална мрежа. Ако не искате да се информирате за естеството, обхвата и предназначението на
данните, събрани от операторите на тези социални мрежи, ние ще Ви помолим
да се запознаете с политиката за поверителност на съответната социална мрежа.
10. Вашите права във връзка с личните данни
Наред с други неща, имате право (i) да проверите дали и какви лични данни обработваме
за Вас и да получавате копия от тези данни, (ii) да изисквате поправка, допълнение или
изтриване на личните си данни, ако те са неправилни или не
(iii) се обработват в съответствие със закона, да ограничите обработката на Вашите лични данни,
(iv) да възразите срещу обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства
или да оттеглите предварително даденото съгласие за обработката на личните Ви данни
като отмяната не засяга законността на обработката преди отмяната,
(v) да изисквате преносимост на данните, ако сте наш клиент (vi)
да знаете самоличността на третите страни, на които се предават Вашите лични данни
и (vii) да подадете жалба до органа за защита на данните.

11. Контакт

Централната точка за контакт за упражняване на Вашите права или за настоящата декларация за защита на данните е HOGO
GmbH или на нейното длъжностно лице по защита на данните (вж. данните за контакт в началото на тази
Политика за поверителност).
Ще се свържем с Вас в рамките на един месец във връзка с Вашето запитване и ще Ви информираме за
предприетите стъпки. Запазваме си правото да удължим този срок с още два месеца,
ако това е необходимо, като се вземе предвид сложността или броя на
заявленията. Ако има съмнения относно самоличността Ви, ще Ви помолим да
я потвърдите по подходящ начин, например чрез представяне на официален валиден личен документ
със снимка.
Ако желаете да подадете жалба, можете да се свържете с компетентния за Вас
надзорен орган на следния адрес: Австрийски орган за защита на данните (Österreichische Datenschutzbehörde),
Wickenburggasse 8, 1080 Виена; имейл: dsb@dsb.gv.at
Отказът може да бъде подаден до всяко дружество на HOGO. Но Ви молим
да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (вж. данните за контакт в началото на тази
Политика за поверителност).
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH

Приложение ./1
HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH
(HOGO концерн)
-
Споразумение за съвместно обработване на данни
като съвместен администрато на лични данни в съответствие с член 26 от ОРЗД

1. HG Consulting GmbH (FN 371426s, наричана по-долу за краткост: "HGC"), HOGO GmbH
(FN 262358x, наричана по-долу за краткост: "HOG") и HOGO Bau Solution GmbH (FN
108445 d; наричана по-долу за краткост: "HBG") (HGC, HOG и HBG, наричани по-долу
накратко: „HOGO концерн" или „Дружествата HOGO") са всички
Дружества с ограничена отговорност със седалище във Велс и служебен адрес 4600 Велс,
Wallererstrasse 49.

2. Дружествата от HOGO концерн работят предимно в областта на
Предоставяне на работна ръка. За целите на тази стопанска дейност
Дружества от HOGO концерн обработват като съвместен администрато на лични данни
(съвместен администратор) по смисъла на член 26 от Общия регламент относно защитата на данните(ЕС)
2016/679 ("ОРЗД") при съвместни операции по обработване на данни
а) Данни за кандидатите;
(б) Данни от служителите; и
в) Данни от клиенти
г) Данни от самостоятелно заети дистрибутори (лица, работещи на свободна практика).

3. Целта на съвместното обработване на данни е предоставянето на
работна ръка. Целта на обработката на данните на кандидатите е
сключване на договор, подбор на подходящи (бъдещи) служители и
Обработка на процеса на кандидатстване, записване на данни с цел предоставяне на информация на кандидатите
(независимо от установяването на трудово правоотношение) за
възможности за работа и интересни свободни позиции или да продължим да ги подкрепяме в
планирането на кариерата им, и в крайна сметка предоставяне на
обща информация за други услуги на HOGO концерн.

