HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH (HOGO-Gruppe) —
polityka prywatności dla kandydatów i pracowników

W niniejszej polityce prywatności opisano, w jaki sposób my, HG Consulting GmbH (FN 371426s, dalej jako:
„HGC”), HOGO GmbH (FN 262358x, dalej jako: „HOG”) oraz HOGO Bau Solution
GmbH (FN 108445 d; dalej jako: „HBG”) (HGC, HOG oraz HBG dalej jako:
„Grupa HOGO” lub „spółki HOGO”) („my”) jako współodpowiedzialni za
przetwarzanie danych (art. 26 RODO) przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Polityka skierowana jest do użytkowników naszej wspólnej strony internetowej www.hogo.cc (dalej
jako: „Użytkownicy”), do wszystkich osób, które zarejestrują się w danej firmie (lub kilku firmach)
za pośrednictwem ww. strony internetowej, osobiście, pisemnie lub w inny sposób
w celu nawiązania stosunku zatrudnienia lub pośrednictwa pracy
(dalej jako: „Kandydaci”), do wszystkich niezależnych
sprzedawców, agentów i przedstawicieli handlowych (dalej jako „Freelancererzy”), jak również do
wszystkich osób, które pozostają w stosunku zatrudnienia (lub w stosunku zatrudnienia w ramach wolnego zawodu) ze
spółką należącą do grupy HOGO lub zawiązały taki stosunek (dalej jako:
„Pracownicy”) (Użytkownicy, Kandydaci i Pracownicy dalej łączenie jako: „Państwo”).

Zobowiązujemy się do ochrony powierzonych nam przez Państwa danych osobowych.
W związku z tym przetwarzamy dane osobowe z największą troską, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.
Naturalnie przestrzegamy przepisów
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”), oraz tych zawartych w
austriackiej Ustawie o ochronie danych osobowych (DSG) z 2018 roku, niemieckiej Ustawie telekomunikacyjnej (TKG), a także innych
regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, w jakich celach i w jaki sposób
przetwarzamy dane osobowe naszych kandydatów, kto ma dostęp do tych danych oraz
komu/gdzie przekazujemy te dane lub skąd możliwy jest dostęp do nich.
Informujemy również o prawach przysługujących kandydatom w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Jak opisano bardziej szczegółowo poniżej, wszystkie operacje przetwarzania danych odbywają się na zasadzie wspólnego
przetwarzania danych w rozumieniu art. 26 RODO. Wszystkie przedsiębiorstwa należące do grupy HOGO są
zatem administratorami w rozumieniu RODO. HG Consulting GmbH działa jednak jako centralny
punkt kontaktowy w sprawach korzystania z przysługujących Państwu praw.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych HG Consulting GmbH:
Dominik Klinger
HOGO GmbH
Wallerer Straße 49
4600 Wels
T: +43 720 31 00 55 70
F: +43 720 31 00 55 30
d.klinger@hogo.cc

1. Cele przetwarzania danych

1.1. Ogólny cel wspólnego przetwarzania danych

Przedsiębiorstwa Grupy HOGO prowadzą działalność przede wszystkim w zakresie leasingu pracowniczego.
Ponadto przedsiębiorstwa prowadzą również pomocniczą działalność operacyjną, która uzupełnia działalność w zakresie
leasingu pracowniczego. Celem wspólnego przetwarzania danych jest
świadczenie usług związanych z leasingiem pracowniczym oraz powiązanych
pomocniczych usług operacyjnych (jak np. zakwaterowanie i wyżywienie pracowników
).
Nie wykorzystujemy Państwa danych do celów innych niż te wymienione poniżej. Jeśli jednak w indywidualnych przypadkach okaże się to
konieczne, poinformujemy Państwa z góry,
o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej
i w razie potrzeby poprosimy Państwa o zgodę.

1.2. Cel przetwarzania danych przez stronę internetową hogo.cc – ogólnie

Celem przetwarzania danych użytkownika jest obsługa strony internetowej w celu dostarczenia informacji
ogółowi użytkowników, a w szczególności potencjalnym wnioskodawcom i klientom
przedsiębiorstw Grupy HOGO.

1.3. Cel przetwarzania danych przez stronę hogo.cc – formularz kontaktowy
Przetwarzamy również przekazane przez użytkowników lub wprowadzone na naszej stronie dane osobowe
w celu skontaktowania się z użytkownikiem, jeśli wyrazi on takie życzenie.
Oferujemy użytkownikom możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza online: Użytkownicy
wprowadzają wtedy w formularzu niezbędne dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wiadomość
i przesyłają je do nas za pomocą szyfrowanego połączenia. Dane
te będą przez nas przechowywane i wykorzystywane do odpowiadania na wszystkie zapytania i komentarze, jak również do
przetwarzania zapytań kontaktowych.

1.4. Cel przetwarzania danych przez stronę internetową hogo.cc – newsletter
Mają Państwo możliwość zapisania się do newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. W związku z tym
potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera.
Po zapisaniu się do newslettera wyślemy Państwu
e-mail z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Subskrypcję newslettera
można anulować w dowolnym momencie. Wówczas niezwłocznie usuniemy Państwa dane związane
z wysyłką newslettera.

1.4. Cel przetwarzania danych za pośrednictwem strony internetowej hogo.cc – zaliczka na poczet wynagrodzenia
Jeśli są Państwo jednym z naszych pracowników, istnieje możliwość zawnioskowania o wypłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia za pośrednictwem naszej strony internetowej
. W tym celu należy wprowadzić podstawowe dane osobowe (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię, nazwisko,
datę urodzenia, narodowość, numer ubezpieczenia społecznego, adres e-mail, numer telefonu) oraz
kwotę żądanej zaliczki w formularzu online. Następnie
dane zostaną nam przekazane za pomocą szyfrowanego połączenia. Dane te są przez nas
przechowywane i wykorzystywane do przetwarzania zapytań oraz do celów kadrowo-płacowych.

1.4. Cel przetwarzania danych kandydatów
Celem przetwarzania danych kandydatów jest zawieranie umów, wybór odpowiednich
(przyszłych) pracowników oraz obsługa procesu aplikacyjnego, przechowywanie dokumentacji w celu
zaoferowania kandydatom (bez względu na nawiązanie stosunku zatrudnienia) informacji o
oferowanych możliwościach zatrudnienia i interesujących wakatach lub wsparcia w planowaniu kariery
, a także udzielanie ogólnych informacji na temat
innych usług grupy HOGO.

1.4. Cel przetwarzania danych pracowników
Celem przetwarzania danych pracowniczych jest nawiązanie stosunku zatrudnienia, a także
wypełnienie wszystkich wynikających z niego obowiązków (takich jak np.
rejestracja, przerejestrowanie, wyrejestrowanie z odpowiednich instytucji ubezpieczenia społecznego,
działania płacowo-kadrowe oraz wypełnienie powinności pracodawcy do dbałości o całokształt interesów pracownika), a także
wypełnienie wszystkich zadań związanych z leasingiem pracowniczym (np.
wypełnienie obowiązków pracodawcy zgodnie z Ustawą o leasingu pracowniczym (AÜG), zawarcie
umowy o wynajem pracowników lub wydanie zaświadczenia o takim wynajmie, a ponadto, w
szczególnych przypadkach, wybór odpowiedniego zakwaterowania); dodatkowo prowadzenie ewidencji w celu
oferowania pracownikom lub byłym pracownikom informacji o możliwościach zatrudnienia i
interesujących wakatach lub doradzania im w dalszym planowaniu kariery, jak również
zapewnienie ogólnych informacji na temat innych usług oferowanych przez
grupę HOGO.

1.5. Cel przetwarzania danych freelancerów
Celem przetwarzania danych freelancerów jest zawarcie stosunku umownego
(umowa agencyjna, umowa o przedstawicielstwo handlowe itp.), jak również wypełnienie wszystkich zobowiązań w zakresie
stosunku umownego.

1.5. Cel przetwarzania danych klientów
Celem przetwarzania danych klientów jest dążenie do leasingu pracowniczego, a także
realizacja stosunków leasingowych (w tym spełnienie wymogów prawnych,
w szczególności zgodnie z Ustawą o leasingu pracowniczym (AÜG), jak również zaspokajanie wierzytelności wobec
klienta).

2. Rodzaj przetwarzania danych
Sami identyfikujemy, zbieramy i przechowujemy dane (jako współadministratorzy
w rozumieniu art. 26 RODO). Państwa dane nie będą ani sprzedawane, ani udostępniane
nieupoważnionym osobom trzecim. Zapewniamy, że zebrane dane będą udostępniane wyłącznie
przedsiębiorstwom grupy HOGO, naszym niezależnym partnerom dystrybucyjnym (działającym jako
podmioty przetwarzające dane) oraz klientom, w każdym przypadku w ograniczonym, wymaganym przez dany proces zakresie.