4. Целта на обработката на данните на служителите е сключването на
трудовото правоотношение и изпълнението на всички задължения, произтичащи от трудовото правоотношение
(като напр. регистрация, пререгистрация, дерегистрация при
компетентните социалноосигурителни институции, счетоводството на заплатите и
изпълнението на задължението на работодателя за опазване на живота и здравето на служителите), както и изпълнението на всички задължения,
които възникват в рамките на предоставянето на работна ръка (като напр.
изпълнение на задълженията на работодателя съгласно AÜG, сключване на
Споразумение за предоставяне или издаване на известие за предоставяне);
освен това записването на данни се използва, за да се предостави на служителите или бившите служители
информация за възможности за работа и интересни свободни места
или да ги съветват за по-нататъшното планиране на кариерата им, и в крайна сметка
Предоставяне на обща информация за допълнителни услуги на
HOGO концерн.

5. Целта на обработката на данните на клиентите е да се управлява предоставянето на услуги
от областта на услугите за персонала/лизинга на служители, счетоводството
на тези услуги и, ако е необходимо, за предявяване на неизплатени искове.

6. Операциите по обработване на данни се считат за съвместно обработване по смисъла на член 26
oт ОРЗД, тъй като е в общ интерес на дружествата от групата HOGO
като свързани в HOGO концернa дружества, но преди всичко, защото
така назначаването на служители може да става извън границите на отделните
юридически лица и по този начин може да се увеличи
вероятността за успешно назначаване, което в крайна сметка
е и в интерес на кандидатите, служителите и клиентите на дружествата HOGO
.

7. Що се отнася до обработката на данните на кандидатите, данните са основно
по отношение на квалификационния профил на кандидата (образование и професионална
кариера, професионална квалификация, допълнителни квалификации, препоръки),
Предпочитания за работа (професионална област, форма на заетост, област на дейност и др.),
основни лични данни (име, адрес, дата на раждане, пол), лична карта,
Данни за контакт, снимка, семейно положение, банкови данни, социалноосигурителен номер, националност,
данни за регистрация и информация за официалното разрешение за започване на работа в
Австрия (разрешение за пребиваване). От време на време идентифицирането и обработката на
допълнителни лични данни може да е необходимо.

8. Що се отнася до обработката на данни на служителите, - извън
данните от горепосочения параграф - обработват се данни на служителите
за задачи по администриране на персонала, както и за задачи в областта на човешките ресурси и
управление на човешките ресурси, напр. записи на работното време, данни за възнагражденията,
банкови данни, известия за отпуск, известия за злополуки и т.н. От време на време
по-специално в зависимост от националността или конкретната индустрия
може да е необходимо да се обработват допълнителни лични данни.

9. По отношение на цялата обработка на данни, посочена в настоящото споразумение, се прилага
по отношение на законодателството за защита на данните, съвместната отговорност на всички
Дружества от HOGO концерн. Следователно те извършват операциите по обработване на данни като
съвместен администратор по смисъла на член 26 от ОРЗД.