Inne osoby trzecie (np. dostawcy usług IT,
niezależni partnerzy handlowi, dostawcy usług hostingowych) mogą (na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami) uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych
wyłącznie w roli podmiotów przetwarzających. Wymagamy od
podmiotów przetwarzających wdrażania i utrzymywania środków bezpieczeństwa, aby zapewnić
poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam przez Państwa danych, oraz zapewnić, że
będą one zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zawartą umową.

3. Przetworzone dane

Identyfikujemy, zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do
świadczenia i realizacji naszych usług lub które dobrowolnie nam Państwo przekazali.

3.1. Dane przetwarzane przez stronę internetową hogo.cc – ogólnie

Każda wizyta na stronie jest przez nas rejestrowana. W procesie tym, w celu poprawy użyteczności strony internetowej, rejestrujemy i przechowujemy
zanonimizowany adres IP
(szczegóły dotyczące plików cookies można znaleźć w punkcie 8 niniejszej polityki prywatności).
Ponadto zbieramy dane o każdym dostępie do strony internetowej w celu utworzenia
plików dziennika serwera. Dane dostępu zawierają nazwę odwiedzanej strony, plik, datę
i godzinę otwarcia strony, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu danych, typ przeglądarki
i jej aktualną wersję, system operacyjny użytkownika, poprzednio odwiedzaną stronę oraz adres IP
i wnoszącego żądanie dostawcę. Dane z logów są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych
tj. do oceny w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji
dostępu do strony internetowej. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszej kontroli danych protokołu,
jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie bezprawnego korzystania z witryny.

3.2. Dane przetwarzane przez stronę internetową hogo.cc – formularz kontaktowy
Przetwarzamy również przekazane przez użytkowników lub wprowadzone na naszej stronie dane osobowe
w celu skontaktowania się z użytkownikiem, jeśli wyrazi on takie życzenie.
Oferujemy użytkownikom możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza online: Użytkownicy
wprowadzają wtedy w formularzu niezbędne dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wiadomość
i przesyłają je do nas za pomocą szyfrowanego połączenia.

3.3. Dane przetwarzane przez stronę internetową hogo.cc – newsletter
Mają Państwo możliwość zapisania się do newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. W związku z tym
potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera.

3.4. Dane przetwarzane przez stronę internetową hogo.cc – zaliczka na poczet wynagrodzenia
Jeśli są Państwo jednym z naszych pracowników, istnieje możliwość zawnioskowania o wypłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia za pośrednictwem naszej strony internetowej
. W tym celu należy wprowadzić podstawowe dane osobowe (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię, nazwisko,
datę urodzenia, narodowość, numer ubezpieczenia społecznego, adres e-mail, numer telefonu) oraz
kwotę żądanej zaliczki w formularzu online. Następnie
dane zostaną nam przekazane za pomocą szyfrowanego połączenia.

3.5. Dane przetwarzane w przypadku zgłoszeń (w tym online), pracowników i
freelancerów

W ramach procedury aplikacyjnej, realizacji stosunku zatrudnienia i
świadczenia naszych usług przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w określonym celu, zgodnie z podstawą prawną
(w szczególności
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych) w dobrej wierze i zgodnie z RODO oraz obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych. Nie przetwarzamy danych osób,
które nie ukończyły jeszcze 14. roku życia. Jeżeli zauważymy, że nie osiągnięto jeszcze odpowiedniego
wieku, niezwłocznie usuniemy dane.
W celu zawarcia umowy i świadczenia naszych usług wymagamy danych osobowych kandydata, które dostarcza on podczas
rejestracji lub
składania podania. Podanie tych danych jest obowiązkowe.
Jeśli chodzi o przetwarzanie danych kandydatów, przetwarzane są głównie dane dotyczące
profilu kwalifikacyjnego kandydata, (wykształcenie szkolne i zawodowe, kwalifikacje zawodowe,
dodatkowe kwalifikacje, referencje, prawo jazdy, znajomość języków obcych, ewentualne
ograniczenia zdrowotne), preferencji dotyczących pracy (dziedzina zawodowa, forma zatrudnienia,
zakres obowiązków itp.), podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć),
dowód osobisty, dane kontaktowe, zdjęcie, stan cywilny, dane bankowe, numer ubezpieczenia społecznego,
obywatelstwo, dane rejestracyjne i informacje o oficjalnym zezwoleniu na podjęcie pracy
w Austrii (dokument pobytowy). W pewnych sytuacjach może być również konieczne zebranie i przetwarzanie
dodatkowych danych osobowych. W przypadku, gdy podane przez Państwa informacje, np. CV,
zawierają tzw. specjalne kategorie danych, tj. informacje
dotyczące osoby fizycznej i jej pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, religii
lub podobnych systemów przekonań, przynależności do związków zawodowych,
zdrowia fizycznego lub stan psychicznego, życia seksualnego, uwarunkowania genetycznego lub
dane biometryczne czy dane istotne z punktu widzenia prawa karnego, muszą Państwo wyrazić zgodę
na ich udostępnienie.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może być narażona na
luki w zabezpieczeniach. Zupełna ochrona danych przed dostępem osób
trzecich nie jest możliwa.

4. Przekazywanie danych osobom trzecim

Aby móc oferować świadczone przez nas usługi leasingu pracowniczego, konieczne jest regularne
przekazywanie Państwa danych osobom trzecim.
Może to wymagać przekazania danych następującym osobom trzecim:

A. Naszym klientom, czyli potencjalnymi Leasingobiorcami, z którymi chcemy
nawiązać umowę o leasing pracowniczy.
B. Podmiotom przetwarzającym (patrz punkt 2.)
oraz, jeśli są lub zostaną Państwo u nas zatrudnieni:
C. Leasingobiorcy, u którego są Państwo faktycznie zatrudnieni
D. Austriackiemu Urzędowi Pracy (Arbeitsmarktservice) w celu ubiegania się o zasiłek integracyjny lub inne wsparcie związane
z zatrudnieniem
E. w stosownych przypadkach Funduszowi Kształcenia Społecznego i Ustawicznego w celu zapewnienia finansowania kształcenia lub
dokształcania
O ile siedziba klientów lub podmiotów przetwarzających znajduje się w kraju niebędącym państwem członkowskim UE
i tym samym nie wykazuje ustandaryzowanego w UE poziomu ochrony, podejmiemy
środki ostrożności zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych,
aby zagwarantować, że firmy z siedzibą poza UE przetwarzające Państwa dane osobowe
zapewniają odpowiedni poziom ochrony tego przetwarzania.

Państwa dane będą przekazywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
(w szczególności przepisami RODO) w celu
realizacji zlecenia lub na podstawie Państwa uprzedniej zgody. Także przekazywanie danych
instytucjom państwowym i organom uprawnionym do ich otrzymywania odbywa się wyłącznie w zakresie
ustawowego obowiązku udzielania informacji lub w przypadku, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczenia informacji na mocy decyzji sądu.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy nam jako podstawa prawna do operacji przetwarzania danych, przy których uzyskujemy
zgodę na określony cel przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych
jest konieczne do wykonania umowy, której jedną ze stroną jest osoba, której dane dotyczą,
jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania danych niezbędnych w celu
dostawy towarów lub świadczenia wszelkich innych usług czy świadczenia wzajemnego,
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania danych
koniecznych do wykonania działań przed zawarciem umowy, jak
np. w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli podlegamy prawnemu
obowiązkowi, który wymaga od nas przetwarzania danych osobowych,
np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane
w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub
innej osoby fizycznej. Wówczas przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Ostatecznie
podstawą dla operacji przetwarzania danych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się
operacje przetwarzania danych, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych,
jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy
lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy nad tego typu względami przeważa konieczność ochrony interesów, praw podstawowych i wolności osoby, której dane dotyczą.
Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania w szczególności dlatego,
że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. Według niego
istnienie prawnie uzasadnionego interesu można przyjąć, jeżeli
osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

6. Umowa o wspólnym przetwarzaniu danych w roli współadministratorów


Nasze operacje przetwarzania danych są odbywają się na zasadzie wspólnego przetwarzania danych w rozumieniu art. 26
RODO, ponieważ, ze względu na ich wzajemne powiązanie, leży to we wspólnymi interesie spółek grupy HOGO,
przede wszystkim jednak ponieważ
umożliwia to pośrednictwo pracy ponad granicami poszczególnych spółek, tym samym
zwiększając prawdopodobieństwo udanego pośrednictwa,
co ostatecznie leży również w interesie kandydatów, pracowników i klientów
spółek HOGO.
W tym celu w umowie określamy jasno podział
obowiązków wynikających z RODO. Tekst tej umowy znajdą Państwo w
załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

7. Okres przechowywania

Dane kandydata zostaną usunięte po upływie 3 lat od daty aplikacji. Przed
usunięciem danych skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o ich usunięciu.
Jeśli chcą Państwo nadal korzystać z naszych usług, można ponownie wysłać do nas
aplikację.
Dane pracowników są przechowywane przez cały okres trwania stosunku zatrudnienia. Po zakończeniu
stosunku zatrudnienia dane pracowników będą przechowywane w ewidencji, pod warunkiem, że wyrazili Państwo
na to zgodę w ramach aplikacji. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę (jak również
ogólną zgodę na przetwarzanie danych). Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na
prowadzenie ewidencji danych osobowych lub jeżeli ją Państwo wycofają, dane osobowe zostaną
zarchiwizowane w celu dochowania ustawowych okresów przechowywania. W takim przypadku
dostęp do nich ma tylko inspektor ochrony danych. Po upływie ustawowego
okresu przechowywania Państwa dane zostaną usunięte.

8. Pliki cookies / Goolge Analytics

Na naszej stronie wykorzystywane są tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe,
przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki. Nie są one szkodliwe.
Używamy plików cookies, aby uczynić naszą ofertę przyjazną dla użytkownika. Niektóre pliki cookies pozostają zapisane na
urządzeniu końcowym, dopóki ich Państwo nie usuną. Pozwalają nam one rozpoznać Państwa przeglądarkę przy
kolejnej wizycie. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, można zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby
informowała ona o zastosowaniu plików cookies i akceptować je tylko w poszczególnych przypadkach.
Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej oferowanej przez Google, Inc. Google Analytics używa tzw. plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony (włącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane na serwer Google i tam zapisywane. Państwa adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego zarejestrowaniu – oznacza to, że możliwe jest tylko przybliżone określenie lokalizacji.

Google będzie wykorzystywało te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika i tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Naszym głównym celem w rozumieniu RODO (prawnie uzasadniony interes) jest ulepszanie naszej oferty i strony internetowej.

Zawarliśmy z usługodawcą odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych.

9. Odsyłacze i linki

O ile zastosowane (hiper)linki umożliwiają dostęp do innych, obcych stron internetowych, nie ponosimy odpowiedzialności za
zawarte w nich treści należące do osób trzecich. Nie uznajemy treści zewnętrznych za własne
i nie przejmujemy ich jako cudzych świadczeń. Jeżeli dowiemy się, że zewnętrzne strony internetowe zawierają
niezgodne z prawem treści, odsyłacz lub link zostanie natychmiast
usunięty. W momencie pierwotnego umieszczania linku do danej strony zewnętrznej nie
stwierdzono żadnego naruszenia zasad.
Nasza strona oferuje również możliwość interakcji z różnymi sieciami społecznościowymi za pomocą wtyczek.
Są to:

  • Facebook, obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
  • Linked In, obsługiwane przez LinkedIn Inc, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
  • Twitter, obsługiwany przez Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
  • Instagram, obsługiwany przez Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
  • Xing.com, obsługiwane przez XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Kiedy klikną Państwo wtyczkę jednej z tych sieci społecznościowych, zostanie ona aktywowana, nawiązując
połączenie z odpowiednim serwerem tej sieci. Nie mamy wpływu na
zakres i treść danych przekazywanych do odpowiedniego operatora
danej sieci społecznościowej przez kliknięcie wtyczki. Jeśli chcą Państwo poznać rodzaj, zakres i cel
danych osobowych zbieranych przez operatorów tych sieci społecznościowych, prosimy
o zapoznanie się z polityką prywatności danego portalu społecznościowego.
10. Państwa prawa w związku z danymi osobowymi
Między innymi mają Państwo prawo (i) sprawdzić, czy i jakie Państwa dane osobowe
przetwarzamy oraz uzyskać kopię takich danych, (ii) zażądać sprostowania, uzupełnienia lub
usunięcia Państwa danych osobowych, o ile są one nieprawidłowe lub nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
(iii) zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
(iv) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach
lub wycofać uprzednio wyrażoną zgodę na ich przetwarzanie,
przy czym wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem wcześniej dokonanego przetwarzania,
(v) zażądać przeniesienia danych, o ile są Państwo naszymi klientami, (vi)
poznać tożsamość osób trzecich, którym przekazywane są Państwa dane osobowe
oraz (vii) złożyć skargę do organu ochrony danych.

11. Kontakt

Głównym punktem kontaktowym w sprawie korzystania z przysługujących Państwu praw lub niniejszej polityki prywatności jest HOGO
GmbH lub tamtejszy inspektor ochrony danych (por. dane kontaktowe na początku niniejszej polityki prywatności).

Skontaktujemy się z Państwem w związku z przekazanym zapytaniem w ciągu miesiąca i poinformujemy o
podjętych krokach. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia tego okresu o kolejne dwa miesiące,
jeżeli, biorąc pod uwagę złożoność lub liczbę wniosków, okaże się to
konieczne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości Państwa osoby, poprosimy Państwa o
jej potwierdzenie za pomocą odpowiednich środków, np. poprzez przedstawienie ważnego oficjalnego dokumentu
ze zdjęciem.
Jeśli chcą Państwo złożyć skargę, należy skontaktować się odpowiednim organem nadzorczym
pod następującym adresem: Austriacki Urząd Ochrony Danych,
Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń; e-mail: dsb@dsb.gv.at
Odwołanie może zostać złożone w każdej spółce HOGO. Prosimy jednak
o kontakt z inspektorem ochrony danych (por. dane kontaktowe na początku niniejszej
polityki prywatności).
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH

Załącznik nr 1
HG Consulting GmbH, HOGO GmbH, HOGO Bau Solution GmbH
(grupa HOGO)

Umowa o wspólnym przetwarzaniu danych
w roli współadministratorów w rozumieniu art. 26 RODO

1. HG Consulting GmbH (FN 371426s, dalej jako „HGC”), HOGO GmbH
(FN 262358x, dalej jako „HOG”) oraz HOGO Bau Solution GmbH (FN
108445 d; dalej jako „HBG”) (HGC, HOG oraz HBG dalej jako
„grupa HOGO” lub „spółki HOGO”) to
spółki GmbH z siedzibą w Wels pod adresem siedziby prawnej 4600 Wels,
Wallererstrasse 49.

2. Spółki grupy HOGO prowadzą działalność przede wszystkim w zakresie leasingu pracowniczego.
Na potrzeby tej działalności gospodarczej
spółki grupy HOGO, jako współadministratorzy
(Joint Controller) w rozumieniu art. 26 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE)
2016/679 („RODO”), przetwarzają wspólnie następujące dane
a) Dane kandydatów;
b) Dane pracowników; oraz
c) Dane klientów;
d) Dane od sprzedawców pracujących na własny rachunek (freelancerów).

3. Celem wspólnego przetwarzania danych jest świadczenie usług związanych z
leasingiem pracowniczym. Celem przetwarzania danych kandydatów jest
zawieranie umów, wybór odpowiednich (przyszłych) pracowników i
obsługa procesu rekrutacyjnego, prowadzenie ewidencji w celu zapewnienia kandydatom
(niezależnie od nawiązania stosunku zatrudnienia) informacji na temat
potencjalnych możliwości pracy oraz zaoferowania im wolnych wakatów lub
zapewnienia dalszego doradztwa zawodowego, a w końcu udostępnienia
ogólnych informacji o innych usługach świadczonych przez grupę HOGO.

4. Celem przetwarzania danych pracowników jest nawiązanie
stosunku zatrudnienia oraz wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia
(takich jak rejestracja, ponowna rejestracja, wyrejestrowanie z
właściwych instytucji zabezpieczenia społecznego, księgowości płac i
wypełnienie obowiązku staranności przez pracodawcę), jak również wypełnienie wszystkich obowiązków określonych
zgodnie z leasingiem pracowniczym (jak na przykład
wypełnienie obowiązków pracodawcy zgodnie z AÜG, zawarcie
umowy wynajmu albo wystawienie zawiadomienia o wynajmie);
a ponadto prowadzenie ewidencji, aby zapewnić pracownikom bądź byłym pracownikom
informacje o potencjalnych możliwościach pracy oraz zaoferować im interesujące oferty pracy
lub doradzać im w dalszym planowaniu kariery, a w końcu
zapewnić im ogólne informacje o innych usługach świadczonych przez
grupę HOGO.

5. Celem przetwarzania danych klienta jest zarządzanie świadczeniem usług
z zakresu HR / leasingu pracowniczego, rozliczanie
tych usług oraz, w razie potrzeby, dochodzenie roszczeń.

6. Operacje przetwarzania danych prowadzone są w formie wspólnego przetwarzania danych w rozumieniu art. 26
RODO, ponieważ z uwagi na strukturę koncernu spółek
należących do grupy HOGO leży to we wspólnym interesie spółek HOGO, ale również dlatego, że
może z tego wynikać zatrudnienie pracowników poza granicami poszczególnych
jednostek organizacyjnych, a tym samym zwiększa się
prawdopodobieństwo udanego zatrudnienia, co w ostatecznym rozrachunku
mieści się w interesie kandydatów, pracowników oraz klientów spółek HOGO.

7. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych kandydatów, przetwarzane są przede wszystkim dane
dotyczące kwalifikacji kandydata (przebieg kształcenia szkolnego i zawodowego,
kwalifikacje zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i referencje),
preferencje dotyczące pracy (branża, forma zatrudnienia, obszar pracy itp.),
podstawowe dane osobowe (nazwisko, adres, data urodzenia, płeć), dokument tożsamości,
dane kontaktowe, zdjęcie, stan cywilny, dane bankowe, numer ubezpieczenia społecznego, narodowość,
dane rejestracyjne i informacje dotyczące urzędowego zezwolenia na podjęcie pracy w
Austrii (dokument uprawniający do pobytu). W niektórych sytuacjach odbywa się przekazywanie i przetwarzanie
innych danych osobowych.

8. W odniesieniu do przetwarzania danych pracowników, poza danymi
wymienionymi w ustępie poprzedzającym – przetwarzane są również
dane dot. zarządzania pracownikami oraz zadań z obszaru HR, jak i
zarządzania pracownikami, takie jak np. rejestry przepracowanych godzin, dane dot. wynagrodzenia,
dane bankowe, powiadomienia o urlopach, powiadomienia o wypadkach itp. W pewnych sytuacjach,
w szczególności w zależności od narodowości lub określonej branży,
mogą być konieczne dodatkowe dane osobowe.

9. W odniesieniu do wszelkich operacji przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej umowie, istnieje
– w rozumieniu przepisów o ochronie danych – wspólna odpowiedzialność wszystkich
spółek należących do grupy HOGO. W związku z tym operacje przetwarzania danych prowadzone są przez te spółki
wspólnie, w roli współadministratorów w rozumieniu art. 26 RODO.

10. W tym kontekście spółki grupy HOGO, będące współadministratorami, zawierają
następującą umowę:
- HGC przejmuje zarządzanie operacyjne ww.
operacjami przetwarzania danych. Pozyskiwanie danych osób odbywa się online
poprzez platformę internetową prowadzoną przez HGC dla całej grupy HOGO
pod adresem URL www.hogo.cc albo w ramach osobistego kontaktu z klientami i osobami, których dane dotyczą, przez
spółki grupy HOGO (z uwzględnieniem ich
niezależnych partnerów handlowych działających jako podmiot przetwarzający dane w imieniu tych spółek). Przetwarzanie
danych odbywa się na jednolitych zasadach przez HGC zgodnie z potrzebami wszystkich
spółek z grupy HOGO.
- HGC działa jako pojedynczy punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą.
Niezależnie od tego osoby, których dane dotyczą, mogą
zgłaszać chęć skorzystania ze swoich prac każdej ze spółek z grupy HOGO.
- Przy zachowaniu odpowiedzialności odszkodowawczej spółki z grupy HOGO mają obowiązek
niezwłocznie przekazać HGC wszelkie żądania udostępnienia informacji, sprostowania danych, usunięcia danych,
wydania danych, sprzeciwy oraz wszelkie inne
oświadczenia związane z ochroną danych osobowych, składane przez osoby, których dane dotyczą.
HGC zajmuje się przetworzeniem wszystkich oświadczeń
związanych z ochroną danych osobowych. Inne spółki należące do grupy HOGO mają obowiązek wspierać HGC
w tym zakresie zgodnie ze swoimi możliwościami.
- HGC ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z obowiązkami informacyjnymi wymienionymi w art. 13 oraz 14
RODO. Pozostałe spółki grupy HOGO
zobowiązują się do wspierania HGC w wykonywaniu obowiązków informacyjnych
w najpełniejszy możliwy sposób.
- HGC podejmuje również jednolite decyzje odnośnie do wszystkich oświadczeń
związanych z ochroną danych osobowych.
- W odniesieniu do wspólnego przetwarzania danych (we wszystkich
stosownych przypadkach) HGC przejmuje obowiązki dotyczące ocen skutków dla ochrony danych
oraz oceny ryzyka (art. 24 w związku z art. 32 RODO), konsultacji z
organem nadzorczym (art. 36 RODO), dokumentowania wdrożonych działań
technicznych i organizacyjnych (art. 24 RODO) wraz z ich kontrolą oraz
aktualizacją, zatrudniania podmiotów przetwarzających bądź
dalszych podwykonawców w tym zakresie oraz ich kontroli (art. 28 RODO), prowadzenia
rejestru czynności przetwarzania (art. 30 RODO), procesu
zgłaszania naruszeń ochrony danych podlegających zgłoszeniu (art. 33 oraz 34 RODO), a także wyznaczenia
inspektora ochrony danych (art. 37 RODO).
- Pozostałe spółki należące do grupy HOGO zobowiązują się do tego, aby w swoim obszarze działalności
zadbać o wysoki standard środków technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do
ochrony danych, w szczególności poprzez zapewnienie
poufności, zwłaszcza w obszarze dostępu do danych. Inne
spółki wchodzące w skład grupy HOGO będą poddawać regularnej kontroli pod kątem skuteczności
podejmowane przez siebie działania techniczne i organizacyjne, a także
przeprowadzać taką kontrolę doraźnie. W razie stwierdzenia
potrzeby optymalizacji oraz zmiany, te spółki każdorazowo poinformują
HGC.
- Zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO spółki należące do grupy HOGO wdrożą wewnętrzny
system kompensacji, zgodnie z którym każda spółka grupy HOGO
będzie odpowiadać za własny zakres odpowiedzialności w obszarze ochrony danych odpowiednio do
postanowień niniejszej umowy, a tym samym zwolni pozostałe
spółki z odpowiedzialności i zabezpieczy je w tym zakresie. W zakresie, w jakim HGC zgodnie z niniejszą
umową przejmuje odpowiedzialność w obszarze ochrony danych i w spełnianiu
swoich obowiązków zdana jest na współpracę i wsparcie innej
spółki, to dana spółka będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania wówczas, gdy
nie wypełni swojego obowiązku współpracy i wsparcia.
Za naruszenia ochrony danych i wycieki danych (oraz ewentualne szkody związane z takimi incydentami) odpowiada
wyłącznie ten podmiot, w zakresie obowiązków którego powstała przyczyna naruszenia albo
wycieku; podmiot taki zwolni wszelkie inne strony tej umowy
od odpowiedzialności i zabezpieczy je przed stratami.
- Wszystkie spółki grupy HOGO przy operacjach przetwarzania są zobowiązane
do zachowania poufności w odniesieniu do danych, które uzyskują.
Zobowiązują się one do przestrzegania tych samych zasad dotyczących ochrony informacji poufnych, jakie obowiązują je same,
kiedy działają jako (wyłączni) administratorzy danych. Pozostałe
spółki grupy HOGO są zobowiązane do zgłaszania do HGC wszelkich
szczególnych zasad ochrony informacji poufnych. Spółki grupy HOGO
zobowiążą wszystkich pracowników w formie pisemnej do zachowania poufności w stosunku do
wszystkich danych objętych wspólnym przetwarzaniem.

11. Niniejsza umowa obowiązuje od 25.05.2018 r. i zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Można wypowiedzieć ją
na koniec każdego roku kalendarzowego z zachowaniem co najmniej 12-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

12. Wszystkie spółki grupy HOGO przyjmują do wiadomości, że
niniejsza umowa będzie udostępniana osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO.

13. Niniejsza umowa podlega prawu austriackiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych
prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Niniejsza
umowa nie jest umową na rzecz osoby trzeciej; skutki ochronne na korzyść osób trzecich
zostają wyłączone w prawnie dopuszczalnym zakresie.

Wels, 22.05.2018 r
HG Consulting GmbH
HOGO GmbH
HOGO Bau Solution GmbH