10. На този фон Дружествата от HOGO концерн сключват като съвместен
Администратор на лични данни следното споразумение:
-HGC поема оперативното управление на гореспоменатите
Обработки на данни. Идентифицирането на съответните данни се извършва онлайн
чрез уеб платформата, управлявана от HGC за цялата група HOGO
на URL адрес www.hogo.cc  или при личен контакт с клиента или съответното лице
чрез дружествата от HOGO концерн (включително съответния им
независим търговски партньори като обработващ лични данни). Обработката на
данните се извършва след това по един и същ начин от HGC за целите на всички
Дружества от HOGO концерн.
-HGC действа като единна точка за контакт за засегнатите лица.
Независимо от това, субектите на данни могат да предявят своите
права съгласно закона за защита на данните във и спрямо всяко дружество от HOGO концерн.
-В случай на каквато и да е друга отговорност за вреди, дружествата от групата HOGO
трябва да предават незабавно на HGC всички искания за информация, искания за корекция и изтриване,
искания за връщане, възражения и всякакви други декларации, свързани със защита на данните,
от субектите на данни.
HGC поема отговорност за обработката на всички данни, свързани със защитата на данните
Декларации. Другите дружества от групите HOGO трябва да предоставят в тази връзка
възможно най-добрата подкрепа на HGC.
-HGC е отговорна за спазването на задълженията за предоставяне на информация съгласно чл. 13 и чл. 14
от ОРЗД. Другите дружества от групите HOGO
се задължават да подпомагат HGC при изпълнението на нейните задължения за предоставяне на информация
по най-добрия възможен начин.
-Освен това HGC взема еднолично решения по всички декларации, свързани със защитата
на данните.
-По отношение на съвместното обработване на данни, HGC поема
(когато е приложимо) задълженията относно оценката на въздействието върху защитата на данните
и оценка на риска (чл. 24 във връзка с чл. 32 от ОРЗД), консултацията с
надзорния орган (член 36 от ОРЗД), документацията за избора на технически и организационни
мерки (чл. 24 от ОРЗД), включително техния преглед и
актуализиране, участие на обработващи лични данни или
техни представители и тяхната проверка (чл. 28 от ОРЗД), водене на
на списъка на дейностите по обработване (член 30 от DS-GVO), на процеса
в случай на подлежащи на уведомяване нарушения на сигурността на данните (чл. 33, 34 ОРЗД) и определянето на
длъжностно лице по защита на данните (член 37 от ОРЗД).
-Другите дружества от групите HOGO се задължават да
се осигуряват висок стандарт на технически и организационни мерки в областта на
защита на данните; като например, по-специално, чрез осигуряване на
конфиденциалност; тя се постига главно чрез контрол на достъпа. Другите
Дружествата от HOGO концерн ще спазват съответните си
технически и организационни мерки редовно, а също и
ще проверяват ефективността им на ad hoc основа. В случай че има
нужда от оптимизация и/или промяна, те ще информират HGC за всеки
случай.
-По смисъла на член 26, параграф 3 от ОРЗД дружествата от HOGO концерн предприемат следните мерки
вътрешната схема за компенсации, при което всяко дружество от HOGO концерн
отговаря за собствените си отговорности съгласно законодателството за защита на данните в съответствие с
разпоредбите на настоящото споразумение и
то ще обезщети другите дружества в това отношение. Доколкото HGC поема според настоящото
споразумение отговорност съгласно закона за защита на данните и трябва да отговаря за
изпълнение на задълженията си за сътрудничество и съдействие на друго
дружество, тя носи отговорност за вреди към съответното дружество,
ако не изпълни задължението си за сътрудничество и съдействие
. За сривове на данни и изтичане на данни (и за всички произтичащи от това щети) отговорност носят онези
,в чиято сфера е причината за срива на данни или изтичането на данни
и предпазва и обезщетява всички останали страни по това
споразумение.
-Всички дружества от HOGO концерн са задължени при обработката на
данни да запазят поверителността на получените от тях данни.
Те се задължават да спазват същите правила за защита на поверителна информация, каквито сами бига спазвали
като (единствени) администратори на данни. Другите
дружества от HOGO концерна са задължени да докладват на HGC за всякакви
специални правила за защита на поверителна информация. Дружествата от HOGO концерн
ще задължат всички служители в писмена форма да
третират поверително всички данни от съвместните операции по обработка на данни.

11. Това споразумение е валидно от 25.5.2018 г. и е безсрочно. То може да бъде прекратено
при спазване на срок на предизвестие от най-малко 12 месеца до края на всяка
Календарна година.

12. Всички дружества от HOGO концерн се съгласяват с това, че
това споразумение ще се предостави на субектите на данни в съответствие с член 26, ал. 2 от ОРЗД
.

13. Това споразумение се урежда от австрийското право с изключение на
стълкновителни норми на международното частно право и Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Тези
Споразумението не е договор в полза на трети лица; защитно действие в полза на трети лица
са изключени, доколкото е възможно от правна гледна точка.

Велс, 22.5.2018 г
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH